Specialpedagogik Webbkonferens

23 september – 2 oktober 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår denna konferens helt till webbkonferens. Du som är anmäld till någon av de fysiska konferenserna behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén


Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Konferensen vänder sig till dig som är speciallärare eller specialpedagog i grundskolan, samt till annan skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-70 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  23 september – 2 oktober 2020
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Studiemotivation – hur elever stimuleras att vilja tänka.
 • ”Läsklar” – en läsinlärningsmetod som gör skillnad för barn i riskgrupper.
 • Talrädsla – bakomliggande faktorer och framgångsrik stöttning.
 • Pluggkultur för alla – så får vi fler pojkar att lyckas i skolan.
 • Matematiksvårigheter – att skapa meningsfullhet och förståelse för lågpresterande elever.
 • Elever med särskild begåvning – så identifierar och bemöter du dem.
 • Elever med NPF-diagnoser – fördjupad kompetens och pedagogiska strategier.

På konferensen medverkar:

 • Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare
 • Jens Dietrichson, fil.dr
 • Anna Aldenius Isaksson, specialpedagog
 • Daniel Sandin, leg. gymnasielärare och författare
 • Fredrik Zimmerman,  universitetslektor
 • Ingmar Karlsson, fil. dr
 • Eva Pettersson, fil. dr
 • Kenth Hedevåg, NPF-pedagog

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsmail du får cirka 10 dagar före konferensen.

 1. Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?

Pojkar har under flera decennier presterat sämre än flickor i skolan, och betygsgapet ökar. Vad beror det på? Ta del av en föreläsning som ger en översikt av de olika fenomen som bidrar till detta likvärdighetsproblem, och få konkreta förslag på hur du kan få fler pojkar att lyckas. Föreläsningen innehåller

 • Orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan
 • Exempel på arbetssätt från skolor som lyckats vända trenden och skapa en pluggkultur hos pojkar
 • Reflektioner från både pojkar och flickor som fått prova dessa nya arbetssätt.


Fredrik Zimmerman
är forskare inom barn- och ungdomsvetenskap och verksam som universitetslektor på sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås.


2. ”Läsklar” – en läsinlärningsmetod för elever i riskgrupper

Trots att läsning är en grundläggande färdighet lämnar många elever grundskolan med stora brister i läsförståelse. Läsinlärningsmetoden ”Läsklar” är en tidig insats som riktar sig till elever med risk att hamna i lässvårigheter. Metoden genomförs i små grupper, bygger på multisensoriska inlärningsmetoder och fokuserar på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och bokstäver. Föreläsningen tar upp

 • Bakgrunden till metoden och hur den genomförs
 • Exempel på hur skolor arbetar med metoden och vilka resurser som behövs
 • Resultat från ett fältexperiment där metoden testats.


Anna Aldenius Isaksson
är specialpedagog och har utvecklat ”Läsklar”. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn i riskgrupper. Jens Dietrichson är fil.dr och forskare på VIVE-The Danish Center for Social Science Research. Han forskar primärt om effekten av insatser i skola och förskola för barn i riskgrupper.


3. Talrädsla – bakomliggande faktorer och framgångsrik stöttning

 Dagens skola ställer höga krav på kommunikativa förmågor, men för många elever är talrädsla ett problem som hindrar dem från att visa sina kunskaper på bästa sätt. När eleven förväntas redovisa muntligt inför andra leder det till oro, ångest och undvikandestrategier. Ta del av en praktiknära föreläsning där talrädsla definieras och förklaras, och där du får konkreta förslag på hur du kan hjälpa och stötta de elever som inte tycker om att tala inför grupp.


Daniel Sandin
är gymnasielärare på Katedralskolan i Lund och författare till boken Talrädsla i skolan – att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala.


4. Studiemotivation – hur elever stimuleras att vilja tänka
Motivation är skört och kan betraktas som både lätt att upprätthålla och lätt att rasera. Det handlar om att undvika de största, men alltför vanligt förekommande misstagen. Det handlar också om att fokusera på de detaljer som gör skillnad. Lyckligtvis kan kunskaper om hjärnan bidra till att både elever och personal i skolan kan stärka tankar och beteenden som leder till högre studiemotivation.

 • Hur stimuleras elever att känna lust inför sitt skolarbete?
 • Vad gör belöningshormonet dopamin för motivationen att tänka och anstränga sig?
 • Varför krockar kortsiktig stimulans med långsiktig framgång?


Anna Tebelius Bodin
 är pedagog, föreläsare och författare. Hon utbildades vid Harvard University och har sedan dess gett över 700 föreläsningar om psykologin bakom hur vi lär. Med vetenskapligt fokus delar hon med sig av praktiska insikter som gör skillnad i vardagen.

5. Orsaker bakom låga prestationer i matematik

I genomsnitt 10 procent av de svenska eleverna i årskurs 9 går ut grundskolan utan godkänt betyg i matematik. I en aktuell avhandling från Lunds universitet har elever och lärare på högstadiet givit sin syn på vad detta beror på, och de har inte riktigt samma uppfattning. Ta del av studiens resultat och lär dig mer om orsakerna bakom, och vägen ut ur, matematiksvårigheter.

 • Vad anser elever, lärare samt svensk och internationell forskning att matematiksvårigheterna beror på?
 • Har alla elever som inte blir godkända i matematik dyskalkyli, eller finns det andra förklaringar?
 • Hur uppkommer matematikängslan, och hur kan vi förebygga och lindra den?
 • Hur skapar vi meningsfullhet och förståelse i matematiken?


Ingemar Karlsson
är fil. dr i utbildningsvetenskap med inriktning matematikdidaktik vid Lunds universitet. Han har en bakgrund som matematiklärare, lärarfortbildare och föreläsare i matematikdidaktik. Ingemar forskar om förklaringar till låga prestationer i matematik och disputerade i september 2019.


6. Elever med särskild begåvning – vilka är de och hur möter vi dem?

 Elever med särskild begåvning förvånar och fascinerar ofta sin omgivning. Dessa barn och ungdomar är nyfikna och vetgiriga, men inte alltid ordentliga och duktiga. De är elever med olika styrkor och svagheter, möjligheter och utmaningar, och de behöver få ett individuellt, positivt och givande bemötande. Hur kan vi arbeta för att elever med särskild begåvning ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin potential? 


Eva Pettersson 
är prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola och fil. dr i matematik med didaktisk inriktning. Hennes forskning och författarskap rör främst studiesituationen för barn med särskilda förmågor inom matematik. Eva är koordinator och medförfattare till Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever, samt vetenskaplig expert vid Skolinspektionens kvalitetsgranskningar om undervisning för högpresterande elever.


7. En mall som stämmer bättre

Föreläsningen bygger vidare på innehållet i Kenth Hedevågs bok ”När mallen inte stämmer”, som fokuserar på de elever som inte riktigt följer skolans norm. Vissa har NPF-diagnoser, medan andra saknar diagnos men har stora svårigheter ändå. Du får fördjupad kompetens och pedagogiska strategier som du kan sprida till dina kollegor.

 • Relationspedagogik som en framgångsfaktor
 • Funktioner och förmågor som behövs för att klara kunskapskraven
 • Hur kan vi bättre förstå elever inom autismspektrat?
 • Att hantera utbrott och sammanbrott
 • Vad innebär egentligen inkludering? Är rättvist lika för alla?


Kenth Hedevåg
har lång erfarenhet som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam inom BUP och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han är också författare till boken När mallen inte stämmer.

 

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart


Pris: 4 995 kr exkl. moms

I priset ingår 7 föreläsningar á 40-70 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner via mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Träffa föreläsaren

Anna Tebelius Bodin.
Anna Tebelius Bodin.

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare, och utbildad vid Harvard universitet. Hon ska tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i höst.


Läs mer


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se