Hoppa till sidinnehåll

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller på gymnasiet! Via filmade föreläsningar kan du ta del av den senaste forskningen som rör svenskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 8 föreläsningar när det passar dig, under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Relevant och angeläget innehåll. Uppskattar det forskningsfokus som finns på Skolportens evenemang.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Vad kännetecknar god svenskundervisning? Resultat från aktuell forskningsstudie.
 • Digitalisering av nationella prov – Skolverket informerar.
 • Kontextualiserad grammatikundervisning för ökad meningsfullhet.
 • Twice exceptional – elever med både särskild begåvning och begränsande funktionsnedsättning.
 • AI-litteracitet – utmaningar och lösningar i den digitala skolan.
 • Plagiera eller referera? Undervisa för bättre källanvändning.
 • Skönlitteratur i undervisningen – strategier för högstadiet och gymnasiet.
 • Skapa egna undervisningsfilmer för ökat lärande.

På konferensen medverkar:

Liza Björck

UNDERVISNINGSRÅD

Wendel Carlsson

LÄRARE

Lovisa Gardell

UNDERVISNINGSRÅD

Josefin Hellman

DOKTORAND I SVENSKA

Thomas Nygren

PROFESSOR I DIDAKTIK

Lotta Ramqvist

UNDERVISNINGSRÅD

Pia Rehn

VERKSAMHETSSTÖDJARE

Peter Sandberg

UNDERVISNINGSRÅD

Fredrik Sandström

LÄRARE

Agnes Strandberg

BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR

Michael Tengberg

PROFESSOR I PEDAGOGISKT ARBETE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Undervisningskvalitet i svenskämnet

Kvaliteten på lärares undervisning är avgörande för vad och hur mycket elever lär sig i skolan, men vad kännetecknar egentligen god undervisning? Inom ramen för ett aktuellt forskningsprojekt har forskare vid Karlstads universitet undersökt hur undervisningen ser ut i drygt 80 svenska högstadieklassrum, på olika skolor och i olika kommuner. Observationer i klassrummen har kopplats till elevers kunskapsutveckling och deras uppfattning om lektionerna. Föreläsningen beskriver vilka kvalitetsskillnader och framgångsfaktorer som har identifierats i svenskundervisningen.

Michael Tengberg

PROFESSOR I PEDAGOGISKT ARBETE

Michael Tengberg är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, där han i första hand forskar om läsning och läsundervisning, men också om undervisningskvalitet i vidare mening. Han har en bakgrund som högstadielärare i matematik, fysik, biologi och svenska. Michael är redaktör för boken Undervisningskvalitet i svenska klassrum (2022).

2. Kontextualiserad grammatikundervisning i praktiken

Hur kan man hjälpa elever att upptäcka grammatiska strukturer och samtidigt göra grammatiken meningsfull och funktionell? I en praktiknära studie har forskare och lärare i samverkan skapat och genomfört kontextualiserad grammatikundervisning med målet att utveckla elevers språkliga medvetenhet. Föreläsningen presenterar studien och ger dig konkreta förslag på hur grammatikundervisningen kan få ett sammanhang i arbetet med andra områden i svenskundervisningen, såsom skönlitteratur och retorik.

Agnes Strandberg

BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR

Agnes Strandberg disputerade vid Luleå tekniska universitet 2023 med avhandlingen En del i helheten : En studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan. Hennes forskning handlar främst om grammatikundervisning i förstaspråksämnet, men också om svenskämnesdidaktik i allmänhet. Agnes har en bakgrund som gymnasielärare i svenska, historia och svenska som andraspråk.

3. Den digitala läraren – undervisningsfilmer för ökat lärande

Under pandemin fick många lärare utmaningar genom att undervisa på distans. Nu är eleverna tillbaka i klassrummet, men finns det delar av det digitala arbetssättet som vi kan behålla? Föreläsningen beskriver hur du med hjälp av egna undervisningsfilmer kan spara tid, samtidigt som filmerna främjar elevernas lärande och underlättar individanpassningen. Ta del av en engagerad kollegas goda exempel, och få handfasta förslag på hur du kan skapa dina egna inspelade lektioner.

Wendel Carlsson

LÄRARE

Wendel Carlsson är legitimerad lärare i svenska och historia för högstadiet och gymnasiet och arbetar på Strömstiernaskolan i Strömstad. Med hjälp av YouTube-kanalen Hemläxa har Wendel under tre år arbetat med att spela in undervisningsfilmer till sina elever. Han tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2023.

4. Extra lätt och extra svårt – och ibland på samma gång 

I svenskämnet möter vi både de elever som upplever stora svårigheter med kommunikation och samspel, och de med ovanligt hög förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter i text och tal. En del elever befinner sig dessutom i båda lägren samtidigt, och ingår då i gruppen 2E. 2E är en förkortning av ”twice exceptional” och syftar på en individ som både har starka resurser på det intellektuella planet och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande. Ta del av en föreläsning om hur du kan bemöta elever med npf-diagnos, särskilt begåvade elever och elever med 2E, i ditt ämne.

Pia Rehn

VERKSAMHETSSTÖDJARE

Pia Rehn har en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. Hon har lång erfarenhet från skolverksamhet som bland annat lärare, specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag arbetar hon som verksamhetsstödjare inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Pia har skrivit boken När det enkla ändå blir svårt (2021).

5. AI-litteracitet i skolan
Artificiell intelligens är en revolutionerande teknologi som påverkar alla delar av samhället, även skolan. Vad krävs för att lärare och elever ska kunna hantera den mängd information som idag skapas med hjälp av AI? Hur kan digitala resurser och AI användas på ett kritiskt och konstruktivt sätt i svenskundervisningen? Föreläsningen presenterar det som kallas AI-litteracitet och mer specifikt hur olika AI-tekniker för att skapa texter och bilder kan och bör hanteras i skolan. Utifrån den senaste forskningen presenteras utmaningar med den digitala skolan, men också konstruktiva lösningar som visar hur AI genom lärares medvetna val kan fungera som en resurs snarare än en källa till fusk.

Thomas Nygren

PROFESSOR I DIDAKTIK

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder flera forskningsprojektet om digitala möjligheter och problem i skolans undervisning i olika ämnen. Genom samarbeten med lärare, designers, psykologer och forskare från bland annat Cambridge, Stanford och Sorbonne har Thomas tagit fram evidensbaserade metoder och ny teknik för att stimulera digital källkritik i skolan. Han är expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation samt mottagare av utmärkelserna Gyllene förstoringsglaset och Fria pedagogiska priset år 2022.

 

6.  Undervisa för bättre källanvändning

Att skriva egna texter som refererar till andra källor är en viktig del av det vetenskapliga skrivandet som ska förbereda eleverna för högre studier. Redan innan chatbottarna gjorde entré var källhantering utmanande för både elever och lärare, och i den digitala skolan ställs vi inför än fler frågor. Vad är det egentligen eleverna behöver kunna för att skriva utifrån källor på högstadiet, gymnasiet och i högre utbildning? Var går gränsen för plagiering? Föreläsningen presenterar aktuell, praktiknära forskning om referenshantering i skolan och du får konkreta förslag på hur lärare på högstadiet och gymnasiet kan undervisa i källbaserat skrivande.

Josefin Hellman

DOKTORAND I SVENSKA

Josefin Hellman är legitimerad lärare i svenska, engelska och psykologi och har arbetat många år som lärare på högstadiet och gymnasiet samt som språkverkstadspedagog i högre utbildning. Nu är hon doktorand i svenska vid Södertörns högskola och ägnar sig åt undervisningsutvecklande forskning. Josefin har bland annat publicerat artikeln ”Plagiera eller referera vetenskapligt?” (Hellman & Thorsten, 2021).

7. Digitala nationella prov – utmaningar och möjligheter

Snart kommer de första digitala nationella proven! Redan hösten 2024 genomförs proven i svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolans kurs 3 digitalt, och omställningen innebär både utmaningar och möjligheter. Hur kommer proven se ut och hur går bedömningen till? Hur långt har frågan om central rättning egentligen kommit? Ta del av en föreläsning där Skolverket informerar om vilka förändringar som kommer och hur du som lärare kan förbereda dig och dina elever. Passa också på att ställa dina frågor till undervisningsråden.

Lovisa Gardell

UNDERVISNINGSRÅD

Lovisa Gardell är undervisningsråd på Skolverket

Liza Björck

UNDERVISNINGSRÅD

Liza Björck är undervisningsråd på Skolverket.

Peter Sandberg

UNDERVISNINGSRÅD

Peter Sandberg är undervisningsråd på Skolverket

Lotta Ramqvist

UNDERVISNINGSRÅD

Lotta Ramqvist är undervisningsråd på Skolverket.

8.  Skönlitteratur i undervisningen – strategier för högstadiet och gymnasiet

I svenskämnet kan skönlitteratur ge möjlighet till tänkande och utforskande av inre och yttre världar, men ganska ofta präglas läsningen i stället av strategier och form. Eleverna förväntas enskilt ”träna på läsförståelse” och lektionstiden räcker inte alltid till för gemensamma läsupplevelser när de kommer upp i tonåren. Ta del av en praktiknära föreläsning, där en erfaren lärare delar med sig av sina bästa tips på hur arbetet med skönlitteratur kan ske tillsammans i elevgruppen och utgöra en grund för en stor del av läsårsplaneringen.

 • Går det att få alla elever engagerade i läsningen och hur når du dit?
 • Hur hanterar du elevernas olika läsförmåga?
 • Individanpassning på bekostnad av gruppen – hur undviker du det?
 • Hur kan du som lärare ge aktivt stöd i läsundervisningen?

Fredrik Sandström

LÄRARE

Fredrik Sandström är leg. lärare i svenska, redaktör för Lektionsbanken och krönikör på Vi lärare. Han har delat med sig av många läs- och skrividéer på sin blogg och i sociala medier. Fredrik har skrivit läromedel i svenska och är aktuell med boken Undervisa med skönlitteratur – 99 aktiviteter (2023). Fredrik har varit redaktör för antologierna I Läslyftets spår och 2017 fick han Svenska Akademiens svensklärarpris.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  13 feb – 12 mar 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-03-12
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för högstadiet och gymnasiet och kommer att tala om undervisningskvalitet i svenskämnet.

MIchael Tengberg

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev