Svenska som andraspråk

14–15 september 2021

Göteborg

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet, och praktiska exempel presenteras. Konferensen vänder sig till dig som undervisar på grundskolan eller gymnasiet. Varmt välkommen!

Vi hoppas kunna genomföra konferensen på plats, och annars får du ta del av samma program via en webbkonferens. Läs mer under fliken Anpassningar gällande Covid 19.


Har du frågor kring detta, kontakta Nina Fahlén

 • Plats
  Göteborg
 • Datum
  14–15 september 2021
 • Tid
  09:00–14:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör bland annat:

 • Hur kan sva-undervisningen organiseras utifrån de nya kursplanerna?
 • Hur avgör vi om en elev bör läsa svenska som andraspråk eller inte?
 • Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk åk 7-9 – vad visar resultatet?
 • Så utvecklar du din förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt med flerspråkiga elever.
 • Utveckling av flerspråkiga elevers läsning med hjälp av lässtrategier.
 • Vad är svårt för somalisktalande som ska lära sig svenska, och varför? 
 • Språkappar på mobiltelefonen – hur kan de användas i sva-undervisningen?
 • Genrepedagogik i praktiken – konkreta verktyg med hjälp av cirkelmodellen

På konferensen medverkar:

Linda Bradley, docent

Anna Lindholm, fil. dr

Robert Walldén, universitetslektor

Hans-Göran Arvidsson, utredare vid Skolinspektionen


Morgan Nilsson, fil. dr

Tiia Ojala, författare och föreläsare

Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.45 Skolporten hälsar välkommen

 

09.50 Hur står det till med sva-undervisningen?

Låga resultat, en stor andel obehöriga lärare och osäkerhet kring vilka elever som behöver läsa ämnet – inför Skolinspektionens granskning av undervisningen i svenska som andraspråk 2019-2020 fanns flera varningssignaler. Föreläsningen presenterar resultatet av denna granskning som utfördes på 30 högstadieskolor, och Skolinspektionen delger även några reflektioner utifrån resultatet. 

 

 • Vilka förutsättningar ges för undervisningen i svenska som andraspråk?
 • Hur organiseras undervisningen?
 • Hur avgör skolorna vilka elever som ska läsa ämnet?
 • I vilken utsträckning genomförs undervisningen enligt kursplanen och med god kvalitet?
 • Vilka framgångsfaktorer kan identifieras?

 

Hans-Göran Arvidsson arbetar som utredare och projektledare på Skolinspektionen. Han var projektledare för Skolinspektionens granskning 2019-2020 av undervisningen i svenska som andraspråk i årskurserna 7-9, och skrev också den övergripande rapporten.

 

10.45 Kaffe

 

11.15 Pedagogisk kommunikation vid läsning av skönlitteratur

Lärare behöver göra komplexa didaktiska val gällande ämnesrelaterat språkbruk i svenska som andraspråk. När det gäller samtal om skönlitteratur är det nödvändigt att tackla språkliga utmaningar samtidigt som eleverna får möjlighet att relatera det lästa till sina liv och göra kritiska reflektioner. I detta arbete är interaktionen i klassrummet avgörande.

 

 • Vad kännetecknar en högkvalitativ dialog och monolog under ett boksamtal?
 • Vilka möjligheter kan samtalen ge eleverna att bearbeta det lästa i tal och skrift?
 • Hur kan du ge kontextuellt och språkligt stöd, och hur kan du utveckla din förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt?

 

Robert Walldén är biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet. Han är lärarutbildare i svenska som andraspråk och forskar om språk- och kunskapsutvecklande interaktion i språkligt heterogena klassrum. Robert är författare till boken Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal och har därutöver publicerat sig i flera nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter.

 

12.15 Lunch

 

13.15 Hur (o)lika är svenskan och somaliskan?

Man skulle kunna tro att somaliska, som är ett afroasiatiskt språk, är helt väsensskilt från svenska, men i själva verket finns det fler likheter mellan de två språken än vad många anar. En viss inblick i somaliskans struktur och uttal kan vara till stöd för de lärare som undervisar somalier i svenska. Genom att visa eleverna din nyfikenhet på somaliskan och ställa ledande frågor kan du stimulera eleverna att uppmärksamma likheter och skillnader, och därigenom underlätta inlärningen. Föreläsningen gör bland annat en jämförelse av:

 • vokalsystemet
 • betoning och intonation
 • böjning av substantiv, adjektiv och verb
 • ordföljd
 • de verkliga stötestenarna – prepositionerna.

 

Morgan Nilsson är universitetslektor vid institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Sedan 2014 har han byggt upp undervisningen i somaliska som modersmål och sedan 2019 även i somaliska som främmande språk.

 

14.15  Eftermiddagskaffe

 

14.45 Att utveckla flerspråkiga elevers läsförståelse

God läsförståelse är viktigt för måluppfyllelse i alla skolämnen. Att ge elever förutsättningar att utvecklas till självständiga och strategiska läsare är därför högst väsentligt. Föreläsningen baseras på en forskningsstudie om hur lässtrategier kan ha betydelse för flerspråkiga elevers läsutveckling. Du får fördjupad kunskap om vad som är specifikt för just flerspråkiga elevers läsning, samt konkreta verktyg för att stötta alla elevers textförståelse.

 

Anna Lindholm har en bakgrund som grundskollärare och är numera lektor i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintresse handlar om läsning, läsutveckling, läsläxor och andra didaktiska frågor kopplade till svenska som andraspråk. Anna disputerade 2019 med avhandlingen Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet.

 

15.45 Konferensens första dag avslutas

 

09.00 Att organisera undervisningen i svenska som andraspråk

Enligt Skolförordningen ska elever undervisas i svenska som andraspråk om de behöver det. Vad innebär det egentligen, och hur kan skolan hitta rutiner kring kartläggning och gruppindelning? Organisationen för svenska som andraspråk är en komplex och ständigt högaktuell process, och i denna föreläsning presenteras hur vi på skolnivå kan resonera kring några återkommande frågor:

 

 • Hur avgörs om en elev ska läsa svenska som andraspråk eller inte?
 • Hur kan undervisningen organiseras för bästa resultat?
 • Hur påverkar de nya kursplanerna organisationen?

 

Linda Castell är lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska. Hon arbetar just nu som föreläsare, fortbildare och utvecklingskonsult inom ramen för Skolverkets riktade insatser. Hon har lång erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever och att leda kompetensutveckling för verksamma ämneslärare och skolledare.

 

10.30 Förmiddagskaffe med smörgås

 

11.00 Genrepedagogik i sva- klassrummet

Det är en stor utmaning att arbeta i heterogena klassrum, där eleverna har olika förkunskaper och varierande språklig nivå. I dessa klasser är det viktigt att läraren använder språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Den genrepedagogiska modellen stöttar eleverna att utveckla både sitt vardagsspråk och sitt skolspråk, och är användbar bland annat vid skrivundervisning och muntliga redovisningar. Ta del av en föreläsning som ger dig konkreta verktyg att arbeta med genrepedagogik tillsammans med nyanlända och flerspråkiga elever. Föreläsningen tar bland annat upp

 

 • cirkelmodellens fyra faser
 • undervisning om olika texters mönster och strukturer
 • hur kunskap och språk förenas på ett effektivt sätt.

 

Tiia Ojala är leg. lärare och fil. mag. i svenska som andraspråk, med lång erfarenhet av att undervisa nyanlända i olika åldrar. Hon arbetar just nu som läromedelsförfattare, lärarutbildare och föreläsare.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Hur kan språkappar bidra till sva-undervisningen?

Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat samtidigt som användandet av smarta mobiler blir vanligare. Under pandemin har behovet av digitala lösningar i hemundervisningen ökat, och där kan språkappar fylla en viktig funktion. För många nyanlända är mobilen en kanal som underlättar kommunikation och samverkan med det omgivande samhället. Föreläsningen presenterar resultat från forskning kring användandet av appar för språkutveckling. Hur kan du dra nytta av apparna i sva-undervisningen, och varför fungerar vissa appar bättre än andra?

 

Linda Bradley är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är språklärare i grunden och arbetar för närvarande med forskning fokuserad på social interaktion och användandet av digital teknik inom lärande och utbildning.

 

14.00 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Boka-tidigt-pris:
3 995 kr exkl. moms
(gäller t.o.m. 30 juni)
Ord. pris: 5 595 kr exkl. moms.


I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera denna konferens på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Konferensen kan även övergå till webbkonferens. Om detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor kring detta, kontakta nina.fahlen@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Konferenscentrum Wallenberg

Medicinaregatan 20, 413 90 Göteborg

Vägbeskrivning

Webbplats

 Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se