Hoppa till sidinnehåll

Specialpedagogik i gymnasiet

Webbkonferens

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen till Skolportens digitala fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i gymnasiet. Via filmade föreläsningar kan du ta del av den senaste forskningen som rör specialpedagogik och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 8 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Jag tyckte att alla föreläsningarna kändes relevanta för mig i min vardag som specialpedagog på gymnasiet.

Sagt av tidigare deltagare

Programmet berör:

 • Framtidens digitala skola – hur påverkas elevernas lärande och lärarens roll?
 • Extra anpassningar – vem ansvar är det egentligen?
 • Hur ser och stöttar vi flickor med adhd och autism?
 • Kollenmodellen – implementera ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
 • Specialpedagogiskt stöd under APL – hur kan och bör det fungera?
 • Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande.
 • Ungdomar i våldets skugga – hur bryter vi negativa mönster?

På konferensen medverkar:

David Edfelt

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

Torkel Klingberg

PROFESSOR

Ann Lindgren

LÄRARE OCH HANDLEDARE

Nicolas Lunabba. Fotograf: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

My Olofsson

DOKTORAND

Hanna Rondahl

SPECIALPEDAGOG

Kenny Skagerlund

BITR. PROFESSOR

Lotta Borg Skoglund

ÖVERLÄKARE OCH DOCENT I PSYKIATRI

Clara Törnvall

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Framtidens digitala lärande

Den digitala utvecklingen av samhället och skolan går snabbt, och revolutionen har både positiva och negativa effekter på undervisning och lärande. Hur påverkas elevernas arbetsminne, koncentrationsförmåga och inlärning av den digitala skolan? Är elever med inlärningssvårigheter särskilt sårbara för den digitala undervisningens nackdelar, eller öppnar sig nya möjligheter för denna elevgrupp? Vilken roll får framtidens lärare, när AI blir en del av skolarbetet i allt större utsträckning? Få svar på dina frågor i en föreläsning som berör den senaste forskningen kring skolans digitalisering.

Torkel Klingberg

PROFESSOR

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar kring barns utveckling och inlärning. Han har fått flera vetenskapliga priser och givit ut fyra populärvetenskapliga böcker, där den senaste är Framtidens digitala lärande (2023).

 

2. Extra anpassningar – vems ansvar?

Lagkravet gällande extra anpassningar har sedan det kom 2014 väckt frågor och känslor hos skolans personal. Vad innebär egentligen extra anpassningar och vems ansvar är det att hantera dem? Är det lärarens? Specialpedagogens? Finns det en risk att vi anpassar bort lärandet? Föreläsningen problematiserar arbetet med extra anpassningar, ger ökad förståelse för vad skollagen och styrdokumenten säger, samt ger förslag på hur samverkan mellan elevhälsoteam och lärare kan fungera bättre.

Hanna Rondahl

SPECIALPEDAGOG

Hanna Rondahl är samordnande specialpedagog i central elevhälsa. Hon har arbetat i kommunal och fristående verksamhet, i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, i både särskild undervisningsgrupp och resursskola. Hanna är författare till boken Extra anpassningar, vems ansvar? (2022).

 

3. Hur ser och stöttar vi tjejerna med adhd och autism?

Nästan allt vi vet om utmaningarna med att leva med adhd och autism baseras på forskning om pojkar och män. Eftersom omgivningen förväntar sig symptom som är vanligare hos pojkar, får flickor sin diagnos i genomsnitt fyra år senare än pojkarna. Många förblir odiagnostiserade och förstår inte varför de måste lägga så mycket energi på sådant som deras jämnåriga tycks klara med lätthet.
Föreläsningen utgår från den senaste forskningen om autism och adhd och ger en fördjupad förståelse för könsspecifika symptom. Du får också verktyg för att se och stötta flickor med autism och adhd i gymnasieskolan.

Lotta Borg Skoglund

ÖVERLÄKARE OCH DOCENT I PSYKIATRI

Lotta Borg Skoglund är överläkare och docent i psykiatri vid Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa, Uppsala universitet. Hon har många års erfarenhet inom såväl elevhälsa som utrednings- och behandlingsarbete. Lotta disputerade 2015 med avhandlingen When ADHD and Substance Use Disorders coexist – Etiology and PharmacologicalTreatment, och hon är författare till flera populärvetenskapliga böcker. Hennes bok Adhd – Från Duktig Flicka till Utbränd Kvinna (2019) är utgiven i Europa, USA och Asien.

 

4. Vanliga människor – att förstå en neurotypiker

Ta del av en personlig beskrivning av hur det var att som flicka växa upp utan diagnos på 1980- och 90-talen, och hur vägen har sett ut fram till en autismdiagnos i vuxen ålder. Föreläsningen beskriver ett liv kantat av vilsenhet och utanförskap, men förklarar också varför det, paradoxalt nog, kunde vara lättare för autistisk elev att överleva i dåtidens skola. Med humor och klarsynthet vänder Clara Törnvall på perspektivet och betraktar de ”vanliga” människorna med autistens blick.

Clara Törnvall

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Clara Törnvall, författare och journalist, debuterade med omtalade Autisterna – om kvinnor på spektrat (2021), en personlig essä om autistiska kvinnor i nu- och dåtid. Hon är aktuell med boken Vanliga människor – Autistens guide till galaxen (2023), som riktar sig till unga autistiska människor och deras föräldrar.

 

5. Skolutveckling med Kollenmodellen

För att fler elever ska lyckas i gymnasieskolan behöver all personal få möjlighet att kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden, och som kollegiehandledare har du en viktig roll i detta arbete. Föreläsningen beskriver Kollenmodellen, en modell i tre faser som syftar till att implementera ett specialpedagogiskt förhållningssätt i en hel verksamhet. Ta del av handfasta verktyg som stöttar processerna i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå.

Ann Lindgren

LÄRARE OCH HANDLEDARE

Ann Lindgren är leg. högstadie- och gymnasielärare och utbildad handledare. Hon har lång erfarenhet av elever som har svårt att finna sig till rätta i skolan. Ann är författare till ett flertal böcker till stöd för pedagogisk personal, bland annat Specialpedagogik i skola och klassrum – skolutveckling med Kollenmodellen (2023) som hon skrivit tillsammans med David Edfelt och Inger Langetz. För närvarande arbetar hon som fortbildare och handledare inom den centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje kommun.

David Edfelt

PSYKOLOG OCH FÖRFATTARE

David Edfelt är leg. psykolog, handledare, utbildare och författare. Han har under flera år undervisat på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och handleder i många skolor. David är författare till flera böcker som riktar sig till förskolan och skolan, bland annat Specialpedagogik i skola och klassrum – skolutveckling med Kollenmodellen (2023) som han skrivit tillsammans med Ann Lindgren och Inger Langetz.

6. Erfarenheter av stöd inför och under det arbetsplatsförlagda lärandet

För elever som går på ett yrkesprogram är arbetsplatsförlagt lärande en viktig del av utbildningen, men för vissa elever innebär APL en stor utmaning. I skolan får de hjälp och stöd för att klara sin examen, men vad händer med stödet på arbetsplatsen? Föreläsningen presenterar ett första resultat av en pågående studie om hur yrkeslärare och elever på yrkesprogram upplever stödet inför och under det arbetsförlagda lärandet. Du får också ta del av konkreta exempel på hur ett framgångsrikt samarbete mellan specialpedagog, yrkeslärare och handledare kan se ut.  

My Olofsson

DOKTORAND

My Olofsson är leg. yrkeslärare och specialpedagog och numera doktorand i pedagogik. Hon är verksam vid Linköpings universitet, där hon forskar om erfarenheter av stöd inför och under det arbetsplatsförlagda lärandet inom yrkesutbildningar på gymnasieskolan.

 

7. Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande

För en liten grupp elever är det extra svårt att tillgodogöra sig grundläggande matematik, trots normal begåvning inom andra områden. Att lära sig matematik kan påverkas av specifika inlärningssvårigheter, men också av elevens känslor inför ämnet. Ämnet kan upplevas som jobbigt och svårt, och i värsta fall kan eleven uppleva det som kallas matematikångest, vilket kan skapa blockeringar i lärandet. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv, samt hur matematikångest hänger ihop med matematikförmågor. Vi diskuterar också hur lärare kan bemöta matematikångest. 

Kenny Skagerlund

BITR. PROFESSOR

Kenny Skagerlund är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på att studera de kognitiva förmågor som ligger till grund för matematikinlärning, samt vad som karaktäriserar elever med specifika inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli).

 

8. Socialt arbete i våldets skugga

Skolan har en viktig roll i att se, bekräfta och fånga upp elever i socioekonomiskt utsatta områden, där fattigdom och kriminalitet är en del av vardagen. Hur ser förutsättningarna ut för den här elevgruppen? Hur kan vi stötta ungdomarna att bryta negativa mönster? Hur når vi social rättvisa i praktiken? Med avstamp i sina egna erfarenheter av arbete med utsatta ungdomar ger Nicolas Lunabba en fördjupad förståelse för våldets mekanismer och konsekvenser, och lägger stort fokus på lösningar för att få bukt med ett av våra största samhällsproblem.

Nicolas Lunabba. Fotograf: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

Nicolas Lunabba har över 20 års erfarenhet av socialt arbete med utsatta ungdomar och är verksam inom organisationen Helamalmö. Han har skrivit böckerna Blir du ledsen om jag dör? (2022) och Dagbok från 20-talet (2023). Nicolas är mångfaldigt prisad för sitt arbete med unga människor och blev 2022 hedersdoktor vid Malmö universitet.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  18 apr – 16 maj 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-05-16
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om hur vi kan bli bättre på att stötta flickor med adhd och autism.

Lotta Borg Skoglund

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev