Hoppa till sidinnehåll

Specialpedagogik i förskolan

Webbkonferens

Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till Skolportens webbkonferens för dig som möter barn i behov av stöd i förskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du möta och nätverka med kollegor från hela landet via vår digitala utbildningsplattform.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 8 föreläsningar när det passar dig, under konferensens öppettider. Föreläsningarna är 60–75 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang och fakta igen. Superbra tycker jag!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Särskild begåvning – hur möter förskolan bäst dessa barns behov?
 • Ett språkstödjande arbetssätt för barn i behov av stöd – hur kan ett arbetslag tillsammans utveckla sin språkmedvetenhet?
 • Ögonkontakt hos barn med autism – hur stimulerar vi ett socialt samspel på ett lekfullt sätt? 
 • Råd och verktyg för hur vi kan arbeta med sexualitet, könsroller och normer i förskolan.
 • Specialpedagogisk dokumentation – ett hinder eller en möjlighet?
 • För tidigt födda barn och deras utmaningar i förskolemiljön.
 • Interkulturella föräldrarelationer – vad behöver vi känna till om oss själva för att kunna möta andra med respektfull nyfikenhet?
 • Samtalsmetoder och konflikthantering för att nå fram till barn som ofta krockar med vardagen.

På konferensen medverkar:

Erika Baraldi

LEG. PSYKOLOG/DOKTORAND

Linn Eckeskog

FIL. DR/FÖRFATTARE

David Edfelt

LEG. PSYKOLOG/FÖRFATTARE

Ann Nordberg

LEG. LOGOPED/DOCENT

Kalle Norwald

SEXOLOG/FÖRFATTARE

Linda Palla

DOCENT

Pia Rehn

FÖRFATTARE/SAKKUNNIG

Dag Strömberg

LEG. LOGOPED/DOKTORAND

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Särskilt begåvade barn och 2E i förskolan 

Den svenska förskolan och grundskolan har länge uppmärksammat barn i behov av stöd utifrån kognitiva svårigheter och funktionsnedsättningar. Barn som i stället har höga kognitiva förmågor och benämns som särskilt begåvade, har fått stå tillbaka i tron att de klarar av sitt lärande på egen hand utan särskilt pedagogiskt stöd. Dessutom finns det barn som upplever stora svårigheter med koncentration och samspel, men som samtidigt har en ovanligt hög förmåga att exempelvis förstå samband och göra beräkningar. Dessa barn ingår då i gruppen 2E som är en förkortning av ”twice exceptional” där en individ både har starka intellektuella resurser och en funktionsnedsättning som kan inverka begränsande.

Ta del av en föreläsning om hur du kan bemöta särskilt begåvade barn, samt barn som tillhör gruppen 2E i förskolan. Vad kännetecknar dessa barn, vad är bra att tänka på och hur skiljer de sig åt?

Pia Rehn

FÖRFATTARE/SAKKUNNIG

Pia Rehn har en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. Hon har lång erfarenhet från skolverksamhet som bland annat lärare, specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag arbetar hon som verksamhetsstödjare inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Pia har skrivit boken När det enkla ändå blir svårt (2021).

2. Ett språkstödjande arbetssätt för barn i behov av stöd

Språk handlar om alltifrån lärande, identitet och utveckling till att göra sig förstådd i vardagen. Att stötta barns språk från en tidig ålder gynnar alla barn, men för dem med en försenad eller avvikande språkutveckling kan det vara helt avgörande. Vilka möjligheter finns att arbeta med och följa barns språk i förskolans praktiska vardag, och hur kan ett arbetslag tillsammans utveckla sin språkmedvetenhet?  

Med utgångspunkt i två praktiknära forskningsprojekt om strukturerade språkstöd i förskolan ger föreläsningen konkreta råd om ett språkstödjande arbetssätt, särskilt för barn i behov av stöd.

Ann Nordberg

LEG. LOGOPED/DOCENT

Ann Nordberg är docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och leg. logoped. För närvarande är hon involverad i FoU-programmet Språkutvecklande förskola vilket är ett praktiknära samverkansprojekt mellan forskare och förskolor i elva kommuner. Tidigare har Ann genomfört ett forskningsprojekt där den s.k. ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) utvecklades. Hon är även medförfattare till boken Språkstödjande arbetssätt i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen (2022).

3. Samspel och ögonkontakt hos barn med autism

Alla barn med autism har brister i förmågan till social interaktion och många kan ha avvikande ögonkontakt. Förbättrad ögonkontakt kan leda till ökade möjligheter att delta i olika lek- och inlärningssituationer, till exempel i förskolan. Den här föreläsningen ger exempel från ett pågående forskningsprojekt om hur vårdnadshavare till barn i förskoleåldern kan stimulera socialt samspel på ett lekfullt sätt utan krav.

 • Hur kan vi ge barn med autism möjligheter till förbättrad ögonkontakt?
 • Vilka inlärningsstrategier kan vara till hjälp?
 • Hur försäkrar vi oss om barnens samtycke?

Dag Strömberg

LEG. LOGOPED/DOKTORAND

Dag Strömberg är leg. logoped, cert. beteendeanalytiker och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av stöd till barn med autism, inklusive utbildning och handledning till föräldrar och yrkesverksamma, både i Sverige och internationellt. Dag har även skrivit kapitel i böckerna Vänskap, skola, familjeliv (2022) och Leka, prata, äta (2020).

4. Sexualitet, könsroller och normer i förskolan 

Barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor. Perioder med sexuellt utforskande återkommer under hela uppväxten, men på olika sätt beroende på ålder och utvecklingsnivå. Trots det är sexualitet ett eftersatt område i förskolan, och det finns fortfarande ett tabu och en osäkerhet kring hur vi ska bemöta små barn i frågor om kroppen och utforskande lekar. Hur lär vi barn vilka gränser som finns kring sexualitet, som kroppslig integritet och ömsesidighet, utan att förmedla en känsla av skuld och skam?

Ta del av en föreläsning som ger råd och verktyg för hur vi arbetar med sexualitet, könsroller och normer i förskolan på ett sätt som gör barnen trygga i sig själva och i sina kroppar, och ger dem en bra grund att stå på inför den fortsatta uppväxten

Kalle Norwald

SEXOLOG/FÖRFATTARE

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen (2022).

5. Specialpedagogisk dokumentation i förskolan – ett riskfyllt uppdrag? 

Dokumentation är en central del av förskolans uppdrag. Styrdokumentens formuleringar ger dock inga tydliga riktlinjer om specialpedagogisk dokumentation. Denna otydlighet kan leda till dilemman och svåra avvägningar för förskolans professionella och få negativa konsekvenser för det enskilda barnet. En ny forskningsstudie visar att det finns risker med hur dokumentationsmallar är upprättade och formulerade, vilket i värsta fall kan innebära ett fokus där barn ska korrigeras i stället för att utmanas och stöttas i utveckling och lärande. Ta del av en föreläsning som kritiskt granskar specialpedagogiska kartläggningar i förskolan och diskuterar möjligheten att skapa mer etiskt försvarbara alternativ. 

 • Ska specialpedagogiska dokument styra över förskolans professionella eller tvärtom?
 • Hur undviker vi etiska fallgropar som krockar med förskolans uppdrag och värdegrund?

Linda Palla

DOCENT

Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet. Hennes forskning kretsar kring specialpedagogiska teman som rör dokumentation, undervisning och bedömning och hon har gett ut flera böcker som riktar sig mot förskolan. Föreläsningen bygger på slutsatser från Lindas senaste studie The Need for Speed (in review) där hon genomför en kritisk granskning av olika kartläggningsmaterial. I grunden är Linda förskollärare och specialpedagog.

6.”De nya överlevarna” – om att anpassa förskolemiljön till för tidigt födda barn

Omkring fem procent av alla barn som föds i Sverige föds för tidigt, det vill säga innan graviditetsvecka 37. Några av dem föds så tidigt som innan graviditetsvecka 28, vilket räknas som extremt för tidigt. De här barnen utgör några av ”de nya överlevarna” – barn som sjukvården inte tidigare kunnat rädda men som vi idag möter på våra förskolor. Vad vet vi om för tidigt födda barn och om hjärnans utveckling, samt kopplingar till eventuella framtida diagnoser? Vilka anpassningar kan vi göra i förskolemiljön för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt?

Med hjälp av ny forskning, konkreta exempel och verkliga fallbeskrivningar belyser föreläsningen konsekvenser av att vara född för tidigt och extremt för tidigt, och hur pedagoger och specialpedagoger i förskolan bäst kan stötta dessa barn.

Erika Baraldi

LEG. PSYKOLOG/DOKTORAND

Erika Baraldi är leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet där hon forskar om tidiga insatser riktade till extremt för tidigt födda barn och deras föräldrar. Hon har även skrivit boken Gravid! Barnmorskans och psykologens guide till tankarna och känslorna i gravidkarusellen (2022) tillsammans med Sara Dellner, och medverkat i antologin Specialpedagogik för lärare (2021). (Fotograf Erikas bild: Rickard Kilström)

7. Lyckas med interkulturella föräldrarelationer 

Omkring en femtedel av barnens vårdnadshavare i förskolan är födda utanför Sverige och har med sig erfarenheter från olika skolformer och kulturer. Hur påverkar vårdnadshavarnas – och våra – bakgrunder kommunikationen oss emellan? Vad behöver vi känna till om oss själva för att kunna möta andra med respektfull nyfikenhet? 

Ta del av en föreläsning som fokuserar på interkulturell kommunikation i förskolans möte med hemmen. För att kunna mötas i omsorgen om barnet behöver vi våga tala både om det som skiljer oss åt och det som förenar oss.  

 • Vad säger forskningen om interkulturell kommunikation med vårdnadshavare i förskolan?
 • Vilka normer är starka i Sverige och hur spelar det in i interkulturella möten?
 • Vilka konkreta arbetssätt och modeller kan användas för att vi ska utveckla våra interkulturella relationer?

Linn Eckeskog

FIL. DR/FÖRFATTARE

Linn Eckeskog är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet och forskar om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Hon är också verksam som konsult och författare till boken Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan (2020).

8. Samtalsmetoder och konflikthantering i förskolan

Kommunikation är ett av de enklaste, svåraste och mest kraftfulla medel vi har i förskolan och det finns en uppsjö av sätt att kommunicera med barn. Här fokuserar vi på ett av dem – själva samtalet. Vilka samtalsmetoder finns för att nå fram, inte minst till de barn som ofta krockar med vardagen, i både dagliga aktiviteter och vid konflikter? Ta del av en föreläsning som djupdyker i samtalet som resurs, både för att stärka barnens egna sociala färdigheter och självkänsla, och pedagogernas kommunikativa förmåga och arbetssätt.  

 • Samtalsmetoder – varför behöver vi dem och vilka metoder finns?
 • Hur arbetar vi med samtal i samband med konflikthantering?
 • Hur gör vi när barnet inte vill prata om vad som hänt?
 • Hur skapar vi en miljö där kommunikationen ständigt utvecklas?

David Edfelt

LEG. PSYKOLOG/FÖRFATTARE

David Edfelt är leg. psykolog, handledare, utbildare och författare. Han har under flera år undervisat på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och handleder i många skolor och förskolor. David är författare till flera böcker som riktar sig till förskolan och skolan, bland annat Samtalsmetoder i skolan (2022) och Samtalsmetoder i förskolan (kommande) som han har skrivit tillsammans med Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  16 nov – 7 dec 2023
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  3 645,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-09
  3 695,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-12-07
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60-75 minuter samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev