Hoppa till sidinnehåll

Svenska som andraspråk

Konferens i Stockholm

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller gymnasiet! Föreläsningarna kan också vara av intresse för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och nätverka med kollegor från hela landet.

Allt var mycket proffsigt skött. Bra föreläsare, bra upplägg, intressanta utställare, god mat.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Förberedelseklass eller direktplacering – vad är bäst enligt aktuell forskning?
 • Bygga svenska – stöd för planering, genomförande och bedömning.
 • Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska.
 • Sva-elever med dyslexi och språkstörning.
 • Elever med erfarenhet av krig och flykt – så kan du bemöta dem.
 • Drama med andraspråkselever – förslag på arbetssätt och metoder.
 • Litteraturläsning i praktiken – att samtala och skriva om noveller och romaner.
 • Praktisk ordundervisning i sva-klassrummet.

På konferensen medverkar:

Emma Brusewitz

LEG. LÄRARE

Erica Eklöf

SPECIALPEDAGOG

Maria Lim Falk

UNIVERSITETSLEKTOR

Linda Fälth

PROFESSOR

Amanda Kipriyanova

LEG. LÄRARE

Carl-Johan Markstedt

LEG. LÄRARE

Erica Mattelin

LEG. PSYKOLOG

Tomas Riad

PROFESSOR

Maria Rydell

BITRÄDANDE LEKTOR

Eva-Kristina Salameh

LOGOPED

Alexandra Ljungqvist Sjölin

LEG. LÄRARE

Denis Tajic

UNIVERSITETSLEKTOR

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.10 Skolporten hälsar välkommen

09.20 Förberedelseklass eller direktplacering – spelar det någon roll?

Nyanlända elever tas emot på olika sätt beroende på vilken skola de hamnar i. Vissa tillbringar sin första tid i förberedelseklass, medan andra placeras i vanlig klass direkt. Föreläsningen beskriver en aktuell forskningsstudie om de olika skolpraktiker som nyanlända elever möter och hur dessa påverkar elevernas möjligheter till pedagogisk och social inkludering i skolan. 

 • Vad säger styrdokumenten om mottagandet för nyanlända?
 • Vad fungerar egentligen bäst – förberedelseklass eller direktplacering?
 • Hur kan samarbetet mellan sva-lärare och andra lärare på skolan utvecklas?

Denis Tajic

UNIVERSITETSLEKTOR

Denis Tajic är universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet och har en bakgrund som studiehandledare och biträdande rektor. Han disputerade 2022 med avhandlingen Mellan policy och praktik. En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan.

10.30 Kaffe

11.00  Bygga svenska – stöd för planering, genomförande och bedömning

Med stöd av Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska kan lärare och skolledare främja språkutveckling på organisations-, grupp- och individnivå. För att ta del av alla de fördelar materialet erbjuder behövs en samsyn och en förståelse, samt insikt om vad en implementeringsprocess kan innebära. Föreläsningen ger dig konkreta exempel på hur Bygga svenska kan användas i praktiken, både i den egna undervisningen och tillsammans med kollegor, genom planering, genomförande och bedömning. 

Amanda Kipriyanova

LEG. LÄRARE

Amanda Kipriyanova har lång erfarenhet av att arbeta med ämnet svenska som andraspråk, samordning av nyanlända och undervisning i förberedelseklasser. Hon har arbetat i flera år som utvecklare i svenska som andraspråk i Halmstad kommun. Amanda har tillsammans med Emma Brusewittz och Erica Eklöf skrivit boken Bygga Svenska – stöd för genomförande och bedömning.

Emma Brusewitz

LEG. LÄRARE

Emma Brusewitz har lång erfarenhet av att arbeta med ämnet svenska som andraspråk, samordning av nyanlända och undervisning i förberedelseklasser. Hon har båda arbetat i flera år som utvecklare i svenska som andraspråk i Halmstad kommun. Emma har tillsammans med Amanda Kipriyanova och Erica Eklöf skrivit boken Bygga Svenska – stöd för genomförande och bedömning.

Erica Eklöf

SPECIALPEDAGOG

Erica Eklöf är specialpedagog och språkutvecklare med uppdrag som kvalitetsstödjare i Halmstads kommun. Hon ingår i referensgruppen för Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) och har uppdrag som sakkunnig för Kulturrådet och Svenska Akademien. Erica har tillsammans med Amanda Kipriyanova och Emma Brusewitz skrivit boken Bygga Svenska – stöd för genomförande och bedömning.

12.00 Lunch

13.00 Ordundervisning och ordinlärning i praktiken

För den nyanlända som ska lära sig ett nytt språk för kommunikation och lärande finns ett påtagligt behov av att lära sig många ord snabbt. Föreläsningen presenterar en vetenskapligt grundad och beprövad modell för explicit ordundervisning, med exempel från skolor som under flera år har arbetat med modellen. Under föreläsningen diskuterar vi vad det innebär att kunna ett ord (lexikal kvalitet) och går igenom metoder för själva ordinlärningen (ordkort och minnestekniker).

Tomas Riad

PROFESSOR

Tomas Riad forskar och undervisar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Tomas är professor och forskar om språkets ljudsystem, med särskild inriktning på prosodin i svenska och andra germanska språk. Tomas är aktiv inom skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever (www.intensivsvenska.se).

Maria Lim Falk

UNIVERSITETSLEKTOR

Maria Lim Falk forskar och undervisar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Maria är fil. dr och forskar om språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga undervisningssammanhang och undervisningsutveckling i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Maria är aktiva inom skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever (www.intensivsvenska.se).

 

14.00  Eftermiddagsfika

14.30 Med kroppen som utgångspunkt – drama med andraspråkselever

Att arbeta med drama i andraspråksklassrummet har stor potential. Dramaövningar kan användas i ett språkutvecklande syfte genom att skapa ett rum där eleverna vågar utforska språket och erövra nya genrer och uttryckssätt. Arbetssättet kan också utgöra en grund i kritisk pedagogik, genom att eleverna får tillgång till positioner de vanligtvis inte har tillträde till. Ta del av en föreläsning där en lärare och en språkforskare beskriver hur drama används i undervisningen för nyanlända ungdomar på en gymnasieskola i Stockholm.

Alexandra Ljungqvist Sjölin

LEG. LÄRARE

Alexandra Ljungkvist Sjölin är lärare i svenska som andraspråk och teater. Hon undervisar språkintroduktionsklasser på Liljeholmens gymnasium. Hon har en bakgrund som regissör och har bland annat drivit teatergruppen VERKET för nyanlända och etablerade ungdomar.

Maria Rydell

BITRÄDANDE LEKTOR

Maria Rydell är biträdande lektor i svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör erfarenheter av att lära sig svenska, synen på språklig kompetens, multimodal interaktion och bedömning.

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Läsinlärning för elever med svenska som andraspråk

I svensk skola har ungefär var fjärde elev ett annat modersmål än svenska. Att lära dessa barn att läsa kräver inte enbart kunskap om traditionell läsinlärning, utan också insikt om vilka utmaningar läsinlärning på andraspråket kan innebära. En nyligen publicerad forskningsstudie visar att antalet barn med svenska som andraspråk som hamnar under genomsnittet i läsförståelse fördubblas från årskurs 1 till årskurs 3. Föreläsningen presenterar och diskuterar studiens resultat, och ger dig verktyg för att stötta andraspråkselevers läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år.

Linda Fälth

PROFESSOR

Linda Fälth är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och har bland annat forskat om effekter av formativa kartläggningar och olika interventioner för såväl barn som vuxna som har svårigheter med sin läsning. Hon har tidigare arbetat som lågstadielärare och specialpedagog.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Sva- elever med språkstörning och dyslexi 

Att byta skriftspråk eller att lära sig läsa på ett språk man inte behärskar orsakar ofta problem som felaktigt kan tolkas som läs- och skrivsvårigheter. Likaså kan svårigheter i nyanländas språkutveckling felaktigt tolkas som en språkstörning. För en elev som faktiskt har dyslexi och/eller språkstörning, är dessa problem dock inte övergående, utan måste utredas så att rätt hjälp sätts in. Lärare i svenska som andraspråk har en viktig roll för att resultatet av en utredning ska bli rättvisande och för att stötta elevens vidare skolgång. I föreläsningen förklaras

 • vad dyslexi och språkstörning innebär
 • hur sva-lärare och modersmålslärare kan samarbeta för att undersöka förutsättningarna för en elevs läs- och språkutveckling
 • vilka insatser i svenska som andraspråk som ska göras för att stötta eleven.

Eva-Kristina Salameh

LOGOPED

Eva-Kristina Salameh, forskare och leg. logoped, har forskat om språkutveckling och språkstörning i kombination med flerspråkighet. Hon har deltagit i skolprojekt kring undervisning på både svenska och arabiska. Eva-Kristina har även skrivit läroböcker om flerspråkighet samt skapat språkliga bedömningsmaterial för flerspråkiga barn.

11.30 Lunch

12.30 Elever med erfarenheter av krig och flykt

Vi lever i en orolig tid, och många skolor tar emot elever som har flytt från sina hemländer. Även om elevhälsoteamet har det yttersta ansvaret för att hjälpa dessa elever är det ofta sva-läraren som träffar dem mest. Hur påverkas barn och ungdomars utveckling av krig och konflikt, och hur kan du som lärare på bästa sätt bemöta dem utifrån deras erfarenheter? Föreläsningen ger dig konkreta råd baserade på forskning om barn på flykt.

 • Hur ser den dagsaktuella situationen ut för barn och ungdomar på flykt?
 • Vilka konsekvenser kan erfarenheter av krig och flykt få för eleverna?
 • Vilka uttryck tar sig trauma/PTSD och vilka likheter och skillnader finns det med neuropsykiatriska svårigheter, som adhd?
 • Hur kan skolans personal på bästa sätt bemöta elever som nyligen flytt?

Erica Mattelin

LEG. PSYKOLOG

Erica Mattelin är leg. psykolog och doktorand på Barnafrid, Linköpings Universitet där hon forskar om barn på flykt.

13.30 Eftermiddagsfika

14.00 Litteraturläsning i praktiken – att samtala och skriva om romaner och noveller

Hur tillvaratar vi den unika möjlighet som skönlitteratur skapar för gemensamma läsupplevelser och lustfylld språkutveckling? I den här föreläsningen får du konkreta verktyg kring hur läsningen av romaner och noveller kan introduceras, planeras och bearbetas. Vi diskuterar vinsterna med att koppla många aktiviteter till läsningen och låta den bli en social aktivitet. Du får också flera förslag på romaner och noveller att läsa och diskutera med de elever som läser svenska som andraspråk.

Carl-Johan Markstedt

LEG. LÄRARE

Carl-Johan Markstedt är lärare och frilansjournalist. Han föreläser om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet och driver Svenskpodden. Carl-Johan skriver också läromedel och facklitteratur för lärare, bland annat Svenska impulser, Känn på litteraturenRomanläsning i praktiken och Novelläsning i praktiken.

15.20 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  12–13 okt 2023
 • Tid
  09:10–15:20
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-12
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Alexandra Ljungkvist Sjölin, leg. lärare. Hon ska föreläsa på konferensen och kommer att tala om hur man kan arbeta med estetiska uttryck med nyanlända ungdomar. 

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev