Hoppa till sidinnehåll

Specialpedagogik i grundskolan

Konferens i Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör specialpedagogik, få praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

Fint arrangerat och mycket bra föreläsare.

Sagt av tidigare deltagare

Programmet berör:

 • Neurodiversitet och vikten av våra olika funktionssätt.
 • AI och framtidens digitala skola – hur påverkas elevernas lärande och lärarens roll?
 • Kollenmodellen – så implementeras ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
 • Skolvardagen för flickor med autism och/eller adhd och hur vi bäst kan stötta. 
 • Ny forskning om hur utbildade skolhundar kan få elever med hög frånvaro tillbaka till skolan. 
 • Så anpassar vi skolmiljön till för tidigt födda barn.
 • En språkstödjande undervisning för elever med språkstörning/DLD – hur hjälper vi lärarna?
 • Konkreta metoder för identifiering och stödinsatser för elever med inlärningssvårigheter i matematik.

På konferensen medverkar:

Julia Andersson

LEG. LOGOPED

Erika Baraldi. Fotograf: Rickard Kilström

Erika Baraldi

LEG. PSYKOLOG OCH DOKTORAND

Jonna Bornemark

PROFESSOR

Maria Bühler

LEG. PSYKOLOG

David Edfelt

LEG. PSYKOLOG

Heidi Hellstrand

PEDAGOGIE DOKTOR

Torkel Klingberg

PROFESSOR

Lena Lidfors

PROFESSOR

Ann Lindgren

LEG. LÄRARE

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Framtidens digitala lärande

Den digitala utvecklingen av samhället och skolan går snabbt, och revolutionen har både positiva och negativa effekter på undervisning och lärande. Hur påverkas elevernas arbetsminne, koncentrationsförmåga och inlärning av den digitala skolan? Är elever med inlärningssvårigheter särskilt sårbara för den digitala undervisningens nackdelar, eller öppnar sig nya möjligheter för denna elevgrupp? Vilken roll får framtidens lärare, när AI blir en del av skolarbetet i allt större utsträckning? Få svar på dina frågor i en föreläsning som berör den senaste forskningen kring skolans digitalisering.

Torkel Klingberg

PROFESSOR

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar kring barns utveckling och inlärning. Han har fått flera vetenskapliga priser och givit ut fyra populärvetenskapliga böcker, där den senaste är Framtidens digitala lärande (2023).

 

10.30 Kaffe

11.00 Samverkan kring en språkstödjande undervisning

I varje klass finns det i genomsnitt två elever som har en språkstörning/development language disorder (DLD). För dessa elever kan det krävas stor kraft att prata, lyssna, läsa och förstå, vilket påverkar både inlärning och det sociala samspelet. Hur skapar vi en pedagogisk och social delaktighet för dessa elever, oavsett förutsättningar och språkliga svårigheter, i samverkan med lärare? Ta del av en föreläsning med konkreta råd, verktyg och material för hur specialpedagoger kan stötta lärare i att utforma en språkstödjande undervisning i olika ämnen, på både låg- mellan- och högstadiet.

Julia Andersson

LEG. LOGOPED

Julia Andersson är leg. logoped med lång erfarenhet och arbetar på Östtegs skola i Umeå. Hon undervisar om språkstörning/DLD på Umeå universitet, samt föreläser och handleder personal i skolan och förskolan. Julia driver även instagramkontot logopedjulia och är författare till en ny bok om språkliga svårigheter i skolan (utgivning 2024) tillsammans med Elvira Ashby.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Skolutveckling med Kollenmodellen

För att fler elever ska lyckas i grundskolan behöver all personal få möjlighet att kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden, och som kollegiehandledare har du en viktig roll i detta arbete. Föreläsningen beskriver Kollenmodellen, en modell i tre faser som syftar till att implementera ett specialpedagogiskt förhållningssätt i en hel verksamhet. Ta del av handfasta verktyg som stöttar processerna i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå.

David Edfelt

LEG. PSYKOLOG

David Edfelt är leg. psykolog, handledare, utbildare och författare. Han har under flera år undervisat på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och handleder i många skolor. David är författare till ett flertal böcker som riktar sig till förskolan och skolan, bland annat Specialpedagogik i skola och klassrum – skolutveckling med Kollenmodellen (2023) som han skrivit tillsammans med Ann Lindgren och Inger Langetz.

Ann Lindgren

LEG. LÄRARE

Ann Lindgren är leg. högstadie- och gymnasielärare och utbildad handledare. Hon har lång erfarenhet av elever som har svårt att finna sig till rätta i skolan. Ann är författare till ett flertal böcker till stöd för pedagogisk personal, bland annat Specialpedagogik i skola och klassrum – skolutveckling med Kollenmodellen (2023) som hon skrivit tillsammans med David Edfelt och Inger Langetz. För närvarande arbetar hon som fortbildare och handledare inom den centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje kommun.

14.30 Eftermiddagsfika

15.00 Flickor med autism och adhd i skolan

Forskningen om autism och adhd har traditionellt utgått från pojkars situation och kunskapen om flickors problematik har släpat efter. Det har bland annat lett till att flickors symtom har feltolkats och inte alltid tagits på allvar. Hur påverkar autism och adhd en flickas psykiska hälsa, skolgång och sociala samspel, och hur kan vi professionella i skolan skapa så bra förutsättningar som möjligt? Ta del av en föreläsning baserad på forskning och klinisk erfarenhet, men som också lägger vikt vid inifrånperspektivet på hur det är att vara flicka och leva med autism och/eller adhd.

Maria Bühler

LEG. PSYKOLOG

Maria Bühler är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har arbetat i många år med utredningar av barn och unga, och även med utbildning och handledning till personal. Maria har skrivit ett flertal böcker, bland annat Flickor med autism och adhd (2020).

16.00 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Skolhundars effekter för elever med hög skolfrånvaro

Antalet barn och ungdomar som slutar gå till skolan verkar öka trots åtgärdsprogram och anpassningar, och det finns en allt större öppenhet att prova otraditionella metoder för att få tillbaka eleverna till skolan. En metod som nu för första gången utvärderas i forskning är att ta hjälp av utbildade skolhundar, i samverkan med lärare och specialpedagoger. Föreläsningen presenterar de första resultaten av forskningsprojektet som undersöker om skolhundar tillsammans med sin hundförare kan öka motivation, måluppfyllelse i svenska och matematik, psykisk hälsa och skolnärvaro.

Lena Lidfors

PROFESSOR

Lena Lidfors är professor i etologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara där hon forskar om interaktionen mellan människa och djur.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 ”De nya överlevarna” – om att anpassa skolmiljön till för tidigt födda barn

Drygt fem procent av alla barn som föds i Sverige föds för tidigt, det vill säga innan graviditetsvecka 37. Några av dem föds så tidigt som innan graviditetsvecka 28, vilket räknas som extremt för tidigt. De här barnen utgör några av ”de nya överlevarna” – barn som sjukvården inte tidigare kunnat rädda men som vi idag möter i skolan. Vad vet vi om för tidigt födda barn och om hjärnans utveckling, samt kopplingar till eventuella diagnoser? Vilka anpassningar kan vi göra i skolmiljön för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt?

Med hjälp av ny forskning, konkreta exempel och verkliga fallbeskrivningar belyser föreläsningen konsekvenser av att vara född för tidigt och extremt för tidigt, och hur lärare och specialpedagoger bäst kan stötta dessa barn.

Erika Baraldi. Fotograf: Rickard Kilström

Erika Baraldi

LEG. PSYKOLOG OCH DOKTORAND

Erika Baraldi är leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet där hon forskar om tidiga insatser riktade till extremt för tidigt födda barn och deras föräldrar. Hon har även skrivit boken Gravid! Barnmorskans och psykologens guide till tankarna och känslorna i gravidkarusellen (2022) tillsammans med Sara Dellner, och medverkat i antologin Specialpedagogik för lärare (2021). (Fotograf Erikas bild: Rickard Kilström)

11.30 Gemensam lunch

12.30 Identifiering och stödinsatser för elever med inlärningssvårigheter i matematik

Forskning visar att tidiga stödinsatser kan förebygga och minska fortsatta svårigheter i matematik. För att kunna sätta in rätt riktade stödinsatser är det viktigt att identifiera de elever som är i behov av stöd. Dock är det viktigt att inte enbart identifiera vem som behöver stöd, utan även vad stödet ska fokusera på. Föreläsningen beskriver betydelsen av identifiering och tidiga stödinsatser med hjälp av konkreta material och metoder. Du får också en inblick i hur finländska skolor arbetar med dessa frågor. 

 • Vad menas med tidiga stödinsatser i matematik och hur tidigt är tidigt?
 • Hur säkerställer vi att alla elever får det stöd de behöver för att utveckla tillräckliga matematiska färdigheter?
 • Vad kännetecknar elever med inlärningssvårigheter i matematik?
 • Vilka stödinsatser är mest effektiva?

Heidi Hellstrand

PEDAGOGIE DOKTOR

Heidi Hellstrand är pedagogie doktor och lektor i specialpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Hon har flera års erfarenhet av arbete som speciallärare och ämneslärare i matematik, samt som lärarutbildare. I sin forskning fokuserar hon på utvecklingen av grundläggande matematiska färdigheter, kartläggning, identifiering av elever i behov av stöd och effektiva stödåtgärder för elever med inlärningssvårigheter i matematik.

13.30 Eftermiddagsfika

14.00 Neurodiversitet och vikten av våra olikheter

I vår samtid betraktas det neurotypiska sättet att fungera som norm, vilket ofrånkomligen för med sig negativa konsekvenser för den med en NPF-diagnos. Men allt fler röster höjs för att vända på perspektivet, i skolan såväl som i samhället, så att normer i stället bygger på olikheter. Begreppet neurodiversitet vinner mark, då det pekar på att vi människor har olika sätt att fungera i en bred bemärkelse, vilket tydliggörs i grupper som exempelvis autister, adhd:are och neurotypiker. Begreppet betonar också vikten av mångfald, där skillnaderna mellan oss är berikande och viktiga och inget funktionssätt är bättre eller sämre än något annat. 

Ta del av en föreläsning med inslag av filosofi, psykologi och pedagogik, som visar på betydelsen av neurodiversitet, och hur synsättet kan bidra till en värld där människans särarter odlas i stället för att filas av.

Jonna Bornemark

PROFESSOR

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hon har skrivit ett flertal böcker och antologier och är en flitig gäst i radioprogram som Filosofiska rummet, Teologiska rummet och Kropp och själ, samt skriver återkommande i DN.

15.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  7–8 maj 2024
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-05-07
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med professor Torkel Klingberg. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan och kommer att tala om framtidens digitala lärande.

Torkel Klingberg

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev