Hoppa till sidinnehåll

Vård- och omsorgsprogrammet

Konferens i Stockholm

Vård- och omsorgsprogrammet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar på vård- och omsorgsprogrammet! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör metodik i vårdämnen, få fördjupning, praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till lärare på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Fantastiska föreläsare med ett mycket intressant och åhöraranpassat innehåll.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Reviderade kursplaner, yrkespaket och kommande ämnesbetyg – Skolverket informerar.
 • Konkreta upplägg för att arbeta språk- och yrkesintegrerat i vårdämnen.
 • Parhandledning – ett pedagogiskt verktyg som höjer kvaliteten i APL.
 • Interkulturell förståelse och andraspråksperspektiv i undervisning och kommande arbetsliv.
 • Uppdatera undervisningen kring sexuell hälsa och hbtqi-perspektivet.
 • Tydliggörande pedagogik för elever med npf och/eller skolmisslyckanden i bagaget.
 • Den senaste forskningen om psykisk ohälsa och det ökande antalet diagnoser.
 • Metodrum och simuleringar – från undervisning till bedömning.

På konferensen medverkar:

Katarina Lagerkrantz All

UNIVERSITETSLEKTOR

Maria Berndtson

LÄRARE

David Edfelt

PSYKOLOG, FÖRFATTARE

Marion Englaborn

Marion Englaborn 

LÄRARE

Kerstin Frenning

LÄRARE

Christian Rück

PSYKIATER, PROFESSOR

Eva Ekstedt Salzmann

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Sylvia Stipic

LÄRARE

Marianne Teräs

PROFESSOR

Program, dag 1

08.20 Registrering med kaffe och smörgås

09.10 Skolporten hälsar välkommen

09.20  Ämnesbetygsreformen och förändringar i yrkespaketen för vård- och omsorgsprogrammet – Skolverket informerar

Skolverket har ett regeringsuppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025 för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. 

Som en del i detta revideras även vård- och omsorgsutbildningarna utifrån modellen för ämnesbetyg. En utmaning i arbetet har varit att inte göra för stora förändringar inom de vård- och omsorgsämnen som reviderades 2021, och samtidigt följa den fastslagna modell som innebär progression mellan nivåerna och gemensamma betygskriterier för hela ämnet.

Ta del av en föreläsning där Skolverkets uppdragsledare berättar om ämnesbetygsreformen och yrkespaketen, och passa på att ställa dina frågor om revideringen.

Eva Ekstedt Salzmann

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Eva Ekstedt Salzmann är en av två uppdragsledare för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen. Hon är också undervisningsråd för vård- och omsorgsämnen på Skolverket.

10.20 Kaffe

10.50 Undervisning och bedömning i metodrum – möjligheter och utmaningar 

Enligt forskningen är simulering som inlärningsmetod ett bra sätt att reducera vårdfel samt öka patientsäkerheten. Att imitera autentiska arbetssituationer hjälper även eleverna att känna sig trygga inför de arbetsuppgifter de kommer att möta under sin APL. Beroende på resurstillgång kan simuleringarna organiseras på olika sätt och med olika redskap, från anatomiska modeller till datorbaserade verktyg och simulatorer. De kan utföras både i metodrummet och i klassrummet samt på arbetsplatsen Det viktiga är att syfte och grundprinciper är tydliga. 

Ta del av en föreläsning som fokuserar på undervisning via simuleringar och hur den kan utvecklas.

 • Vilka utmaningar och möjligheter finns gällande planering och undervisning i metodrum?
 • Hur kan vi förbättra bemötande, kommunikation och konflikthantering genom simulerade rollspel?
 • Hur kan återkoppling och bedömning av yrkeskunnande vid praktiska lärtillfällen ske?

Marianne Teräs

PROFESSOR

Marianne Teräs är professor i pedagogik med inriktning mot vårdpedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning fokuserar hon på pedagogiska frågor kring yrkesutbildning och simuleringar, samt migranters komplexa situation inom yrkesutbildning. Marianne har även arbetat många år som vårdlärare i Helsingfors.

11.50 Gemensam lunch 

12.50 Tydliggörande pedagogik på Vård- och omsorgsprogrammet – så kan lärmiljön och undervisningen utformas

Vård- och omsorgsprogrammet samlar en stor variation av elever. Några har en bakgrund av tidigare skolmisslyckanden, kanske på grund av olika typer av diagnoser såsom autism, adhd eller dyslexi. Andra har ett annat modersmål och kanske inte en avancerad nivå av svenska. Men även svenskfödda elever utan diagnos kan ha svårigheter att ta till sig den stora mängd skriftliga och teoretiska information som studierna innebär. Hur ska vi förstå utmaningarna de ställs inför och vad kan vi göra för att stötta? 

Föreläsningen visar med hjälp av konkreta metoder hur du kan göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever, med eller utan diagnos.

 • ”Isbergsmodellen” – vad innebär den?
 • Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor
 • Vikten av visuellt stöd.
 • Hur kan du stötta vid självständigt arbete och grupparbete?
 • Vad bör du tänka på vid examinationer?
 • Hur kan du skapa bättre förutsättningar för alla elever att lyckas?

David Edfelt

PSYKOLOG, FÖRFATTARE

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, driver två poddar och har skapat Tipsbanken för lärare. David har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Autism och ADHD i gymnasiet (2019) och Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning (2021).

14.10 Fika

14.40 Olyckliga i paradiset ­– diagnosen i vår tid

En allt större del av lidandet i Sverige förklaras med en psykiatrisk diagnos. Har antalet elever med svårigheter blivit fler, eller har vi flyttat gränsen mellan friskt och sjukt? Föreläsningen ifrågasätter vedertagna sanningar och bjuder in till reflektion och debatt kring den psykiska ohälsan i skolan och i samhället.

 • Har stressen verkligen ökat?
 • Vad skulle alternativet till en diagnos vara?
 • Hur har den psykiatriska diagnosen fått en så framträdande plats för att förklara lidande, och vad hände med andra förklaringar?
 • Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Christian Rück

PSYKIATER, PROFESSOR

Christian Rück är psykiater och professor vid Karolinska Institutet. Han svarar på läsarfrågor i Dagens Nyheter och är författare till Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?

15.40 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Interkulturellt förhållningssätt och språk- och kunskapsutvecklande undervisning i vårdämnen

Interkulturell pedagogik och språk- och kunskapsutvecklande arbete är grundläggande för utlandsfödda elevers lärande. Att eleverna ges erkännande för sin kompetens och utrymme för tidigare erfarenheter är dessutom en viktig investering i deras identitet. Genom en integrerad undervisning, där språk och yrkeskunskap utvecklas parallellt, har utbildningen chans att bli meningsfull och motiverande för eleverna.

Föreläsningen behandlar språk, identitet och makt samt språkets meningsskapande funktion. I föreläsningen ges konkreta metoder, exempel och råd för hur du som yrkeslärare kan stötta eleverna i deras språkutveckling.

Katarina Lagerkrantz All

UNIVERSITETSLEKTOR

Katarina Lagerkrantz All är universitetslektor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon undervisar blivande vård- och omsorgslärare, samt på de fristående kurserna Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram och Språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen. Katarina är även lärare på komvux inom vård och omsorg och sfi.

10.00 Kaffe med smörgås

10.30 Språk- och yrkesintegrerad undervisning i praktiken – samarbete för ökad måluppfyllelse

På Komvux Malmö har yrkeslärare från Vård- och omsorgsprogrammet och lärare i svenska som andraspråk länge haft ett tätt samarbete. En av kombinationsutbildningarna utmärkte sig genom att eleverna som läste svenska som andraspråk och yrkesämnen integrerat hade bättre resultat jämfört med elever som läste ämnena separat. För att undersöka varför startades ett projekt tillsammans med Högskolan Kristianstad, där undervisningen och samarbetet mellan lärarna studerades. 

Ta del av en föreläsning där framgångsfaktorer kopplade till språk- och kunskapsutvecklande undervisning står i centrum. Stort fokus ligger även på hur språk och yrkesämnen kan integreras och hur avgörande ett gott, öppet och nära samarbete mellan lärarna är för elevernas lärande.

Sylvia Stipic

LÄRARE

Sylvia Stipic arbetar på komvux i Malmö och har många års erfarenhet av att undervisa på vård- och omsorgsutbildningen som lärare i svenska som andraspråk.

Kerstin Frenning

LÄRARE

Kerstin Frenning arbetar på komvux i Malmö och har många års erfarenhet av att undervisa på vård- och omsorgsutbildningen som lärare i vårdämnen.

11.30 Gemensam lunch

12.30 Parhandledning som pedagogiskt verktyg för att vidareutveckla handledaruppdraget

I samarbete med Kungsholmens västra gymnasium och Lärgården har Region Stockholm tagit fram ett pedagogiskt verktyg för parhandledning under APL. Parhandledning innebär att två elever gemensamt planerar, förbereder, genomför och utvärderar uppgifter utifrån kursens lärandemål. Verktyget är inspirerat av Peer learning, en pedagogisk metod som lägger tonvikten på ett elevaktivt lärande, där eleverna lär med och av varandra. 

Föreläsningen beskriver hur parhandledning som metod leder till en ökad förståelse och förberedelse för kommande yrkesidentitet, samtidigt som det ger större möjligheter att reflektera kring yrkeskunskaper.  

Maria Berndtson

LÄRARE

Maria Berndtson arbetar som vård- och omsorgslärare på Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm och har varit med och tagit fram samt fortbildat handledare om parhandledning. Tillsammans med Södertörns högskola har hon utvecklat en liknande metod för lärarstudenter som gör VFU på skolan. Maria har även arbetat som nationell APL-utvecklare och sjuksköterska.

13.30 Fika

14.00 Sexuell hälsa och hbtqi-perspektiv i vård och omsorg 

Enligt examensmålen för vård- och omsorgsprogrammet ska arbetet utgå från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Rätten till god sexuell hälsa och respekt för sexuella identiteter kvarstår hela livet, oavsett ålder eller diagnoser. Hur kan vårdlärare planera sin pedagogik för att eleverna ska känna sig trygga i att möta vårdtagarens behov? Vilka normer kring sexuell läggning och kön är viktiga att identifiera och utbilda om?

Ta del av en föreläsning som baseras på aktuellt forskningsläge och personliga erfarenheter, med goda exempel, didaktiska råd och en avslutande workshop. 

 • Hur kan det upplevas att vara transperson i vården?
 • Hur vi bör vi bemöta hbtqi-personer, både i undervisningen och i vårdyrket?
 • Hur kan vi hantera blivande vårdares kulturella och religiösa föreställningar om sexualitet och kön?
Marion Englaborn

Marion Englaborn 

LÄRARE

Marion Englaborn arbetar som vårdlärare på vuxenutbildningen i Härryda kommun. Hon är masterutbildad i palliativ vård, legitimerad yrkeslärare och har även arbetat kliniskt och som föreläsare under många år. Marion är vice ordförande i RFSL Göteborg.

 

15.20 Konferensen avslutas 

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  28–29 sep 2023
 • Tid
  09:10–15:20
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-09-29
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med vårdläraren Marion Englaborn. Hon ska föreläsa på konferensen och kommer att tala om sexuell hälsa och hbtqi-perspektiv i vård och omsorg.

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev