Svenska som andraspråk

12–13 oktober 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller gymnasiet! Föreläsningarna kan också vara av intresse för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och nätverka med kollegor från hela landet

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  12–13 oktober 2023
 • Tid
  09:10–15:20
 • Pris
  4295 kr

Konferensen berör:

 • Förberedelseklass eller direktplacering – vad är bäst enligt aktuell forskning?
 • Bygga svenska – stöd för planering, genomförande och bedömning.
 • Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska.
 • Sva-elever med dyslexi och språkstörning.
 • Elever med erfarenhet av krig och flykt – så kan du bemöta dem.
 • Drama med andraspråkselever – förslag på arbetssätt och metoder.
 • Litteraturläsning i praktiken – att samtala och skriva om noveller och romaner.
 • Praktisk ordundervisning i sva-klassrummet.

På konferensen medverkar:

Denis Tajic, universitetslektor

Linda Fälth, docent

Eva-Kristina Salameh, logoped

Erica Mattelin, leg. psykolog

Maria Rydell, biträdande lektor

Alexandra Ljungqvist Sjölin, leg. lärare

Amanda Kipriyanova, leg. lärare

Emma Brusewitz, leg. lärare

Erica Eklöf specialpedagog

Tomas Riad, professor

Maria Lim Falk, universitetslektor

Carl-Johan Markstedt, leg. lärare och frilansjournalist

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.10 Skolporten hälsar välkommen

 

09.20 Förberedelseklass eller direktplacering – spelar det någon roll?

Nyanlända elever tas emot på olika sätt beroende på vilken skola de hamnar i. Vissa tillbringar sin första tid i förberedelseklass, medan andra placeras i vanlig klass direkt. Föreläsningen beskriver en aktuell forskningsstudie om de olika skolpraktiker som nyanlända elever möter och hur dessa påverkar elevernas möjligheter till pedagogisk och social inkludering i skolan. 

 

 • Vad säger styrdokumenten om mottagandet för nyanlända?
 • Vad fungerar egentligen bäst – förberedelseklass eller direktplacering?
 • Hur kan samarbetet mellan sva-lärare och andra lärare på skolan utvecklas?

 

Denis Tajic är universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet och har en bakgrund som studiehandledare och biträdande rektor. Han disputerade 2022 med avhandlingen Mellan policy och praktik. En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan.

 

10.30 Kaffe

 

11.00  Bygga svenska – stöd för planering, genomförande och bedömning

Med stöd av Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska kan lärare och skolledare främja språkutveckling på organisations-, grupp- och individnivå. För att ta del av alla de fördelar materialet erbjuder behövs en samsyn och en förståelse, samt insikt om vad en implementeringsprocess kan innebära. Föreläsningen ger dig konkreta exempel på hur Bygga svenska kan användas i praktiken, både i den egna undervisningen och tillsammans med kollegor, genom planering, genomförande och bedömning. 

 

Amanda Kipriyanova och Emma Brusewitz har lång erfarenhet av att arbeta med ämnet svenska som andraspråk, samordning av nyanlända och undervisning i förberedelseklasser. De har båda arbetat i flera år som utvecklare i svenska som andraspråk i Halmstad kommun. Erica Eklöf är specialpedagog och språkutvecklare med uppdrag som kvalitetsstödjare i Halmstads kommun. Hon ingår i referensgruppen för Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) och har uppdrag som sakkunnig för Kulturrådet och Svenska Akademien. Tillsammans har Amanda, Emma och Erica skrivit boken Bygga Svenska – stöd för genomförande och bedömning.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Ordundervisning och ordinlärning i praktiken

För den nyanlända som ska lära sig ett nytt språk för kommunikation och lärande finns ett påtagligt behov av att lära sig många ord snabbt. Föreläsningen presenterar en vetenskapligt grundad och beprövad modell för explicit ordundervisning, med exempel från skolor som under flera år har arbetat med modellen. Under föreläsningen diskuterar vi vad det innebär att kunna ett ord (lexikal kvalitet) och går igenom metoder för själva ordinlärningen (ordkort och minnestekniker).

 

Tomas Riad och Maria Lim Falk forskar och undervisar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Tomas är professor och forskar om språkets ljudsystem, med särskild inriktning på prosodin i svenska och andra germanska språk. Maria är fil. dr och forskar om språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga undervisningssammanhang och undervisningsutveckling i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Båda är aktiva inom skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever (www.intensivsvenska.se).

 

14.00  Eftermiddagsfika

 

14.30 Med kroppen som utgångspunkt – drama med andraspråkselever

Att arbeta med drama i andraspråksklassrummet har stor potential. Dramaövningar kan användas i ett språkutvecklande syfte genom att skapa ett rum där eleverna vågar utforska språket och erövra nya genrer och uttryckssätt. Arbetssättet kan också utgöra en grund i kritisk pedagogik, genom att eleverna får tillgång till positioner de vanligtvis inte har tillträde till. Ta del av en föreläsning där en lärare och en språkforskare beskriver hur drama används i undervisningen för nyanlända ungdomar på en gymnasieskola i Stockholm.

 

Alexandra Ljungkvist Sjölin är lärare i svenska som andraspråk och teater. Hon undervisar språkintroduktionsklasser på Liljeholmens gymnasium. Hon har en bakgrund som regissör och har bland annat drivit teatergruppen VERKET för nyanlända och etablerade ungdomar. Maria Rydell är biträdande lektor i svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör erfarenheter av att lära sig svenska, synen på språklig kompetens, multimodal interaktion och bedömning.

 

15.30 Avslutning dag 1

 

09.00 Läsinlärning för elever med svenska som andraspråk

I svensk skola har ungefär var fjärde elev ett annat modersmål än svenska. Att lära dessa barn att läsa kräver inte enbart kunskap om traditionell läsinlärning, utan också insikt om vilka utmaningar läsinlärning på andraspråket kan innebära. En nyligen publicerad forskningsstudie visar att antalet barn med svenska som andraspråk som hamnar under genomsnittet i läsförståelse fördubblas från årskurs 1 till årskurs 3. Föreläsningen presenterar och diskuterar studiens resultat, och ger dig verktyg för att stötta andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år.

 

Linda Fälth är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet och har bland annat forskat om effekter av formativa kartläggningar och olika interventioner för såväl barn som vuxna som har svårigheter med sin läsning. Hon har tidigare arbetat som lågstadielärare och specialpedagog.

 

10.00 Kaffe och smörgås

 

10.30 Sva- elever med språkstörning och dyslexi 

Att byta skriftspråk eller att lära sig läsa på ett språk man inte behärskar orsakar ofta problem som felaktigt kan tolkas som läs- och skrivsvårigheter. Likaså kan svårigheter i nyanländas språkutveckling felaktigt tolkas som en språkstörning. För en elev som faktiskt har dyslexi och/eller språkstörning, är dessa problem dock inte övergående, utan måste utredas så att rätt hjälp sätts in. Lärare i svenska som andraspråk har en viktig roll för att resultatet av en utredning ska bli rättvisande och för att stötta elevens vidare skolgång. I föreläsningen förklaras

 • vad dyslexi och språkstörning innebär
 • hur sva-lärare och modersmålslärare kan samarbeta för att undersöka förutsättningarna för en elevs läs- och språkutveckling
 • vilka insatser i svenska som andraspråk som ska göras för att stötta eleven.

 

Eva-Kristina Salameh, forskare och leg. logoped, har forskat om språkutveckling och språkstörning i kombination med flerspråkighet. Hon har deltagit i skolprojekt kring undervisning på både svenska och arabiska. Eva-Kristina har även skrivit läroböcker om flerspråkighet samt skapat språkliga bedömningsmaterial för flerspråkiga barn.

 

11.30 Lunch

 

12.30 Elever med erfarenheter av krig och flykt

Vi lever i en orolig tid, och många skolor tar emot elever som har flytt från sina hemländer. Även om elevhälsoteamet har det yttersta ansvaret för att hjälpa dessa elever är det ofta sva-läraren som träffar dem mest. Hur påverkas barn och ungdomars utveckling av krig och konflikt, och hur kan du som lärare på bästa sätt bemöta dem utifrån deras erfarenheter? Föreläsningen ger dig konkreta råd baserade på forskning om barn på flykt.

 

 • Hur ser den dagsaktuella situationen ut för barn och ungdomar på flykt?
 • Vilka konsekvenser kan erfarenheter av krig och flykt få för eleverna?
 • Vilka uttryck tar sig trauma/PTSD och vilka likheter och skillnader finns det med neuropsykiatriska svårigheter, som adhd?
 • Hur kan skolans personal på bästa sätt bemöta elever som nyligen flytt?

 

Erica Mattelin är leg. psykolog och doktorand på Barnafrid, Linköpings Universitet där hon forskar om barn på flykt.

 

13.30 Eftermiddagsfika

 

14.00 Litteraturläsning i praktiken – att samtala och skriva om romaner och noveller

Hur tillvaratar vi den unika möjlighet som skönlitteratur skapar för gemensamma läsupplevelser och lustfylld språkutveckling? I den här föreläsningen får du konkreta verktyg kring hur läsningen av romaner och noveller kan introduceras, planeras och bearbetas. Vi diskuterar vinsterna med att koppla många aktiviteter till läsningen och låta den bli en social aktivitet. Du får också flera förslag på romaner och noveller att läsa och diskutera med de elever som läser svenska som andraspråk.

 

Carl-Johan Markstedt är lärare och frilansjournalist. Han föreläser om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet och driver Svenskpodden. Carl-Johan skriver också läromedel och facklitteratur för lärare, bland annat Svenska impulser, Känn på litteraturenRomanläsning i praktiken och Novelläsning i praktiken.

 

15.20 Konferensen avslutas

 

 

Gillade att det var mycket ”hands on”. Bra exempel från verkligheten.

”Arrangemanget som helhet var välordnat, med bra lokal, god mat, lagom långa pass och lagom långa pauser.”

”Allt var mycket proffsigt skött. Bra föreläsare, bra upplägg, intressanta utställare, god mat.”

Sagt av tidigare deltagare

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krBoka-tidigt-pris: 4 295 kr ex moms
(gäller t.o.m. 12 september 2023)

Ordinarie pris: 5 795 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrativ avgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Cirkeln Konferens

Sveavägen 41, ABF-huset

111 38 Stockholm

Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan. Det tar cirka 15 minuter att promenera från T-centralen.


Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se