Hoppa till sidinnehåll

Teknik

Webbkonferens

Teknik

Välkommen till Skolportens webbkonferens för dig som undervisar i teknik på högstadiet och gymnasiet! Här kan du ta del av den senaste forskningen, få praktiska verktyg för undervisningen och utvecklas i din yrkesroll. Konferensen vänder sig främst till lärare i grundskolan och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig under konferensens öppettid. Föreläsningarna är cirka 60-90 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. 

Den här typen av fortbildning är ovärderlig. Snälla fortsätt i samma stil!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör

 • Se olika möjligheter att tolka innehållet i kurs- och ämnesplanerna i teknik.
 • Nyframtaget och forskningsbaserat lektionsmaterial för att undervisa om AI och etik.
 • Skapa engagemang och öka lärandet med konkreta idéer för design- och konstruktionsprocessen.
 • Användbara strategier för att undervisa om tekniska system.
 • Bedömning i teknikämnet – innovativa metoder som underlättar samarbete mellan skolor.
 • Praktiska råd för att stötta elever med språkstörning, dyslexi eller bristande svenska i teknikämnet.
 • Öka tjejers teknikintresse och förstå faktorerna som påverkar motivationen.
 • Framgångsrikt samarbete mellan skolor, forskare och lärarutbildare i K-ULF-projektet.
 • Workshop om Micro:bits med pedagoger från Tekniska museet.

Medverkande

Rasmus Brugge 

LÄRARE

Jenny Edvardsson 

DOKTORAND

Eva Hartell 

FORSKNINGSLEDARE

Albin Holmqvist

LÄRARE

Claes Klasander

FÖRESTÅNDARE CETIS, FIL DR.

Hampus Naumanen

Lärare

Andres Nilsson

LÄRARE

Charlotta Nordlöf

BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR

Lisa Sällvin

UNIVERSITETSADJUNKT, DOKTORAND

Una Tellhed

DOCENT

Caroline Wallmark

KOMMUNIKATÖR; FORSKNINGSINGENJÖR

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1.  Att tolka teknikämnet – perspektiv på undervisningen (ca 60 min)

Som tekniklärare tolkar vi kurs- och ämnesplanerna och väljer hur vi vill presentera ämnet för eleverna, det vill säga vilket innehåll vi vill låta dem möta och på vilket sätt. Förväntningar och traditioner kan påverka de val vi gör, både vad gäller vad eleverna ska lära sig och hur vi undervisar. Studier visar också att lärare kan ha olika syften med undervisningen, vilket innebär att svaren på frågan varför elever ska lära sig teknik, skiljer sig åt.

Ta del av en föreläsning som syftar till att beskriva olika synsätt på teknikämnet, bland annat utifrån tre kunskapskategorier och med flera konkreta exempel.

 • Hur kan lärare förhålla sig till det tolkningsutrymme som finns i teknikämnets kurs- och ämnesplaner? 
 • På vilket sätt anser tekniklärare att undervisningen ska förbereda eleverna inför framtiden? 
 • Hur kan autenticitet i uppgifter och arbetssätt vara motiverande för elever och lärare?

Charlotta Nordlöf

BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR

Charlotta Nordlöf är fil. dr i teknikens didaktik och arbetar som biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet. Där undervisar hon lärarstudenter och är delaktig i forskningsprojekt som berör teknikens didaktik. Hon är även medarbetare på CETIS, Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan. Charlotta har en bakgrund som tekniklärare på gymnasiet.

2. Är teknik mest för män? Socialpsykologiska förklaringar till könsskillnader i teknikintresse (ca 60 min)

Vi vet att teknikbranschen skriker efter ingenjörer, som gärna får vara kvinnor. Men varför söker färre tjejer än killar till tekniska utbildningar? Varför visar många tjejer ett vikande intresse för teknik redan i grundskolan? Och kan vi göra något åt det?  

Föreläsningen visar på resultat från tio år av psykologisk forskning som ger förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden, med fokus på tekniksektorn. Du får insikter om hur samhällets föreställningar om kön kan forma ungdomars självbild i relation till teknik, och skapa hinder för individer att fritt utveckla sina yrkesintressen. 

Föreläsningen beskriver: 

 • Vad studier visar om psykologiska faktorer som relaterar till teknikintresse
 • Elevers och lärares könsstereotyper om teknik
 • Förslag på åtgärder som kan få fler tjejer att utveckla ett teknikintresse.

Una Tellhed

DOCENT

Una Tellhed är docent i psykologi vid Lunds universitet. Hon leder forskargruppen PROGS (Psychological Research On Gender Segregation) vid institutionen för psykologi, som i drygt tio års tid har undersökt socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden.

3. Skapa engagemang och förståelse för tekniken bakom skärmen (ca 60 min)

I en teknisk lösning kommunicerar flera olika komponenter med varandra, men för att eleverna ska vilja förstå tekniken bakom datorskärmen behöver undervisningen designas utifrån den enskilda elevens intressen och skapa förutsättningar för varje elev att förverkliga sina egna idéer. 

Ta del av en föreläsning med praktiska exempel på hur du som lärare kan integrera ett programmeringstekniskt arbetsmoment med en design- och konstruktionsprocess, i både stor och liten skala. Idén bygger på modellen RAP (Relevant, Appealing, Personal) från Singapore, som ger läraren verktyg att utveckla kreativa och skapande arbetssätt i klassrummet.

Genom att eleverna får designa, bygga och programmera en egen teknisk lösning, där slutprodukten får den funktionalitet som de själva har valt, kan du höja motivationen, lärandet och förståelsen för hur teknik fungerar.

Hampus Naumanen

Lärare

Hampus Naumanen är matematik-, teknik- och NO-lärare på Fredrikshovs Slotts skola i Stockholm. Han har en bakgrund som ingenjör.

Andres Nilsson

LÄRARE

Andres Nilson är teknik- och träslöjdslärare på Fredrikshovs Slotts skola i Stockholm. Han är utbildad industridesigner

Albin Holmqvist

LÄRARE

Albin Holmqvist är förstelärare på Fredrikshovs Slotts skola i Stockholm, och undervisar i biologi, kemi, fysik och teknik. Han har en bakgrund inom kemiforskning.

4. Undervisning om tekniska system – en nyckel till mycket (ca 60 min)

Undervisar du om telefonen eller om kommunikationssystemet? Övergången från artefaktfokus till systemfokus är krävande för många elever, samtidigt som förflyttningen från det konkreta till det abstrakta skapar nya möjligheter. Det ger till exempel en bredare förståelse för tekniska lösningars sammanhang, deras systemberoende och systemens interaktion med sin omgivning, det vill säga samhällskopplingen. Forskning visar att det i undervisningen om tekniska system finns utmaningar för lärare, men också potential att öka förståelsen. 

 • Vilka strategier är användbara i undervisningen om tekniska system?
 • Hur kan ett rikt ämnesdidaktiskt språk underlätta elevers förmåga att beskriva tekniska system ur olika perspektiv?
 • Varför är det viktigt att välja vilka system man utgår ifrån? 

Claes Klasander

FÖRESTÅNDARE CETIS, FIL DR.

Claes Klasander är föreståndare för CETIS (Sveriges nationella resurscentrum för teknikundervisning i skolan) vid Linköpings universitet. Han har disputerat om skolans undervisning om tekniska system, samt medverkat i lärarutbildning, forskning och utvecklingsfrågor om teknikämnet i många år. Claes är även tidigare högstadielärare i teknik, NO och matematik.

5. Stötta språkligt sårbara elever i teknik (ca 60 min)

Teknikämnets fackspråk innehåller inte bara centrala begrepp som har betydelse för förståelsen, utan även ord som kan ha en vardaglig betydelse eller ord från närliggande vetenskaper. Hur kan lärare kontinuerligt stärka ämnesspråk och läsförståelse, framför allt för elever med utmaningar som språkstörning och dyslexi, eller som är språkligt sårbara av andra anledningar? Föreläsningen ger praktiska exempel på hur lärare i teknik kan bygga en undervisning där både språk och ämnesinnehåll är i fokus.

 • Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i teknikämnet?  
 • Hur kan undervisningen organiseras så att den stärker förståelsen av centrala begrepp och allmänna ord som skapar sammanhang?  
 • Vilka konkreta arbetssätt kan utveckla elevernas språk och läsförståelse, parallellt med deras ämneskunskaper?

Jenny Edvardsson 

DOKTORAND

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning rör skönlitteratur som didaktiskt redskap i biologi-, fysik- och kemiundervisningen. Jenny tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2017 och har skrivit flera böcker om läsning och språkutvecklande arbetssätt.

6. AI och etik – en ny aspekt av teknikämnet (ca 60 min)

Att förstå teknikutvecklingens betydelse för människan, sam­hället och miljön är en viktig del av teknikämnet. AI är ett aktuellt exempel på teknikutveckling och elever behöver inte bara förstå tekniken bakom, utan även förhålla sig till de etiska aspekter som följer med AI-användning inom olika områden.

Föreläsningen presenterar ett nyframtaget, forskningsbaserat lektionsmaterial för grundskola och gymnasium på temat AI och etik i teknikämnet. Materialet innehåller konkreta exempel och upplägg för hur du kan undervisa om AI på ett engagerande och nyanserat sätt.

Lisa Sällvin

UNIVERSITETSADJUNKT, DOKTORAND

Lisa Sällvin är universitetsadjunkt och doktorand i informationssystem vid Mittuniversitetet, där hon undervisar blivande civilingenjörer och forskar om it och lärande. Lisa har även undervisat lärarstudenter i teknikämnet och verksamma lärare i programmering, samt driver teknikklubbar för unga tjejer och killar på universitetets makerspace.

 

Caroline Wallmark

KOMMUNIKATÖR; FORSKNINGSINGENJÖR

Caroline Wallmark är kommunikatör och forskningsingenjör vid Mittuniversitetet. Hon arbetar för att göra forskning begriplig för fler och har medverkat i flera projekt om digitalisering i skolan. Caroline är konstnär på deltid och skapar konst i samarbete med AI.

7. Tekniska muséet håller workshop om Micro:bits (ca 60 min)

Mer information om passet presenteras inom kort.

8. Bedömning i teknikämnet – forskning och praktiska tips (ca 60 min)

Tekniklärare arbetar ofta ensamma och saknar stöd av kollegor i sina bedömningspraktiker, vilket kan skapa både osäkerhet och brist på likvärdighet. Föreläsningen presenterar resultat från aktuella forskningsstudier samt ger praktiska förslag för hur du kan arbeta med bedömning i teknik, både individuellt och i samarbete med andra. 

Du får en inblick i internationella forskningsprojekt som har utforskat innovativa bedömningsmetoder i formativt syfte. Du får också insikter om hur du kan få till ett kollegialt samarbete med hjälp av digitala bedömningsmetoder, framför allt via Komparativ bedömning (Adaptive Comparative Judgment). Det är en erkänt pålitlig metod för att bedöma kompetenser och prestationer, som har visat lovande resultat för att förbättra lärares bedömningar i teknik.

Praktiknära forskning i naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik (ca 30 min)

Vi vet att skolan ska vila på vetenskaplig grund men är forskningen relevant för undervisningen? Hur kan forskningens resultat bli mer användbara för dig som lärare? K-ULF är ett praktiknära projekt som involverar lärare, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare, under ledning av KTH. Föreläsningen ger en kort inblick i K-ULF, samt djupdyker i ett projekt mellan tekniklärare och en VFU-student.

Eva Hartell 

FORSKNINGSLEDARE

Eva Hartell arbetar som forskningsledare i Haninge kommun, samt är fil. dr och forskare vid KTH. Hon är även legitimerad lärare och lektor för grundskolan. Eva är involverad i flera nationella och internationella praktikerbaserade forsknings- och utvecklingsprojekt. Hon har ett nära samarbete med lärare och skolor med syfte att utveckla undervisning och lärande i allmänhet, och främst inom STEM-ämnena.

 

Rasmus Brugge 

LÄRARE

Rasmus Brugge är civilingenjör och arbetar som lärare i teknik och matematik på Fredrika Bremergymnasiet i Stockholm.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  14 nov – 6 dec 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  3 795,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-07
  3 795,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-12-06
  4 495,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev