Svenska som andraspråk Webbkonferens

14–23 september 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår denna konferens helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén

Konferens på distans! Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens föreläsningar när du vill, under tio dagar.


Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Konferensen behandlar den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska som andraspråk på grundskolan eller gymnasiet.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  14–23 september 2020
 • Tid
  09:00–17:00
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Tematiskt arbete med språkutveckling i fokus.
 • Språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser.
 • ”Ortensvenska” – fördomar och funktioner gällande ungdomars språkanvändning i flerspråkiga, urbana miljöer.
 • Grundläggande litteracitet för ungdomar som saknar eller har kort formell utbildning.
 • Uttalsundervisning i svenska som andraspråk – övningar och klassrumsnära exempel att använda i din undervisning.
 • Framgångsfaktorer i skolan för nyanlända ungdomar – vad leder egentligen till skolframgång och inkludering?
 • Lässtrategier i svenska som andraspråk – så kan du stötta dina elevers läsförståelse.
 • Kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen – en särskilt användbar metod i svenska som andraspråk.

På konferensen medverkar:

Hülya Basaran, författare och projektledare
Rickard Jonsson, professor
Qarin Franker, universitetslektor
Elisabeth Zetterholm, docent

Laid Bouakaz, universitetslektor
Maria Wiksten, författare och projektledare
Pär Sahlin, leg. lärare och författare
Monika Lindvall, leg. lärare och projektledare

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i ditt informationsbrev du fått ca 10 dagar före konferensen.

1. Arbeta tematiskt med språkutveckling i fokus 

Språket är vårt främsta redskap för att lära, och nyanlända elever behöver både lära sig svenska och lära sig på svenska i alla ämnen. Genom att arbeta tematiskt och ämnesövergripande kan du och dina kollegor utveckla elevernas språk samtidigt som de fördjupar sina ämneskunskaper. Ta del av en föreläsning som beskriver ett tematiskt arbete om jämlikhet och relationer, där innehållet bygger på det centrala innehållet i svenska som andraspråk, samhällskunskap, historia, biologi, bild och i åk 4-6 och 7-9.

Monica Lindvall är lärare i svenska som andraspråk och medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever och att leda kompetensutveckling för verksamma ämneslärare och skolledare.

2. Språkutvecklande arbetssätt med digitala nycklar

Vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle där digitala verktyg och medier, internet och smarta telefoner har blivit en naturlig del av vår vardag. Detta syns även i de skrivningar som tillkom i skolans styrdokument i juli 2018, där syftet är att bidra till att barn och elever utvecklar digital kompetens. I föreläsningen ges exempel på hur digitala resurser kan användas för att främja flerspråkiga eleversspråk- och kunskapsutveckling.

Hülya Basaran arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, med uppdrag att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande. Hülya tilldelades Guldäpplejuryns särskilda pris 2016, för att ha förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar.

3. ”Ortensvenska” – fördomar och funktioner

Ungdomars språkanvändning i flerspråkiga urbana miljöer har diskuterats flitigt i såväl klassrum som medier under de senaste trettio åren. Föreläsningen beskriver debatten kring den språkliga stil som kallats ”Rinkebysvenska”, ”ortensvenska” eller ”förortsslang”. Föreläsningen ger exempel på stereotyper och fördomar som omger unga som talar förortsslang, men också på hur humorn i ungas språkanvändning både kan utmana stereotyper och slå fast den komiske ”andre”. 

Rickard Jonsson är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Genom etnografiska studier undersöker han maskulinitet, sexualitet och etnicitet i ungas vardagliga språkanvändning. Rickard är författare till böckerna Blatte betyder kompis och Värst i klassen.

4. Grundläggande litteracitet för ungdomar – så blir utvecklingen en kreativ och multimodal process

Elevgruppen i svenska som andraspråk är ofta komplex, där vissa elever saknar eller har mycket kort formell utbildning. Trots detta möter dessa elever samma krav och utmaningar som alla andra i dagens digitaliserade och informationstäta samhälle. Att komma till ett nytt land med nya miljöer innebär förväntningar på att snabbt kunna hantera texter av olika slag i vardagen och i skolan. Föreläsningen tar upp hur den grundläggande litteracitetsundervisningen, utifrån ett resursperspektiv, kan möta elevernas, skolans och samhällets krav och behov.  

 • Så stimulerar och stöttar du elevernas språk- och litteracitetsutveckling utifrån resursmodellen.
 • Litteracitet genom fyra olika praktiker:betydelseskapande, kodknäckande, textanvändande och analyserande.
 • Betydelsen av att arbeta resursstärkande, kritiskt, multimodalt och digitalt redan från början.

Qarin Franker är universitetslektor vid institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet. Qarins forskningsinriktning är svenska som andraspråk, med fokus på sociolingvistiska och didaktiska aspekter på litteracitet och grundläggande språk- och litteracitetsundervisning i en flerspråkig kontext

5. Undervisning i svenskt uttal
Genom aktivt lyssnande kan du göra eleverna medvetna om de delar av uttalet som är av betydelse för att erövra ett funktionellt svenskt språk. Med ett nyfiket förhållningssätt till elevens tidigare språkkunskaper kan du hjälpa dem att uppmärksamma likheter och skillnader mellan språken. Främre rundade vokaler, konsonantkluster och prosodi är ibland en utmaning för elever som ska lära sig svenska. Ta del av övningar och klassrumsnära, praktiska exempel att använda i din uttalsundervisning.

Elisabeth Zetterholm är docent och lektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Hon undervisar på lärarutbildningen och håller fortbildningskurser för verksamma lärare, framför allt inom uttalsundervisning i svenska som andraspråk.

6. Framgångsfaktorer i skolan för nyanlända ungdomar

Att komma som nyanländ tonåring till svenska skolan ställer höga krav, både på skolan och eleven. Målet är att eleven ska uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, men vilka faktorer leder egentligen till skolframgång och inkludering? Ta del av aktuell forskning gällande de villkor som påverkar nyanlända ungdomars möjligheter att lyckas.

 • Så kan föräldrasamverkan bidra till förbättrade skolresultat.
 • Att organisera skolans mottagande – framgångsfaktorer och snedsteg att undvika.
 • Elevernas flerspråkighet – en resurs i klassrummet.

Laid Bouakaz är fil. dr i pedagogik vid Malmö universitet där han forskar om mångkulturella skolfrågor. Han har en bakgrund som språklärare och rektor.

7.  Lässtrategier – framgångsfaktorer och fallgropar

Vad gör egentligen skickliga läsare när de läser olika texttyper i olika ämnen? Ta del av en föreläsning som med utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt zoomar in på lässtrategier för att diskutera hur en undervisning som stöttar elevers läsförståelse kan se ut.

 • Vad säger forskningen om elevers läsförståelse kopplat till lässtrategier?
 • Vilka framgångsfaktorer och fallgropar bör du vara medveten om?
 • Vilka strategier fungerar för olika texttyper och i olika ämnen?

Maria Wiksten är medförfattare till böckerna Språkutvecklande SO-undervisning och Språkutvecklande NO-undervisning. Hon arbetar idag på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet där hon bland annat leder kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare i alla ämnen.

8. Kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen

Att använda sig av den genrepedagogiska cirkelmodellen i skrivundervisningen är gynnsamt för alla elever, men har visat sig vara särskilt framgångsrikt för elever som lär sig svenska som andraspråk. Med utgångspunkt i cirkelmodellen får du tips på konkreta och kreativa metoder till din skrivundervisning. Metoderna fungerar för såväl yngre som äldre elever.

 • Hur får du eleverna att komma igång med sitt skrivande?
 • Hur får du dem att gestalta personer och miljöer i en spännande berättelse?
 • Hur gör du eleverna medvetna om olika texttypers uppbyggnad och språkliga stildrag så att de skriver rätt typ vid rätt tillfälle?

Pär Sahlin är lärare och författare. Han har skrivit läromedel för svenska som andraspråk och svenska, bland annat Fördel (åk 4-9), Skrivsuccé (åk 4-6), Fixa texten (åk 7-9) och Fixa svenskan (gy). Pär har även skrivit ett tiotal barn- och ungdomsböcker.

 

 

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!


Pris: 4 995 kr exkl. moms

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner per mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Träffa föreläsaren

Hallå där, Rickard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskap och författare till böckerna ”Blatte betyder kompis” och ”Värst i klassen”. Du ska föreläsa om förortsslang på Skolportens konferens om svenska som andraspråk. 
Läs mer


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se