Specialpedagogik i grundskolan

4–5 maj 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör specialpedagogik och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  4–5 maj 2023
 • Tid
  09:00–15:30
 • Pris
  5795 kr

Konferensens berör:

 • Så bemöter du elever som stammar.
 • Samundervisning mellan lärare med allmänpedagogisk och specialpedagogisk kompetens – utmaningar och möjligheter.
 • Inkludering av elever med NPF – vilken kunskap behöver lärare ha?
 • Att bemöta och stötta elever med autism och adhd i idrottsundervisningen.
 • Assisterande teknik som komplement eller alternativ till att läsa och skriva.
 • Response to intervention – en specialpedagogisk modell för att förebygga lässvårigheter.
 • Matematiksvårigheter och läsförmåga – hur hänger de ihop?


På konferensen medverkar:

Tove Selvåg Drott, leg. lärare och författare

Christel Sundqvist, docent

Alexander Skytte, leg. lärare och författare

Emma Leifler, med.dr

Sabina Serra, rektor

Karin Kjörning, specialpedagog

Kerstin Nordahl, leg. lärare

Idor Svensson, professor

Camilla Nilvius, fil.dr

Cecilia Segerby, speciallärare och lektor


 

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Samundervisning som möjlighet? Samverkan mellan lärare med olika kompetenser.

Samverkan mellan lärare med allmänpedagogisk och specialpedagogisk kompetens lyfts ofta fram som en nyckelfaktor för att utveckla stöd till elever i en inkluderande skola. En möjlig samverkansform är samundervisning mellan speciallärare/specialpedagoger och andra lärare, vilket har blivit allt vanligare i till exempel Finland. När två lärare med olika kompetens möts i klassrummet blir det lättare att differentiera undervisningen och beakta olika elevbehov i klassen. Men hur gör man egentligen, och vad krävs för att lyckas? Ta del av en föreläsning som fokuserar på

 • vad samundervisning är och varför det är viktigt
 • hur samundervisning kan organiseras så att båda pedagogernas kompetens och olikheter kan beaktas
 • vad som krävs för att lyckas med samundervisning
 • utmaningar med samundervisning och hur dessa kan hanteras.

 

Christel Sundqvist är docent i specialpedagogik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Finland och Nord Universitet i Norge, där hon undervisar och forskar inom området specialpedagogisk verksamhet. Christel har skrivit flera artiklar och bokkapitel inom området lärarsamverkan och är också författare till boken Den samarbetande läraren – lärarhandledning och samundervisning i skolan (2014; 2021).

  

10.30 Kaffe

 

11.00 S:ta Gertruds skolas väg till framgångsrik samverkan mellan specialpedagog och lärare  

För att elever ska lyckas i skolan behöver all pedagogisk personal en fördjupad förståelse och kompetens kring barns olika behov. Först då kan en kultur skapas där pedagogerna i skola, fritids och förskoleklass tillsammans äger ansvaret att anpassa undervisning, lärmiljö och bemötande. På S:ta Gertruds grundskola i Västerås har en specialpedagog, en klasslärare och skolans rektor drivit detta utvecklingsarbete sedan 2015. Ta del av deras resa med lärdomar, svårigheter och framgångsfaktorer.

 

Karin Kjörning är specialpedagog på S:ta Gertrud grundskola F-6 och Kerstin Nordahl är klasslärare samt förstelärare med allmändidaktiskt uppdrag. Sabina Serra är skolans rektor.

 

 

11.50 Lunch

 

13.00 Matematiksvårigheter och läsförmåga – hur hänger de ihop?

I Sverige är det vanligt att elever arbetar självständigt i läroboken under matematiklektionerna. Det ställer höga krav på elevernas läsförmåga då texterna ofta är multimodala, det vill säga består av symboler, ord, förkortningar och illustrationer. De innehåller även många abstrakta begrepp. Forskning har det visat att det finns ett samband mellan elevers läsförmåga och matematiska förmåga, och för att öka måluppfyllelsen i matematik förespråkas implementering av lässtrategier i matematikundervisningen. Ta del av en föreläsning som presenterar de språkliga utmaningar som matematiken kan innebära, och få förslag på hur läsförmåga kan tränas på matematiklektionerna.

 

Cecilia Segerby är speciallärare i matematik samt lektor i matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad, där hon undervisar och forskar inom specialpedagogik med ett speciellt intresse för matematik och språk.

 

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Att bemöta elever som stammar

Stamning kan skapa osäkerhet och frustration vid talsituationer i klassrummet, både hos den som stammar och den som lyssnar. Som lärare kan det vara svårt att veta hur du på bästa sätt hjälper en stammande elev, och i lärarutbildningen ingår oftast ingen information om detta. Ta del av en föreläsning där en lärare med egen erfarenhet av att stamma ger goda råd kring hur du kan tänka i bemötandet av stammande elever.

 

Tove Selvåg Drott är författare, leg. förskollärare och leg. grundskollärare. Hon är aktuell med boken Jag tror det bröts, du försvann (2022) och är grundare till podden Prata utan gränser.

 

15.30 Avslutning dag 1

 

09.30 Response to Intervention – en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter

Response to Intervention (Rtl) är en specialdidaktisk modell som på ett systematiskt och organiserat sätt kan förebygga lässvårigheter. En aktuell forskningsstudie har undersökt hur modellen kan användas för att komplettera nuvarande system för stödinsatser i svenska skolans tidiga skolår. Föreläsningen beskriver hur Rtl fungerar och hur modellen kan omsättas i praktiken.

 • Vilka olika aspekter ingår i Rtl?
 • Hur kan RtI fungera i praktiken?
 • Vad behöver beaktas vid implementering av RtI i svensk skola?

 

Camilla Nilvius är leg. grundskolelärare 1–7 och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 undervisar hon på speciallärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Camilla disputerade 2022 med avhandlingen Response to Intervention – en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext.

 

10.30 Kaffe och smörgås

 

11.00 Assisterande teknik som komplement eller alternativ till att läsa och skriva
Att läsa och skriva är avgörande förmågor för att kunna delta i samhället. För några elever med stora svårigheter i sin läs- och skrivinlärning, sker liten eller ingen utveckling trots idogt tränande. Föreläsningen presenterar assisterande teknik som kan fungera som ett komplement, eller ibland ett alternativ, till att läsa och skriva. Vi vidgar perspektivet på vad det innebär att ta till sig och producera text, och du får förslag på vilken teknik som kan fungera för den här elevgruppen.

 • När är det läge att använda assisterande teknik?
 • Hur kan vi se på förhållandet mellan övning och assisterande teknik?
 • Hur går språkträning med assisterande teknik till?
 • Vilken teknik fungerar bäst?

 

Idor Svensson är fritidspedagog, leg. psykolog och professor i klinisk psykologi vid institutionen för psykologi på Linneuniversitetet. Han forskar och föreläser inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, de senaste åren framför allt gällande assisterande teknik och dess inverkan på skriftspråklig förmåga, självbild och psykiskt mående.

  

12.00 Lunch

 

13.00 Inkludering av elever med NPF – hur kan lärare stöttas och samverkan stärkas?

Ett holistiskt synsätt på inkludering innebär att hela lärmiljön ska vara tillgänglig för alla elever, men en aktuell forskningsstudie visar att många lärare saknar tillräckliga kunskaper för att anpassa den psykosociala och den pedagogisk-didaktiska miljön för elever med NPF. Ta del av en föreläsning som ger dig verktyg att utveckla och stärka hela skolans kompetens kring hur vi bemöter och undervisar elever med NPF.

 • Hur kan specialpedagoger genomföra interventioner med syfte att stärka lärares inkluderingskompetens?
 • Hur kan lärmiljöer göras mer tillgängliga med fokus både på den psykosociala miljön och på undervisningens innehåll?

 

Emma Leifler har en bakgrund som klasslärare och specialpedagog och är nu verksam som lärarutbildare på Göteborgs universitet. Emma disputerade nyligen vid KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders) på Karolinska institutet med avhandlingen Educational inclusion for students with neurodevelopmental conditions (2022). Hon har också skrivit böckerna Lärarprofession (2021) och Praktisk inkludering (2022).

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 På andra sidan spektrumet – bemöta och stötta elever med adhd/autism i idrottsundervisningen

Som lärare utan funktionsnedsättning kan det vara svårt att på djupet förstå hur elever med NPF fungerar och varför de agerar som de gör i vissa situationer. Ta del av en föreläsning som ger ett inifrånperspektiv på hur det kan vara att gå i skolan och delta i idrottsundervisning som elev med adhd/autism. Du får också förslag på hur idrottslärare och specialpedagog kan arbeta med konkreta tekniker och förhållningssätt som stärker relationerna, förbättrar undervisningen och förenklar vardagen för både elever och lärare. 

 • Hur kan idrottsundervisningen upplevas av en elev med adhd/autism?
 • Vad kännetecknar dessa elever i idrottsundervisningen?
 • Hur kan idrottsläraren agera för att möta utåtagerande eller introverta elever?
 • Hur kan frånvaroproblematik, säkerhetstänk och diskussioner kring dusch och ombyte hanteras?

 

Alexander Skytte är idrottslärare F–6 och har själv adhd och autism. Han är författare till flera böcker och skriver även om bemötande av elever med NPF i skolan för Skolvärlden.

 

15.30 Konferensen avslutas

 

 

En mycket bra genomförd och organiserad konferens. Fortsätt på samma sätt! Tack!”

”Mycket väl ordnat, som vanligt! Vi ses om ett år igen!”

”Superbra arrangerat! Bra mix av föreläsare med mycket intressant att lyssna till! Tack för dessa två fortbildningsdag
ar!”

Sagt av tidigare deltagare

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Pris: 5 795 kr ex moms

Sista-minuten-erbjudande! Ange bokningskoden KAMPANJ15 och få 15% rabatt.

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrativ avgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Läs mer här

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Rådmansgatan. Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Konferensens deltagare får 15% på rumspriset på Hotell Birger Jarl. Boka via hotellets hemsida och ange kod SKOL.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se