Svenska som andraspråk

29–30 september 2022

Stockholm


Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller gymnasiet! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. 

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  29–30 september 2022
 • Tid
  09:00–14:30
 • Pris
  5595 kr

Konferensen berör:

 • Skolämnet svenska som andraspråk – omdiskuterat och komplext.
 • Funktionell grammatikundervisning ur ett andraspråksperspektiv.
 • Elevers förhållningssätt till svenska som andraspråk.
 • En vidgad uttalsundervisning.
 • Världen finns här – utbyten med sfi-elever.
 • Undervisning av nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund.
 • Litteratur i sva-klassrummet – möten som berör.

På konferensen medverkar:

Johanna Salomonsson, Linnéuniversitetet

Christina Hedman, Stockholms universitet

Ulrika Magnusson, Stockholms universitet

Frida Siekkinen, Göteborgs universitet

Tomas Riad, Stockholms universitet

Fatima Grönblad, Världen finns här

Anna Winlund, Göteborgs universitet

Catarina Economou, Malmö universitet

Eva Bringeus, Malmö universitet

08.15 Registrering med kaffe och smörgås.

 

09.00 Skolporten hälsar välkommen

 

09.05 Komplexiteten hos ämnet svenska som andraspråk – diskurser och praktiker
Vi vet att svenska som andraspråksundervisningen har diskuterats och även kritiserats ur olika perspektiv, men vad vet vi egentligen om vad som ger en långsiktig och högkvalitativ utbildning för flerspråkiga elever? I den här föreläsningen diskuteras resultat från ett forskningsprojekt med fokus på skolämnet svenska som andraspråk. Vi belyser motstridiga resonemang om ämnet och jämför med internationella diskussioner och tendenser rörande andraspråksundervisning. Därefter presenteras exempel på praktiker från fyra olika skolor med lång erfarenhet av att undervisa elever med annat eller fler modersmål än svenska.

 

Christina Hedman är professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. I senare projekt har hon fokuserat på skolämnena svenska som andra­språk och modersmål, samt kritisk flerspråkig språkmedvetenhet i förberedelseklass.
Ulrika Magnusson är lektor och docent i svenska som andraspråk med didaktisk inrikt­ning vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen omfattar andraspråksanvänd­ning och flerspråkighet i skola och samhälle.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Elevers förhållningssätt till svenska som andraspråk
Vilka elever som ska läsa respektive svenskämne diskuteras ofta utifrån ett skol- och lärarperspektiv. I denna föreläsning riktas uppmärksamheten i stället mot eleverna och deras förhållningssätt till uppdelningen av svenskämnena. Presentationen utgår från en aktuell forskningsstudie och tar bland annat upp:

 • Vilken komplexitet finns i rådande styrdokument vad gäller svenskämnenas uppdelning och vad får detta för konsekvenser för elever i skolvardagen?
 • Vilka positiva respektive negativa aspekter av att läsa svenska som andraspråk tas upp av eleverna?
 • Hur påverkas elevernas resonemang av samhälleliga normer kring svenskhet och invandrarskap, som också gör sig gällande i skolan?

 

Frida Siekkinen är lektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och har en bakgrund som lärare i svenska som andraspråk. Hon disputerade 2021 med avhandlingen Att vara och inte vara – elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk.

 

12.00 Lunch

 

13.00 En vidgad uttalsundervisning

När vi diskuterar uttal och uttalsundervisningens roll handlar det ofta om artikulation i snäv bemärkelse, och om begriplighet och attityder. I den här föreläsningen ligger fokus på kopplingen mellan å ena sidan uttal och uttalsundervisning, å andra sidan utvecklingen av läsning på ett andraspråk/främmande språk. Den tekniska sidan av läsningen (avkodningen) understödjer nämligen utvecklingen av uttalet och vice versa. Du får en beskrivning av hur sådan kombinerad undervisning går till och vilka resultat man kan uppnå.

 

Tomas Riad är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han forskar om språkets ljudsystem, med särskild inriktning på prosodin i svenska och andra germanska språk. Under senare år har Tomas varit en av ledarna för skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever (www.intensivsvenska.se). Han är författare till monografierna The Phonology of Swedish (2014) och Prosodin i svenskans morfologi (2015). Sedan 2011 är Tomas ledamot i Svenska Akademien.

 

14.30 Eftermiddagskaffe

 

15.00 Världen finns här 

Hur skapas ett naturligt driv att göra sig förstådd och våga ta språkliga risker? När elever får chans att kommunicera om något de är intresserade av, med riktiga personer, ökar motivationen. Det är grunden i arbetssättet ”Världen finns här”. I utbyten baserade på samtal i smågrupper möter barn och ungdomar vuxna som studerar på sfi. Lärare från olika skolformer planerar mötet tillsammans, med stöd av en kostnadsfri resursbank med lektionsupplägg. Ta del av en föreläsning som beskriver

 • hur utbyten går till
 • hur goda förutsättningar för samtal, delaktighet och lärande skapas
 • vad elever och lärare tycker att arbetssättet ger
 • hur du själv kan komma i gång.

 

Fatima Grönblad är grundare av projektet Världen finns här, som drivs av ABF Göteborg med finansiering från Arvsfonden (2020-2022). Center för skolutveckling i Göteborgs Stad är samarbetspartner i projektet. Fatima har tidigare arbetat som journalist och sfi-lärare. Hon är även chefredaktör för tidningen Världen&vi som drivs av sfi-elever.

 

16.00 Avslutning konferensens första dag

 

 

09.00 Undervisning av nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund

En del ungdomar som emigrerar till Sverige har begränsade erfarenheter av formell skolgång och är i början av sin läs- och skrivutveckling. Lärare som undervisar den här elevgruppen behöver erbjuda eleverna tillgång till en åldersadekvat undervisning i svenska som andraspråk och litteracitet på grundläggande nivåer, samtidigt som eleverna får kunskap om och förståelse för regler och normer i den svenska skolkontexten. I detta arbete är goda relationer till eleverna avgörande. Ta del av en forskningsstudie som har följt undervisningen för en grupp elever med kort skolbakgrund under ett läsår på gymnasieskolans språkintroduktion.

 • Vad kännetecknar en språk-, läs- och skrivundervisning som utgår från elevernas resurser?
 • Hur kan du skapa förutsättningar för eleverna att förstå och lära sig skolrelaterade, och andra, skriftspråkspraktiker?

 

Anna Winlund har en bakgrund som gymnasielärare och arbetar nu som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hon är lärarutbildare i svenska som andraspråk och intresserar sig bland annat för frågor om andraspråksinlärning och flerspråkig litteracitet. Anna disputerade 2021 med doktorsavhandlingen Inte för räddhågsna. Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion.

 

10.00 Kaffe med smörgås

 

10.30 Funktionell grammatikundervisning ur ett andraspråksperspektiv

Många lärare är idag duktiga på att kartlägga sina elevers språkutveckling utifrån performansanalys och andra formrelaterade verktyg, men den här föreläsningen handlar om det som ligger utanför formen. Du får ta del av en teori om hur du kan utveckla elevernas skrivande och läsande genom att bygga en grammatikundervisning där eleverna är delaktiga. Teorin som kallas Systemisk funktionell grammatik, SFG, bjuder in till diskussioner om varför texten ser ut som den gör, och ligger bakom både genrepedagogiken och Legitimation Code Theory. 

 

Johanna Salomonsson är universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och författare till Systemisk funktionell grammatik för lärare i svenska och svenska som andraspråk (2022).

 

12.00 Lunch

 

13.00 Litteraturdidaktik för svenska som andraspråk – möten med texter som berör. 

Litteraturundervisningen i svenska som andraspråk uppmärksammas alltmer och i LGR 22 kommer målen om skönlitteratur vara identiska med svenskämnets.  

Hur kan vi med hjälp av skönlitteratur lyfta frågor som är angelägna för eleverna? Hur kan vi vidga deras horisonter samtidigt som förståelsen för olika kulturer, värderingar och sätt att leva fördjupas? Vad kan hända i mötet mellan läsare och text, och hur kan elevernas olika läsningar fångas och bearbetas i klassrumsarbetet? Föreläsningen belyser också läsfrämjande åtgärder och hur skönlitteratur kan användas så att språk- och kunskapsutveckling främjas hos andraspråkselever. Flera praktiska exempel om hur olika litterära texter kan användas i undervisningen presenteras. 

 

Eva Bringéus och Catarina Economou har båda bakgrund som lärare, men är nu verksamma som lärare och forskare i svenska och svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Malmö universitet. I sin forskning förenas de av ett gemensamt intresse för litteraturundervisning som rör interkulturella möten och värdegrundsfrågor. De har tillsammans med Lotta Bergman skrivit Litteraturundervisning och interkulturella möten (2021).

 

14.30 Konferensen avslutas

 

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krPris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Läs intervjun med föreläsaren!

Tomas Riad kommer att tala om vidgad uttalsundervisning.

Tomas Riad

Läs vår intervju med föreläsaren!

Skolporten anpassar sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande de fysiska konferenserna. Från 9 februari 2022 finns inga restriktioner, men vi reserverar oss för förändringar. Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att byta till webbkonferens. Vid sjukdomssymptom hos föreläsare kan delar av programmet behöva ändras eller bytas ut.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se