Hoppa till sidinnehåll

Specialpedagogik i gymnasiet

Konferens i Stockholm

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i gymnasieskolan! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör specialpedagogik och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Mycket väl ordnat, som vanligt! Vi ses om ett år igen!

Sagt av tidigare deltagare

Programmet berör:

 • Framtidens digitala lärande – hur påverkas elevernas inlärning och lärarens roll?
 • Extra anpassningar – vem ansvar är det egentligen?
 • Hur ser och stöttar vi flickor med adhd och autism?
 • Kollenmodellen – implementera ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
 • Specialpedagogiskt stöd under APL – hur kan och bör det fungera?
 • Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande.
 • Ungdomar i våldets skugga – hur bryter vi negativa mönster?

På konferensen medverkar:

David Edfelt

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Torkel Klingberg

PROFESSOR

Ann Lindgren

LÄRARE OCH HANDLEDARE

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

My Olofsson

DOKTORAND

Hanna Rondahl

SPECIALPEDAGOG

Kenny Skagerlund

BITR. PROFESSOR

Lotta Borg Skoglund

ÖVERLÄKARE OCH DOCENT I PSYKIATRI

Program, dag 1

08.45 registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Framtidens digitala lärande

Den digitala utvecklingen av samhället och skolan går snabbt, och revolutionen har både positiva och negativa effekter på undervisning och lärande. Hur påverkas elevernas arbetsminne, koncentrationsförmåga och inlärning av den digitala skolan? Är elever med inlärningssvårigheter särskilt sårbara för den digitala undervisningens nackdelar, eller öppnar sig nya möjligheter för denna elevgrupp? Vilken roll får framtidens lärare, när AI blir en del av skolarbetet i allt större utsträckning? Få svar på dina frågor i en föreläsning som berör den senaste forskningen kring skolans digitalisering.

Torkel Klingberg

PROFESSOR

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar kring barns utveckling och inlärning. Han har fått flera vetenskapliga priser och givit ut fyra populärvetenskapliga böcker, där den senaste är Framtidens digitala lärande (2023).

 

10.30 Kaffe

11.00 Extra anpassningar – vems ansvar?

Lagkravet gällande extra anpassningar har sedan det kom 2014 väckt frågor och känslor hos skolans personal. Vad innebär egentligen extra anpassningar och vems ansvar är det att hantera dem? Är det lärarens? Specialpedagogens? Finns det en risk att vi anpassar bort lärandet? Föreläsningen problematiserar arbetet med extra anpassningar, ger ökad förståelse för vad skollagen och styrdokumenten säger, samt ger förslag på hur samverkan mellan elevhälsoteam och lärare kan fungera bättre.

Hanna Rondahl

SPECIALPEDAGOG

Hanna Rondahl är samordnande specialpedagog i central elevhälsa. Hon har arbetat i kommunal och fristående verksamhet, i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, i både särskild undervisningsgrupp och resursskola. Hanna är författare till boken Extra anpassningar, vems ansvar? (2022).

 

12.00 Gemensam lunch

13.00 Hur ser och stöttar vi tjejerna med adhd och autism?

Nästan allt vi vet om utmaningarna med att leva med adhd och autism baseras på forskning om pojkar och män. Eftersom omgivningen förväntar sig symptom som är vanligare hos pojkar, får flickor sin diagnos i genomsnitt fyra år senare än pojkarna. Många förblir odiagnostiserade och förstår inte varför de måste lägga så mycket energi på sådant som deras jämnåriga tycks klara med lätthet.

Föreläsningen utgår från den senaste forskningen om autism och adhd och ger en fördjupad förståelse för könsspecifika symptom. Du får också verktyg för att se och stötta flickor med autism och adhd i gymnasieskolan.

Lotta Borg Skoglund

ÖVERLÄKARE OCH DOCENT I PSYKIATRI

Lotta Borg Skoglund är överläkare och docent i psykiatri vid Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa, Uppsala universitet. Hon har många års erfarenhet inom såväl elevhälsa som utrednings- och behandlingsarbete. Lotta disputerade 2015 med avhandlingen When ADHD and Substance Use Disorders coexist – Etiology and PharmacologicalTreatment, och hon är författare till flera populärvetenskapliga böcker. Hennes bok Adhd – Från Duktig Flicka till Utbränd Kvinna (2019) är utgiven i Europa, USA och Asien.

 

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Clara Törnwall
Mer information om denna föreläsning presenteras inom kort


15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Skolutveckling med Kollenmodellen

För att fler elever ska lyckas i gymnasieskolan behöver all personal få möjlighet att kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden, och som kollegiehandledare har du en viktig roll i detta arbete. Föreläsningen beskriver Kollenmodellen, en modell i tre faser som syftar till att implementera ett specialpedagogiskt förhållningssätt i en hel verksamhet. Ta del av handfasta verktyg som stöttar processerna i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå.

Ann Lindgren

LÄRARE OCH HANDLEDARE

Ann Lindgren är leg. högstadie- och gymnasielärare och utbildad handledare. Hon har lång erfarenhet av elever som har svårt att finna sig till rätta i skolan. Ann är medförfattare till ett flertal böcker till stöd för pedagogisk personal, och för närvarande arbetar hon som fortbildare och handledare inom den centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje kommun.

David Edfelt

LEG. PSYKOLOG/FÖRFATTARE

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till pedagogisk personal i förskolor och skolor. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning.

10.30 Kaffe och smörgås

11.00 Erfarenheter av stöd inför och under det arbetsplatsförlagda lärandet

För elever som går på ett yrkesprogram är arbetsplatsförlagt lärande en viktig del av utbildningen, men för vissa elever innebär APL en stor utmaning. I skolan får de hjälp och stöd för att klara sin examen, men vad händer med stödet på arbetsplatsen? Föreläsningen presenterar ett första resultat av en pågående studie om hur yrkeslärare och elever på yrkesprogram upplever stödet inför och under det arbetsförlagda lärandet. Du får också ta del av konkreta exempel på hur ett framgångsrikt samarbete mellan specialpedagog, yrkeslärare och handledare kan se ut.

My Olofsson

DOKTORAND

My Olofsson är leg. yrkeslärare och specialpedagog och numera doktorand i pedagogik. Hon är verksam vid Linköpings universitet, där hon forskar om erfarenheter av stöd inför och under det arbetsplatsförlagda lärandet inom yrkesutbildningar på gymnasieskolan.

 

12.00 Gemensam lunch

13.00 Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande

För en liten grupp elever är det extra svårt att tillgodogöra sig grundläggande matematik, trots normal begåvning inom andra områden. Att lära sig matematik kan påverkas av specifika inlärningssvårigheter, men också av elevens känslor inför ämnet. Ämnet kan upplevas som jobbigt och svårt, och i värsta fall kan eleven uppleva det som kallas matematikångest, vilket kan skapa blockeringar i lärandet. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv, samt hur matematikångest hänger ihop med matematikförmågor. Vi diskuterar också hur lärare kan bemöta matematikångest. 

Kenny Skagerlund är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på att studera de kognitiva förmågor som ligger till grund för matematikinlärning, samt vad som karaktäriserar elever med specifika inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli). 

Kenny Skagerlund

BITR. PROFESSOR

Kenny Skagerlund är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på att studera de kognitiva förmågor som ligger till grund för matematikinlärning, samt vad som karaktäriserar elever med specifika inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli).

 

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Socialt arbete i våldets skugga

Skolan har en viktig roll i att se, bekräfta och fånga upp elever i socioekonomiskt utsatta områden, där fattigdom och kriminalitet är en del av vardagen. Hur ser förutsättningarna ut för den här elevgruppen? Hur kan vi stötta ungdomarna att bryta negativa mönster? Hur når vi social rättvisa i praktiken? Med avstamp i sina egna erfarenheter av arbete med utsatta ungdomar ger Nicolas Lunabba en fördjupad förståelse för våldets mekanismer och konsekvenser, och lägger stort fokus på lösningar för att få bukt med ett av våra största samhällsproblem.

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

Nicolas Lunabba har över 20 års erfarenhet av socialt arbete med utsatta ungdomar och är verksam inom organisationen Helamalmö. Han har skrivit böckerna Blir du ledsen om jag dör? (2022) och Dagbok från 20-talet (2023). Nicolas är mångfaldigt prisad för sitt arbete med unga människor och blev 2022 hedersdoktor vid Malmö universitet.

15.30 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  11–12 apr 2024
 • Tid
  09:20–15:00
 • Pris (exkl. moms)
  3 995,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-nu-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-30
  3 995,00 kr
 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-03-11
  4 295,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-04-11
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev