Svenska för högstadiet och gymnasiet

9–10 februari 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör svenskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  9–10 februari 2023
 • Tid
  09:00–15:30
 • Pris
  5795 kr

Konferensen berör:

 • Så väcker du elevernas intresse för litteraturhistoria.
 • Didaktiska ingångar till sexualitet, samtycke och relationer i svenskämnet.
 • Praktisk retorik i klassrummet – övningar och goda exempel.
 • Svenskans nyaste ord ­– vilka tendenser kan vi se i nyordslistan?
 • Så utformar du uppgiftsinstruktioner som stöttar skrivutveckling.
 • Källhantering i skrivuppgifter – vad innebär det att skriva ”med egna ord”?
 • Elever som plagierar varandra – vilka konsekvenser får det?
 • Läsning på lektionstid – metoder och arbetssätt.


På konferensen medverkar:

Karin Herlitz, Nacka gymnasium

Jonas Johansson, Uppsala universitet

Gunlög Åkerstedt Lindell, Stockholms universitet

Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen

Suzanne Parmenius Swärd, Linköpings universitet

Charlotta Rönn, Mittuniversitetet

Ola Karlsson, Språkrådet

Simon Ceder, Konstfack08.15 registrering med kaffe och smörgås

 

09.00 Skolporten hälsar välkommen

 

09.10 Uppgiftsinstruktioner som stöttar elevers skrivutveckling 

Många gånger är skrivuppgifter i svenska komplext uppbyggda och består av flera led, där varje led i sig kräver både kunskaper om området som behandlas och färdigheter i hur kunskapen ska formuleras i skrift. Uppgifterna kan också vara vaga och ha en undertext som kan vara svårgripbar. Föreläsningen ger verktyg för att skapa tydliga uppgiftsinstruktioner som stöttar eleverna, så att de lyckas skriva de texter du som lärare förväntar dig.

 • Vad bör du tänka på när uppgifter utformas?
 • Hur skriver du kriterier som underlättar elevernas skrivande?
 • Hur kan respons ges utifrån instruktionen, så att skrivutveckling sker?

 

Suzanne Parmenius Swärd är fil.dr i svenska med didaktisk inriktning vid Linköpings universitet. I sin forskning studerar hon skrift- och textpraktiker, främst i gymnasieskolan och i högre utbildning. Suzanne har lång erfarenhet både av undervisning på lärarprogrammet och av fortbildning för yrkesverksamma lärare. Hon har tillsammans med Birgitta Bommarco skrivit Läsning, skrivande, samtal – textarbete i svenska på gymnasiet.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Vad väcker elevernas intresse för litteraturhistoria?

Att väcka tonåringars intresse för litterära epoker och klassiska verk kan vara en utmaning, och svensklärare hanterar litteraturhistoria på ganska olika sätt i klassrummet. En aktuell forskningsstudie har undersökt hur undervisningen i litteraturhistoria introduceras av lärarna och tas emot av eleverna på gymnasiets kurs svenska 2.  

 • Vilka aspekter menar elever är viktiga för att undervisningen ska bli intressant och engagerande?
 • Varför anser elever att de bör läsa litteraturhistoria?
 • Hur kan lärare arbeta för att överbrygga klyftan mellan elevernas ”här och nu” och de litterära verkens ”där och då”?

 

Jonas Johansson är legitimerad gymnasielärare i svenska och fil.lic. i didaktik. Han arbetar som universitetsadjunkt på ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet. Jonas forskningsintressen rör svensklärares litteraturundervisning och frågor om hur lärare leder undervisningen i helklass. Hans licentiatuppsats Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons, presenterades i mars 2022.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Sexualitet, samtycke och relationer i svenskundervisningen  

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer skapar engagemang i både samhälle och skola, och undervisningen ska enligt Lgr 22 vara ämnesintegrerad. Svenskämnet hanterar redan idag ett flertal kompetenser relevanta för kunskapsområdet, bland annat när det gäller att utveckla sitt språk, att uttrycka känslor samt att förstå omvärlden och sin egen identitet.  Hur svenskundervisningen kan utvecklas ytterligare i relation till kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer diskuteras genom nedslag i ett aktuellt forskningsprojekt.

 • Vad är svensklärarens uppdrag i förhållande till sexualitet, samtycke och relationer?
 • Vad bör vi tänka på vid diskussioner om känsliga och privata frågor?
 • Hur kan vi göra normkritiska val av texter och uppgifter?
 • Hur kan undervisningen göra eleverna mer delaktiga?

 

Simon Ceder är lektor i utbildningsvetenskap vid Konstfack och har en bakgrund som svensklärare. Han deltar i ett praktiknära forskningsprojekt vid Stockholms universitet, med fokus på högstadiets undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Tillsammans med sin forskargrupp har Simon författat boken Sexualitet och relationer: Att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan (2021). 

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Praktisk retorik för högstadiet och gymnasiet
Dagens skola ställer höga krav på elevernas förmåga att uttrycka sig muntligt i olika sammanhang. Att undervisa i retorik kräver att du fyller på ditt förråd av klassrumsövningar och goda exempel, men också att du blir medveten om din egen roll som retorisk förebild. Ta del av en praktiknära föreläsning som ger dig inspiration och verktyg för att förnya din retorikundervisning.

 • Bli medveten om ditt eget och elevernas kroppsspråk.
 • Övningar för att anpassa språk och stil till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
 • Presentationstekniska hjälpmedel – så kan de bli mer effektiva.
 • Träna eleverna i att ge och ta emot konstruktiv kritik på ett positivt sätt.
 • Förslag på goda retoriska exempel att analysera i klassrummet.

 

Gunlög Åkerstedt Lindell är retorik- och kommunikationskonsult och håller retorikutbildningar för företag och organisationer, universitet samt förskolor och skolor. Hon är utbildad skådespelare och pedagog samt adjunkt i retorik vid Stockholms universitet. Gunlög har också skrivit läromedel i retorik och medverkat som sakkunnig i UR:s satsning Retorikmatchen.

 

16.00 Avslutning dag 1

 

 

 

 

 

9.00 Källhantering i skrivundervisningen

En central del av undervisningen i skrivande är att lära eleverna att förhålla sig till andras texter och bilder. Tillgången till digitala källor väcker frågor om fusk, plagiat och referenshantering. Vi uppmanar eleverna att ”skriva med egna ord”, men vad får de egentligen kopiera enligt upphovsrätten, och hur noga är det med referenserna? Föreläsningen behandlar svensklärarens perspektiv på källkritik och ger dig handfasta förslag på hur du kan stärka elevernas förmåga att välja och hantera digitala källor.

 

Kristina Alexanderson är leg. svensklärare och en av landets ledande experter i arbetet med digital kompetens i skolan. Kristina ansvarar för Internetstiftelsens skolsatsningar och har hjälpt skolor och lärare att utveckla digital kompetens i över tio år, bland annat genom skoltävlingen Webbstjärnan, föreläsningar, utbildningar och lärresursen Digitala lektioner.

 

10.00 Kaffe och smörgås

 

10.30 Samarbete eller plagiat? Elevstrategier vid individuella skrivuppgifter.

Det står i läroplanen att elever ska samarbeta, men vad får det för effekt på lärande och bedömning när elever skriver individuella inlämningsuppgifter tillsammans? Elever som förlitar sig på stöd av högpresterande klasskamrater får sällan på egen hand bearbeta information eller uttrycka egna åsikter i text. Detta riskerar att förstärka existerande ojämlikheter och förhindra att läraren upptäcker elever i behov av stöd. En aktuell forskningsstudie har undersökt vilka strategier eleverna använder för att revidera varandras texter via mobiler, chattar och delade skolkonton. Föreläsningen beskriver studien och bjuder in till diskussion kring vad som sker utan lärarens vetskap i och utanför  det digitala klassrummet.

 

Charlotta Rönn är doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet. Hon undervisar även i pedagogik vid lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Charlottas avhandlingsarbete handlar om hur högstadieelever förhåller sig till att bli bedömda och att få betyg, och hur detta påverkar vilka strategier de använder i skolarbetet. Hon har publicerat en vetenskaplig artikel om sin forskning i den internationella tidskriften Educational Review. Läs den här.

 

11.30 Lunch

 

12.30 Läsning på lektionstid – metoder och arbetssätt

Oron för ungdomars minskade läsning är stor och larmen avlöser varandra. I en tid när underhållning går att få helt utan ansträngning via telefonen, är det viktigt att skolan blir en plats där elever läser och bearbetar litteratur. Skönlitteratur behövs inte enbart för att förbättra elevernas ordförråd och läsförståelse, utan bidrar också till att säkerställa att unga människor kan ta del i och utveckla vårt demokratiska samhälle. Föreläsningen är praktiskt orienterad och ger konkreta tips till svensklärare på högstadiet och gymnasiet om bland annat

 • hur lärare kan arbeta med skönlitteratur för att säkerställa att ungdomar läser
 • vilka metoder och arbetssätt som stöttar elevernas läsning
 • vilken typ av examinationer som kan användas när grunden i undervisningen är skönlitteratur.

 

Karin Herlitz är lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium. Hennes arbete med läsning av skönlitteratur i undervisningen har utmynnat i läromedel för gymnasiet, Läs mera (2017) samt i metodboken Skönlitteratur i undervisningen – mod och metod för läsning i klassrummet (2021).

 

13.30 Eftermiddagsfika

 

14.00 Coronabubbla och Putinpriser – nyorden speglar svenskans utveckling

Språkrådets nyordslista speglar utvecklingen av ordförråd och ordbildningsmönster, samtidigt som den sammanfattar samtiden och året som gått. För svensklärare kan nyorden vara ett sätt att väcka intresse för språkhistoria och uppmana till språklig kreativitet i klassrummet. Föreläsningen beskriver vilka tendenser vi kan se i svenskans nyaste ord, och vilka teman som har präglat de senaste årens listor.

 • Vem har makten över vilka ord som sprids och vilka som tas in i ordböckerna?
 • Vems språkbruk visas upp i våra ordböcker?
 • Förkortningar, teleskopord och engelska: Vilka tendenser i svenskan vittnar nyorden om?
 • Vilka ord överlever och vilka dör?

 

Ola Karlsson är språkvårdare på Språkrådet, där han bland annat är nyordsredaktör och huvudredaktör för Svenska skrivregler.

 

15.00 Konferensen avslutas

 

 

”Jag är otroligt glad att jag var där! Kan fortfarande tänka på känslan av att få mingla med 149 andra svensklärare!”

”Det var min tredje gång. Jag kommer tillbaka!”

”En mycket givande konferens, en av de bättre jag har deltagit i faktiskt!”

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krPris: 5 795 kr ex moms


I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Läs intervju med föreläsare!

Läs vår intervju med Jonas Johansson, gymnasielärare och universitetsadjunkt, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för högstadiet och gymnasiet. Han kommer att tala om undervisningen i litteraturhistoria.

Jonas Johansson
Jonas Johansson

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Läs mer här

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Rådmansgatan. Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Konferensens deltagare får 15% rabatt på rumspriset på Hotell Birger Jarl. Boka via hotellets hemsida och ange kod SKOL.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se