Svenska för högstadiet och gymnasiet

7–8 april 2022

Stockholm

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Som svensklärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att ta del av en fortbildning som ger dig båda delarna! Konferensen riktar sig till dig som undervisar på högstadiet eller gymnasiet, men kan även vara aktuell för dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Observera att vi har bytt lokal, till Bonnier Conference Center! Se vägbeskrivning under fliken Lokal.

Observera även att du kommer att behöva visa ditt Covidbevis vid registreringen på plats. Läs mer under fliken Anpassningar till Covid-19. 

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  7–8 april 2022
 • Tid
  09:00–15:30
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör bland annat:

 • Romanläsning i praktiken – handfasta verktyg till din litteraturundervisning.
 • Vilken funktion fyller spelfilm i svenskundervisningen?
 • Vad är egentligen korrekt svenska? De vanligaste språkriktighetsfrågorna i klassrummet.
 • Så väcker du elevernas skrivlust med kreativa skrivövningar.
 • Vägar till det vetenskapliga skrivandet – så förbereder du eleverna inför framtida studier.
 • Språkstörning – svårigheter, behov och lösningar för svenskundervisningen.
 • Grammatik – svenskämnets språk.
 • Hur förhåller vi oss till läsning i den uppkopplade skolan?

På konferensen medverkar:

Carl-Johan Markstedt, leg. lärare och författare

Simon Wessbo, leg. lärare och fil.dr

Lena Lind Palicki, fil.dr och universitetslektor

Pär Sahlin, leg. lärare och författare

Vendela Blomström, universitetsadjunkt och författare

Anna Eva Hallin, logoped och bitr. lektor

Maia Andreasson, docent

Christina Olin-Scheller, professor

08.15 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.00 Skolporten hälsar välkommen

 

09.05 Litteraturläsning i praktiken – att samtala och skriva om romaner och noveller

Hur tillvaratar vi den unika möjlighet som klassrummet skapar för gemensamma läsupplevelser? I den här föreläsningen får du konkreta verktyg kring hur läsningen av romaner och noveller kan introduceras, planeras och bearbetas. Vi diskuterar vinsterna med att koppla många aktiviteter till läsningen och låta läsningen bli en social aktivitet. Du får också flera förslag på romaner och noveller att läsa och diskutera med eleverna.

 

Carl-Johan Markstedt är lärare, frilansjournalist och museilektor på Nobelprismuseet i Stockholm. Han föreläser om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet och driver Svenskpodden. Carl-Johan skriver också läromedel, bland annat Svenska Impulser, Känn på litteraturen och Romanläsning i praktiken: samtala och skriva om litteratur i skolan.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Ungdomars förståelse av skönlitteratur och film i svenskämnet

Spelfilmen som konstform har länge funnits med i styrdokumenten för svenskämnet, men vilken funktion fyller egentligen film i svenskundervisningen, och hur förstås den av eleverna? Ta del av en föreläsning som presenterar resultaten av en aktuell studie om film och skönlitteratur. Du får också användbara förslag på hur du tillsammans med dina elever kan arbeta med fiktion från olika medier.

 • Vad kännetecknar ungdomars förståelse av skönlitteratur och film? Vilka skillnader och likheter finns?
 • Hur kan filmen vara ett verktyg för att främja läsning av skönlitteratur?
 • Hur kan undervisning om film utvecklas inom ramarna för svenskämnets undervisning?

 

Simon Wessbo är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Linköpings universitet och undervisar inom lärarutbildning, svenska språket och litteraturvetenskap. Han har tidigare skrivit läromedel och arbetat som gymnasielärare i svenska och filosofi. 2021 disputerade Simon med avhandlingen Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevers meningsskapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Får en skriva dom? Vanliga språkriktighetsfrågor i klassrummet.

Varför är det så svårt att lära ut skillnaden mellan ”de” och ”dem”? Hur kommer det sig att elever inte kan skilja på ”sina” och ”deras”, och varför är det så vanligt med särskrivning nuförtiden? Vad som är korrekt och lämplig svenska skiftar över tid och hänger tätt samman med samhällets förändring. I föreläsningen tas några av vår tids stora språkriktighetsfrågor upp, ges bakgrund och kontext samt sätts in i aktuellt forskningsläge.

 • Är det dags att skrota ”de” och ”dem” och gå över till ”dom”?
 • Hur ska andra språks inflytande över svenskan hanteras?
 • Platsar ett normkritiskt språkbruk i elevers texter i skolan?
 • Vilka klassiska språkriktighetsfrågor är det dags att släppa taget om?

 

Lena Lind Palicki är fil.dr i svenska språket och universitetslektor i svenska vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som språkvårdare på Språkrådet och skriver återkommande om språk i Svenska Dagbladet och Språktidningen.

 

14.00 Kaffe

 

14.30 Kreativ och inspirerande skrivundervisning

– Jag vet inte vad jag ska skriva om? – Jag har slut på idéer! – Jag har ingen fantasi!

Att väcka tonåringars kreativitet och lust till skönlitterärt skrivande kan vara en utmaning. Men det kan också vara en källa till spännande och djuplodande samtal om litteratur, fantasi, språkets kraft och det svåra och underbara i att vara människa. Under föreläsningen får du handfasta och konkreta tips på metoder och skrivövningar som du kan arbeta med i skrivundervisningen. Övningarna riktar sig främst till dig som arbetar på högstadiet.

 • Hur kan du väcka elevernas fantasi och kreativitet i skrivandet?
 • Hur kan du utmana och stötta eleverna att utveckla sitt berättande?
 • Hur kan du använda skönlitteratur för att väcka skrivlust (och kanske också läslust)?

 

Pär Sahlin är lärare och författare. Han har skrivit läromedel för svenska och svenska som andraspråk, bland annat Fixa texten (åk 7-9, grundvux), Fördel (åk 4-9), Skrivsuccé (4-6), Klara svenskan (4-6) och Fixa svenskan (gy). Pär har även skrivit ett tiotal barn- och ungdomsböcker, bland annat ungdomsböckerna I väntan på mitt ovanliga liv och Ingen normal flyttar hit.

 

15.45 Avslutning konferensens första dag

9.00 Vägar till det vetenskapliga skrivandet

På vilka sätt kan du introducera och arbeta med vetenskapliga texter för att förbereda eleverna inför såväl nationella prov som för framtida akademiska studier? I denna föreläsning får du konkreta exempel på upplägg och uppgifter som kan användas i undervisningen. Föreläsningen riktar sig främst till dig som undervisar på gymnasiet.

 • På vilket sätt är läsandet grunden för skrivandet?
 • Vad är utmärkande för den vetenskapliga texten och hur är den uppbyggd?
 • Vilka textaktiviteter är centrala i det vetenskapliga skrivandet?
 • Vilka referat- och citattekniker behöver eleverna behärska inför vidare studier?
 • Hur kan du arbeta aktivt med struktur, textförebilder och referatverb?


Vendela Blomström
 är universitetsadjunkt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon undervisar i akademisk svenska, svenska som andraspråk och retorik. Vendela har också skrivit läromedel för gymnasieskolan, högskolan och lärarutbildningen, bland annat Akademiskt läsande och skrivande och Svenska Impulser – en handbok i retorik. 

 

10.10 Kaffe med smörgås

 

10.40 Språkstörning (DLD) – svårigheter, behov och lösningar för svenskundervisningen

Även om språkstörning eller Developmental Language Disorder (DLD) uppmärksammas alltmer i skolans värld, kan denna funktionsnedsättning fortfarande vara svår att upptäcka och förstå. Språkstörning förändras över tid och yttrar sig på olika sätt i olika situationer, och följaktligen skiftar också elevernas svårigheter och behov. Som svensklärare är det viktigt att ha kunskap om vad en språkstörning kan innebära, eftersom en stor del av det centrala innehållet i ämnet rör just det som eleven kan ha svårt för. Utifrån aktuell forskning får vi insikt i problematik, variation och behov av stödinsatser för elever med DLD.

 • Vilka myter finns om språkstörning och vad säger forskningen?
 • Vad är skillnaden mellan språkstörning, talstörning och dyslexi?
 • Hur kan språkstörning yttra sig i olika åldrar (från grundskola till gymnasium)?
 • Belysande exempel på lyckade samarbeten med och kring elever.

 

Anna Eva Hallin är logoped, biträdande lektor och forskare vid Karolinska institutet. Hennes huvudsakliga inriktning är språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar; ett område där hon också har mångårig klinisk erfarenhet. Anna Eva undervisar på logopedprogrammet vid KI och gästföreläser regelbundet på psykolog- och pedagogutbildningar. Hon driver webbsidan språkforskning.se och har skrivit boken Förstå och arbeta med språkstörning (2019).

 

12.00 Lunch

 

13.00 Inte en lektion utan att du säger ”adjektiv”! Om grammatiken som svenskämnets språk. 

I många klassrum är grammatik fortfarande ett isolerat moment i svenskundervisningen. Genomgångar och övningar i några veckor, därefter ett prov och sedan är vi ”klara med grammatiken”. Eleverna lär sig visserligen de grammatiska begreppen, men kopplingen till andra delar av ämnet uteblir.

Ta del av en föreläsning som ifrågasätter den traditionella grammatikundervisningen och ger förslag på andra arbetssätt. Ny forskning visar att elever lär sig grammatik lika bra när den undervisas i mindre portioner, där den får en funktion och är relevant för eleverna. Samtidigt blir eleverna bättre på att skriva och analysera text.

Grammatiken är inte en ö, utan ett språk som genomsyrar hela svenskämnet. Det språket behöver eleverna träna på varje lektion.

 

Maia Andreasson är docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet där hon huvudsakligen forskar om ordföljd och informationsstruktur. Maia undervisar sedan många år i bland annat grammatik och språkriktighet i lärarutbildning och lärarfortbildning, och publicerar uppskattade grammatikfilmer på YouTube under namnet lagrammaire.

 

14.00 Kaffe

 

14.30 Skärmar och skönlitteratur – läsning i den uppkopplade skolan 

Det är ingen nyhet att skolans etablerade läs- och skrivkultur utmanas av digitala medier och internet, men förflyttningen från ett analogt till ett digitaliserat klassrum är komplex och sker i en ständig ström av nya programvaror och användningsområden. Åsikterna om vart vi är på väg, samt vilken typ av texter och medieformat som är lämpligast i undervisningen, diskuteras och väcker debatt. 

Ta del av en föreläsning som beskriver forskningsläget och möjliga sätt för svensklärare att navigera i frågor som:

 • Vad är läsundervisningens uppdrag i ett uppkopplat klassrum?
 • Vad är ”rätt” sätt att läsa? Hur kan vi förhålla oss till ökningen av lättläst litteratur och andra anpassningar?
 • Hur kan skolan närma sig berättande modaliteter och textformat som ljudböcker, poddar och e-böcker?

  

Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete och tf. professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintressen är läsundervisning och ungas läsande och skrivande, med ett specifikt fokus på dagens medielandskap. Christina leder flera ämnesdidaktiska forskargrupper, samordnar ett internationellt forskarnätverk och har medverkat som sakkunnig i utredningar med fokus på läsning.

 

15.30 Konferensen avslutas

 

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här!


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Boka-tidigt-pris:
3 995 kr exkl. moms
(gäller t.o.m. 28 februari)

Ord. pris: 5 595 kr exkl. moms.


I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Skolporten har vidtagit åtgärder för fysiska konferenser och vi reserverar oss för ytterligare förändringar i samband med nya rekommendationer. Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan göra att det sker med kort varsel och vi ber om förståelse för detta.

 • Covidbevis: Från 1 december 2021 har Regeringen tagit beslut om smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare. Skolporten har beslutat att uppvisande av vaccinationsintyg krävs för att delta på samtliga konferenser så länge dessa rekommendationer gäller. Uppvisande ska göras i samband med registreringen på plats, digitalt eller på papper.  Observera att negativt testbevis eller tillfrisknandebevis inte kan accepteras. Om du inte är vaccinerad och därav måste avboka konferensen, ber vi dig maila till nina.fahlen@skolporten.se senast 30 dagar före start.
 • Vid ytterligare restriktioner: Införs en begränsning av antalet deltagare tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket kan innebära att senast anmälda deltagare istället erbjuds att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Prisskillnaden krediteras efter konferensen.
 • Ändringar i programmet: Vid reserestriktioner eller sjukdomssymptom hos föreläsare kan delar av programmet behöva ändras eller bytas ut.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Bonnier Conference Center

Torsgatan 21, Stockholm

Närmaste tunnelbanestation St Eriksplan. Det tar cirka 15 minuter att gå från T-centralen.

Webbplats


Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se