Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

7–16 oktober 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår konferensen om specialpedagogik helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén


Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan! Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt ämnen av mer praktisk karaktär.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som specialpedagog, speciallärare eller ingår i elevvårdsteam och möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 8 föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  7–16 oktober 2020
 • Tid
  09:00–17:00
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Talängslan och selektiv mutism hos barn – så kan förskolan identifiera och stötta.
 • Speciella lekgrupper för barn som har svårigheter med lek och samspel.
 • VÄXA – ett stödmaterial för förskolan.
 • Språkstörning hos barn i förskoleåldern.
 • Barn utan diagnos som utmanar – vilken typ av stöd får de?
 • Systematisk språklek i förskolan för att förebygga läs- och skrivsvårigheter.
 • Kollegialt lärande – att handleda i förskolans värld.
 • Konstruktiva redskap för svåra föräldrasamtal.

På konferensen medverkar:

Carina Engström, leg.logoped
Maggie Dillner och Anna Löfgren, författare och handledare
Marika Habbe, leg.logoped och doktorand
Erik Rova, leg.psykolog

Madeleine Sjöman, fil.dr
Ann-Christina Kjeldsen, fil.dr
Jakob Carlander, leg.psykoterapeut och författare
Maja Lindqvist, specialpedagog och författare

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsmail du får cirka 10 dagar före konferensen. 


1. Språkstörning hos barn i förskoleåldern – vad det är och möjliga orsaker

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. När barns språkförmåga är tydligt nedsatt i jämförelse med jämnåriga kan språkstörning vara en förklaring. Ta del av en föreläsning om vad språkstörning är, och orsakerna bakom svårigheterna.

 • Vad är språkstörning hos barn?
 • Hur kan vi identifiera en språkstörning?
 • Hur diagnostiseras språkstörning?
 • Vilka förklaringar finns det till språkstörning?
 • Hur utvecklas språkstörning över tid och vilka konsekvenser för det med sig?


Marika Habbe 
är specialistlogoped med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern. Hon har arbetat som logoped inom barnhabilitering, BUP, förskola och skola. Marika är anställd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten där hon arbetar med utredning och handledning samt håller kurser och föreläsningar om språkutveckling och språkstörning. Hon är också doktorand på Karolinska Institutet.

 

2. Talängslan och selektiv mutism hos barn

I varje barngrupp finns barn som inte är lika pratsamma som andra, men vad är det för skillnad mellan vanlig blyghet och problematisk talängslan? Föreläsningen hjälper dig att definiera selektiv mutism och bli observant på riskfaktorer, samt utvecklar din förmåga att identifiera och stötta dessa barn i förskolans talsituationer.

 • Hur skiljer du selektiv mutism från autism?
 • Vad kan förskolan göra för att förebygga talängslan?
 • Vilka strategier kan hjälpa ett barn som inte talar i förskolan?
 • Hur kan förskolans pedagoger samverka med logoped och psykolog?


Carina Engström
 är leg. logoped med lång erfarenhet av att behandla olika typer av kommunikationssvårigheter hos barn och ungdomar, med särskilt fokus på selektiv mutism. Hon handleder logopedstudenter och håller utbildningar om selektiv mutism för vårdgivare, skola och förskola. Carina har även skrivit boken Pratlust och talängslan.


3. Speciella lekgrupper – för alla barns rätt att leka

På förskolan finns många barn som har stora utmaningar inom lek och samspel. Utifrån det behovet utvecklades ”Speciella lekgrupper”, ett strukturerat och metodiskt sätt att arbeta med delaktighet, lek och samspel. Arbetssättet kan vara förskolans komplement till habiliteringens insatser för exempelvis barn med autism. Lekgrupperna fungerar också för barn som har svårt med lek och samspel av andra orsaker.

 • Hur kan vi förstå alla barns lek?
 • Hur kan förskolan jobba med delaktighet, lek och samspel?
 • Hur kan vi säkerställa inkludering för alla barn på förskolan?Hur kan personalen på förskolan utveckla sitt arbete med lek och samspel?


Maggie Dillner
 och Anna Löfgren driver verksamheten Speciella sedan tio år. De föreläser, utbildar och handleder kring barn med autism, främst genom att utbilda specialpedagoger att bli handledare i Speciella lekgrupper. De har också skrivit boken Rätt att leka.


4. VÄXA – ett stödmaterial för förskolan

I förskolan uppstår ibland problemsituationer som behöver lösas, och allra helst förebyggas. VÄXA är ett stödmaterial som syftar till att skapa en inkluderande förskolemiljö och fungerar som en ledstång i förskolans vardag, via kartläggning och diskussionsunderlag till förebyggande insatser och åtgärder. VÄXA har tagits fram av en arbetsgrupp i Örnsköldsviks kommun, bestående av förskolechefer, kvalitetsledare för förskolan, specialpedagoger och förskollärare tillsammans med psykologen Erik Rova. Materialet är fritt att använda och innehåller en uppskattad resursbank. Ta del av materialets bakgrund och teoretiska bas, samt tydliga exempel på hur VÄXA kan användas. 

 • Hur kan vi bli mer systematiska i vårt arbete med problemsituationer?
 • På vilket sätt kan vi få till en problembeskrivning som leder framåt och skapar kreativitet?
 • Kan vi involvera barnen i problemlösning?
 • Hur kan vi bidra till konstruktiva och kreativa diskussioner i arbetslagen?


Erik Rova
 är leg. psykolog och arbetar med handledning och utbildning på förskolor och skolor. Han är medskapare till VÄXA-materialet för förskolan och LEVLA-materialet för skolan och har stor erfarenhet av att utveckla verksamheter och implementera systematiskt arbetssätt. Erik är också medförfattare till uppskattade böcker om lågaffektivt bemötande.

 

5. Barn som utmanar i förskolan 

Även om de flesta barn i förskolan inte har någon formell diagnos finns en relativt stor grupp som ändå är i behov av särskilt stöd. Dessa barn uppvisar beteendesvårigheter som ofta är en utmaning i förskolan, där majoriteten inte får tillräckligt stöd för att vara delaktiga och engagerade i verksamhetens vardag. Föreläsningen ger dig kunskap om vilka faktorer som har betydelse för engagemang, lärande och utveckling hos de så kallade ”gråzonsbarnen”.  

 • Hur kan de enskilda barnens behov identifieras genom systematiska observationer?
 • Vilken ömsesidig påverkan finns mellan barnets beteende, personalens lyhördhet och samspelet inom barngruppen?
 • Hur kan stödinsatser planeras och utvärderas?


Madeleine Sjöman
är fil.dr i specialpedagogik vid Jönköping University och medlem i forskningsmiljön CHILD. Hon har även lång erfarenhet som lärare och specialpedagog i de tidigare skolåren.


6. Språklek före läsning enligt Bornholmsmodellen

En betydande grupp ungdomar lämnar grundskolan utan tillfredställande läsförmåga, vilket kan innebära både social och samhällelig utslagning. I ett tioårigt forskningsprojekt på Åland följdes ett antal elever, som bedömdes vara i riskzonen för brister i en framtida funktionell läsförmåga, från förskola till årskurs nio. Syftet var att se om systematisk språklek enligt Bornholmsmodellen i förskolan kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Ta del av studiens intressanta resultat!

 • Vad är Bornholmsmodellen och vilken plats har den i internationell forskning?
 • På vilket sätt var resultaten av studien överraskande?
 • Hur kan resultaten implementeras och tillämpas i förskolan?


Ann-Christina Kjeldsen
har en magister- och licensiatexamen i pedagogik och har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog. Hon är även fil.dr i logopedi efter att 2019 ha disputerat vid Åbo Akademi.


7. Att hantera svåra föräldrasamtal

I läroplanen för förskolan betonas att personalen ska ”ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen”. Det är viktigt för barnet att samarbetet med hemmet fungerar bra, men ibland kan denna relation sättas på prov. 

 • Hur kommunicerar du med en förälder som ställer orimliga krav och som har svårt att ta emot och förstå dina svar?
 • Vilka strategier finns för att lugna ett sådant påstridigt beteende?
 • Hur dämpar du förälderns oro?
 • Hur tar du hand om dig själv?


Jakob Carlander
 är leg. psykoterapeut och författare till böckerna Möta människor med rättshaveristiskt beteendeHandbok för yrkesverksamma samt Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken.


8. Att handleda i förskolan

En viktig del av specialpedagogens roll i förskolan är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare vid de utmaningar som uppstår i det pedagogiska arbetet. Genom din kompetens kan du hjälpa dina kollegor att utveckla arbetssätt som främjar lärande, men hur kan du strukturera dessa samtal så att teori och praktik möts? Föreläsningen ger dig verktyg att utveckla din handledarkompetens för att kunna bidra med professionalitet, utveckling och kvalitet i verksamheten.


Maja Lindqvist
är legitimerad förskollärare och lärare, specialpedagog och handledare. Hon har lång erfarenhet av att leda utbildningar och skolutvecklingsfrågor samt att handleda yrkesverksamma skolledare och pedagoger. Maja är författare till böckerna Elevhälsoarbete för specialpedagoger – en handbok samt Kollegialt lärande – att handleda i skolans värld.

 

 

 

 

Fri avbokning fram till till 30 dagar före konferensstart!

Pris: 4 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar á 40 – 60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner via mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella  programändringar.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se