Språkstörning/DLD Webbkonferens

20 november – 4 december 2020

Webbkonferens

På grund av rådande läge har konferensen i Stockholm övergått till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen kontaktas personligen. Har du frågor, kontakta asa.gustafsson@skolporten.se


Språkstörning (DLD) är en diagnos som fortfarande inte är välkänd för alla, kanske för att svårigheterna yttrar sig på olika sätt i olika åldrar. Välkommen till en innehållsrik konferens som klargör begreppen, identifierar behoven och erbjuder konkreta verktyg för klassrumsarbete och bedömning. Målet är att fördjupa kunskaperna och skapa en tryggare och mer utvecklande skolsituation för elever med språkstörning.

Fortbildningen vänder sig till lärare på alla stadier, samt speciallärare, specialpedagoger och skolledare. Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av fem spännande föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning. OBS! Konferenstiden är förlängd med fyra dagar till den 4 december.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  20 november – 4 december 2020
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  2995 kr

Konferensen berör:

 • Fakta och vanliga myter om språkstörning – varför är diagnosen så svår att förstå sig på?
 • Så yttrar sig språkstörning i olika åldrar. Behov och lyckade lösningar för olika stadier. 
 • Anpassning av bedömningssituationer och betygssättning – vad säger regelverket och hur kan det tolkas i praktiken?
 • Ordförrådsutvecklande arbetssätt som ett effektivt verktyg för elever med språkstörning.
 • Personliga erfarenheter av språkstörning – hur påverkas skoltiden, fritiden och arbetet och vad behövs för att lyckas?
 • Lärarens viktiga roll och hur röstanvändning, kroppsspråk och ljudmiljö påverkar möjligheten till lärande.

På konferensen medverkar:

Anna Eva Hallin, Karolinska institutet
Boel Forsell, Värner Rydénskolan
Anna Båve Schultz, Arvsfondsprojektet Äntligen 
Viveka Lyberg Åhlander, Åbo Akademi

Annelie Westlund, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Mia Walther, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsbrev du fått ca 10 dagar före konferensen.

 

1. Språkstörning (DLD) – svårigheter, behov och lösningar för olika åldrar 

Även om språkstörning, eller Developmental Language Disorder (DLD), uppmärksammas alltmer i skolans värld, så kan denna funktionsnedsättning fortfarande vara svår att upptäcka och förstå. Språkstörning förändras över tid och yttrar sig på olika sätt i olika situationer, och följaktligen skiftar också elevernas svårigheter och behov. Utifrån aktuell forskning får vi insikt i problematik, variation och behov av stödinsatser för elever med DLD. 

 

 • Vilka myter finns om språkstörning och vad säger forskningen?
 • Vad är skillnaden mellan språkstörning, talstörning och dyslexi?
 • Hur kan språkstörning yttra sig i olika åldrar (från grundskola till gymnasium)?
 • Belysande exempel på lyckade samarbeten med och kring elever.

 

Anna Eva Hallin är logoped och forskare vid Karolinska institutet. Hennes huvudsakliga inriktning är språk-, läs- och skrivutveckling
samt språksvårigheter hos barn och ungdomar; ett område där hon också har mångårig klinisk erfarenhet. Anna Eva undervisar på logopedprogrammet vid KI och gästföreläser regelbundet på psykolog- och pedagogutbildningar. Hon driver webbsidan språkforskning.se och har skrivit boken Förstå och arbeta med språkstörning.

 

2. ”Flickan med språkstörningen” – diagnosen ur ett personligt perspektiv 

Möt Anna Båve Schultz, som delar med sig av hur det var att växa upp och ha en språkstörning och om hur hennes liv ser ut idag. I föreläsningen beskriver Anna hur språkstörningen har påverkat henne under skoltiden, i arbetet och på fritiden och delar med sig av råd och insikter om hur vi som lärare bättre kan tillgodose behoven hos elever med samma typ av svårigheter. 

 

Anna Båve Schultz, 33 år från Örebro, arbetar med ett arvsfondsprojekt som heter Äntligen, med syfte att starta ett ungdomsförbund för unga med språkstörning. Anna har en grav/generell språkstörning och dyslexi. Vid sidan av arbetet föreläser hon om sina upplevelser och erfarenheter för att sprida kunskap om diagnosen. Anna publicerar sig på sociala medier under namnet Flickan med språkstörningen och driver också en hemsida med samma namn.

 

3. Ordförrådsutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning 

Ett stort ordförråd är en betydande faktor för skolframgång. För de flesta elever med språkstörning är det svårt att lära in, komma ihåg och använda rätt ord i rätt sammanhang. Dessutom behöver barn och ungdomar med språkstörning många repetitioner för att orden ska bli en del av deras aktiva ordförråd. Elever med stora språkliga brister behöver stöd under hela sin skolgång och i alla ämnen. Ta del av en föreläsning som ger konkreta exempel på hur du kan arbeta ordförrådsutvecklande i klassrummet. 

 

 • Urval – vilka ord ska vi fokusera på i undervisningen?
 • Så kan lektionstiden användas för att optimera ordinlärningen.
 • Hur formulerar vi elevvänliga orddefinitioner?
 • Aktiviteter som fördjupar och breddar ordkunskapen samt stöttar inlärningen.
 • Visuellt stöd – hur kan det tillämpas för att stötta utvecklingen av ordförrådet?

 

Boel Forsell är leg. logoped och arbetar på Värner Rydénskolan i Malmö. Hon leder ett kompetensutvecklingsarbete på skolan, som bland annat fokuserar på ordförrådsutvecklande arbetssätt och visuellt stöd. Boel samarbetar med pedagoger i förskoleklass upp till årskurs 6.

 

4. Bedömning och betygssättning av elever med språkstörning – information och riktlinjer från SPSM 

Enligt skollagen ska de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven så långt som möjligt få stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Hur kan läraren anpassa bedömningen i samband med betyg när eleven har en språkstörning? Hos Skolverket finns styrande och vägledande dokument, men reglerna kan vara svåra att tolka och ofta uppstår frågor om anpassad bedömning vid prov och i samband med nationella prov samt vad som gäller för att tillämpa undantagsbestämmelsen. Ta del av en föreläsning där SPSM reder ut begreppen och erbjuder stöd i bedömningen av elever med språkstörning. 

 

 • Betygssystem i förändring – så ser regelverket ut.
 • Hur ska vi arbeta för att göra en rättvis bedömning?
 • Så ska kartläggning användas för att styra insatserna.
 • Hur kan vi använda undantagsbestämmelsen vid språkstörning?

 

Mia Walther är rådgivare och specialpedagog på SPSM med fördjupad kompetens inom området språkstörning och mångårig erfarenhet från arbete med elever med språkstörning.

Annelie Westlund är rådgivare och specialpedagog på SPSM med fördjupad kompetens inom området språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De har båda lång erfarenhet av rådgivning, utredningar och fortbildning och de ingår i flera olika projekt som syftar till att öka kunskapen om språkstörning och dess konsekvenser för lärandet.

 

5. Rösten, kommunikationen och ljudmiljöns betydelse för elevers språkförståelse 

För alla elever i ett klassrum gäller att språkförståelse och den ansträngning som krävs för att förstå, påverkas av lärarens röstkvalitet och omgivningens buller. I arbetet med elever med språkstörning är det helt avgörande att läraren har ett skickligt röstbeteende och skapar en god ljudmiljö. I föreläsningen kommer du att få information och konkreta verktyg för att skapa en bättre arbetsmiljö för dig och dina elever. Föreläsningen kommer även att beskriva preliminära resultat från ett projekt som undersöker effekten av en utbildning för yrkesverksamma lärare där de tränas i röst och kommunikation.

 

 • Hur elevers språkförståelse, ansträngning och attityd står i relation till ljudmiljö och kognitiv kapacitet.
 • Lärarens möjlighet att göra sig hörd genom tillräckligt god ljudmiljö.
 • Att hitta en fungerande röst och kommunikation som når alla elever.

 

Viveka Lyberg Åhlander är professor i logopedi vid Åbo Akademi och legitimerad logoped med fokus på röst och röstproblem. Hon har länge varit kliniskt verksam inom området och de senaste åren har fokus legat på undervisning, forskning och utbildningsledning. Viveka har även lång erfarenhet som pedagogisk utvecklare vid Lunds universitet.

 

Fri avbokning fram till 30 dagar innan konferensstart!

Kampanj! 20% rabatt på ord. pris. Ange bokningskod SISTAMINUTEN
Ord pris: 2 995 kr exkl. moms,
I priset ingår fem föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifte, åhörarkopior och instruktioner via mail i god tid före konferensen.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart. Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070 – 3844425
asa.gustafsson@skolporten.se