Fem skolexperter kommenterar Pisa 2015

Sveriges 15-åringar presterar bättre i såväl matematik, naturvetenskap som läsförståelse jämfört med förra Pisa-undersökningen 2012. Men vad beror det på? Och vad bör skolan fokusera på för att inte tappa taget om den positiva utvecklingen? Styr möjligen Pisa-undersökningen lite väl mycket över den svenska skolan? Skolporten har talat med några av landets mest tongivande skolexperter. Läs om deras syn på årets Pisa-resultat.

 

Ingrid Carlgren, professor emerita

Ingrid Carlgren, professor emerita

Ingrid Carlgren, professor emerita:

Är du förvånad över resultatet?

– Nej, särskilt inte med tanke på vad Timss-mätningen visade förra veckan. Men jag hade heller inte blivit förvånad om resultaten hade legat kvar på samma nivå som 2012. Jag måste säga att resultatet gläder mig, det här ger förhoppningsvis energi till det arbete som görs på skolorna.

Vilka är de främsta förklaringarna till resultatet?

– Nu vet vi ju inte om detta verkligen är ett trendbrott eller ett tillfälligt hack. Men om det är en trend så tror jag det framför allt beror på en allmän svängning mot att i högre utsträckning fokusera på kunskap. När det gäller mattelyftet, som pekats ut som en orsak, så håller jag med. Bland annat beroende på att mattelyftet bidragit till att uppvärdera helklassundervisningen och hjälpt lärare som tidigare varit osäkra på sina kunskaper att ”våga” undervisa.

Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska skolan de närmsta åren?

– Jag oroas för att Pisa-resultatet kan tas som intäkt för en starkare fortsatt utveckling mot en detaljstyrning av skolan. Jag har hört flera kommentatorer hänvisa till den starka ”styrkedjan”, den nya läroplanen eller ”tydliga mål” som viktiga förklaringar till resultaten. Detta menar jag är oroande. Det går kanske att styra och ”tvinga” fram bättre resultat till en del, men en långsiktigt hållbar skola måste vara mer likvärdig och bildningsorienterad. En alltför detaljstyrd skola motverkar en sådan utveckling.

Har Pisa-mätningen för stor påverkan på den svenska skolan?

– Ja, det måste man väl säga. För det går ju inte att inte förhålla sig till Pisa. Vad vi däremot skulle behöva är en nationell kunskapsprövning. En sådan är på gång också och det skulle bidra till att nyansera bilden.

 

Per Kornhall, skolexpert

Per Kornhall, skolexpert

Per Kornhall, skolexpert:

Är du förvånad över resultatet?

– Ja! Jag har tidigare sagt att jag inte trodde att resultaten skulle förbättras, i synnerhet inte läsförståelsen. Jag trodde faktiskt inte att de åtgärder som genomförts i skolan skulle synas i den här mätningen. Men jag är såklart jätteglad och lättad.

Vilka är de främsta förklaringarna till resultatet?

– Skolans tydliga kunskapsfokus och att alla elever ska nå målen. Bidragande förklaringar till resultatlyftet är också den nya läroplanen och reformer som mattelyftet.

Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska skolan de närmsta åren?

– Att skolan fortsätter arbeta vidare på den inslagna vägen. På systemnivå handlar det förstås om likvärdigheten. Att den minskat är jätteallvarligt, vilket jag tror alla parter är rörande överens om. Vi måste lyssna på OECD som pekar på att det svenska skolsystemet driver mot minskad likvärdighet. Skolan är ett samhälleligt åtagande. Vi kan inte ha ett utbildningssystem där de med mest resurser kan välja och vraka och de andra får ta det som blir över. Det krävs ett annat regelverk kring socioekonomisk fördelning och jag tror inte att det behöver vara så svårt att få till. Viktigt är också att skapa en vettig diskussion i ämnet, i dag är debatten väldigt polariserad.

Har Pisa-mätningen för stor påverkan på den svenska skolan?

– Det är en bra men svår fråga. Och jag svarar både och. I Sverige har vi ju inga egna trendmätningar och Pisa får därför stor betydelse. Undersökningen håller hög kvalitet och innehåller massvis med viktig information. Risken är dock att skolan fokuserar för mycket på Pisa-ämnena på bekostnad av övriga ämnen.

 

karin_svanborg-sjovall_img_2194_test_2

Karin Svanborg Sjövall, VD Timbro

Karin Svanborg Sjövall, VD Timbro:

Är du förvånad över resultatet?

– Ja faktiskt! Jag hade trott på en försämring eller möjligen att resultaten skulle ligga kvar på samma nivå som 2012, så det här var en positiv överraskning. Orsaken till mina dystra förväntningar är att jag anser att skolans problem är så djupa, långtgående och strukturella och därmed kräver längre tid att åtgärdas.

Vilka är de främsta förklaringarna till resultatet?

– Jag tror inte att enstaka insatser står bakom trendbrottet. Mattelyftet var bra och det kan säkert ha gett effekt på marginalen. Men en resultatskillnad som denna tror jag bottnar i att skolorna har blivit skarpare, mer alerta, på alla nivåer.

Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska skolan de närmsta åren?

– De ökade socioekonomiska skillnaderna är en stor och viktig fråga för skolan framöver. Här behövs en blocköverskridande och mindre ryckig politik. Svaga skolor måste kompenseras mer, resurser måste fördelas mer rättvist.

– Den andra stora skolfrågan gäller givetvis kompetensförsörjningen. Läraryrket måste göras mer attraktivt. Ett sätt är att bredda vägarna in i yrket. Jag förstår inte poängen med att alla som vill bli lärare måste igenom lärarutbildning, som dessutom har problem med kvaliteten. Jag efterlyser större möjlighet för redan yrkesverksamma att kunna sadla om till lärare.

Har Pisa-mätningen för stor påverkan på den svenska skolan?

– Å ena sidan är Pisa bara ett prov. Å andra sidan har vi nu mätt kunskaperna över en lång period, så något säger Pisa onekligen. Jag tror dessutom att resultaten 2012 skapade en krismedvetenhet kring skolan och det var bra. 

 

Christian Lundahl, professor vid Örebro universitet

Christian Lundahl, professor vid Örebro universitet:

Är du förvånad över resultatet?

– Intressant resultat! De elever som svarat på det här provet har gått hela sin grundskoletid under svensk skola mest reformintensiva period. Att prestera dessa resultat är en styrka.

Vilka är de främsta förklaringarna till resultatet?

– Den primära förklaringen är att det finns en enad och stark vilja att vända utvecklingen. Det positiva samtalet kring skolan är också betydelsefullt och här finns det många krafter som bidragit. En och annan reform har givetvis också haft betydelse, såsom mattelyftet och kompetensförstärkning bland lärarna.

Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska skolan de närmsta åren?

– Vad lärarna behöver nu är reformfrihet och arbetsro. Vissa justeringar kring exempelvis betygssystemet kan däremot vara nödvändigt.

– Den sjunkande likvärdigheten är ett jätteproblem. Men det är svårt att åstadkomma likvärdighet i en så långt gången decentralisering av skolan som vi har och där marknadsincitament är inbyggda i utbildningssystemet. Här finns också en stor politisk skiljelinje, så detta blir en svår nöt att knäcka. Tyvärr får ofta värderingsorienterade frågor stå tillbaka när kunskap står i fokus. Det är vad som har skett här.

– Vi vet att mätningar som Pisa har en styrande effekt och risken är att skolan får ett ensidigt fokus på Pisa-ämnena, matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Viktigt framöver är att skolan ser till att ha en ämnesbalans och allsidig undervisning. OECD ställer också frågan om vilka kunskaper som krävs år 2030, kanske är det andra ämnen som bör lyftas fram?

Har Pisa-mätningen för stor påverkan på den svenska skolan?

– Det behövs en mycket komplex instrumentpanel för att navigera skolan. I den kan Pisa vara en del men det behövs fler riktade utvärderingar för att få en heltäckande bild av skolans uppdrag och måluppfyllelse.

 

barbro_westlund

Barbro Westlund, läsforskare, lektor vid Stockholms universitet och lärarutbildare.

Barbro Westlund, läsforskare, lektor i didaktik vid Stockholms universitet och lärarutbildare

Är du förvånad över resultatet?

– Nej jag är inte förvånad, det borde ju ha vänt uppåt från Pisa-chocken år 2012. Vi kanske rent av behövde ett tufft uppvaknande för att ta det hela på allvar. Även om det är en lättnad med trendbrottet i dag så får vi dock inte slå oss till ro. Vi är ju långt ifrån den toppnotering vi hade år 2000 i främst läsförståelse. Nu ser jag det som en spännande men fullt möjlig utmaning att få goda resultat i nästa Pisa-mätning 2018. Men då kommer det an på att lärare får tid att sätta sig in i hur forskning kan omsättas till god praktik och i en kollegial anda.

Vad tror du är den främsta bakomliggande faktorn bakom resultatet?

– Vi har vänt den negativa trenden, men det är ju ingen toppnotering att tala om totalt sett. Från att ha varit det land som haft de största nedgångarna år 2012 så är vi inte det längre.

Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska skolan de närmsta åren?

– Det är enligt min uppfattning att arbeta för en likvärdig skola för alla elever. Här har svensk skola mycket stora utmaningar! Skolan måste vara av så hög kvalitet att den kompenserar för barns olika bakgrund. Alla elever har rätt att få lyckas, men det kan ta olika lång tid.

Har Pisa blivit en alltför styrande faktor i utvecklingen av den svenska skolan?

– Pisa-resultaten påverkar de flesta länder, även de som har toppresultat. Men om det är svaga resultat i ett skolsystem, som det har varit i Sverige under lång tid och fortfarande är, kan resultaten riskera att bli politiska slagträn i skoldebatten, i stället för att en grundläggande forskningsanalys och översyn görs.

– Man måste också tänka på vilket syfte ett mätinstrument har, och inte har. När det gäller Pisa är det en mätning på systemnivå som görs, inte på enskild skol- eller elevnivå. En uppenbar risk är att enskilda skolor börja använda Pisa-uppgifter på sina elever i syfte att konkurrera med andra skolor. Vi ska också komma ihåg vad Pisa rimligtvis kan mäta och inte mäta för kunskaper. Tyvärr får vi nog också räkna med att enskilda aktörer i ett egenintresse tar åt sig äran av att den negativa trenden har vänt.

Susanne Sawander och Moa Duvarci Engman

Sidan publicerades 2016-12-06 20:41 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-12-07 15:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ökad psykisk hälsa leder till bättre läsförståelse

Fiffi Bomans avhandling visar tydliga samband mellan elevernas psykiska hälsa och kunskaper i matematik och svenska, oberoende av andra faktorer.

Textsamtal – ett stöd för lärandet

Textsamtal kan stötta elevers läsförståelse och lärande, men det krävs förberedelser och en tydlig struktur för att de ska göra det, säger forskaren Yvonne Hallesson, som har undersökt olika typer av textsamtal i historieundervisningen på gymnasiet.  

Hur stöttar man elever med autism och adhd i idrottsundervisningen?

Läs Skolportens intervju med Alexander Skytte, leg. lärare och författare. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan och kommer att tala om elever med autism och adhd i idrottsundervisningen.

Så är nya lönerna för praktisk-estetiska lärare

Lärare i de praktisk-estetiska ämnena tjänar betydligt sämre än kollegor som undervisar i de teoretiska ämnena. Och för kulturskollärarna är löneläget ännu dystrare. Det visar ny statistik från Sveriges Lärare.

Vässa din undervisning i sexualitet, samtycke och relationer!

Läs Skolportens intervju med sexologen Kalle Norwald. Han är en av talarna på Skolportens digitala TEMA-konferens Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer och ska tala om hur man kan integrera teman om sexualitet, samtycke och relationer i övrig undervisning.

”Att läsa böcker är bland det viktigaste som finns”

Läs Skolportens intervju med Nioosha Shams, läsambassadör. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Skolbibliotek och kommer att tala om mångspråksfokus och läsfrämjande arbete.

”Dags för väktare i svensk skola”

I Ljungby stängdes en skola  efter att personalen hittat en detaljerad plan över ett tänkt attentat som en elev tydligen tänkt utföra. De hade det tveksamma nöjet att betrakta en teckning med en ritning över skolan med information om måltavlor, skriver Fredrik Haage på ledarplats.

Han gör matten levande för ekonomieleverna

Ekonomielever är inte bara ointresserade av matte. De är totalt ointresserade, berättar matematikläraren Anders Berg. Men ibland lyckas han omvända dem, med hjälp av reklam för det han älskar och genom att förklara hur matematik och ekonomi hör ihop.

Lärare hotas privat – facket vädjar om resurser

Det går en rak linje mellan kommunpolitikern som röstar igenom en snål budget och läraren som får ta emot hotfulla sms på sin privata mobil med texten ”Vi vet var du bor”. Det menar Petra Åkerström på Sveriges Lärare.

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Läs Skolportens intervju med Emma Leifler som är specialpedagog och forskare vid Göteborgs universitet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om inkludering.

Utbildningsminstern: ”Det är för stökigt i svenska klassrum”

Det måste bli lättare för lärare att slänga ut elever som stör på lektionerna. Det säger utbildningsminister Mats Persson efter SVT Nyheter Västs rapportering om läraren Hans Olofsborg som blev av med jobbet efter att ha tagit en elev i armen.

Experten: Nya lagen ger lärarna tydligare ramar

Den nya skollagen som trädde i kraft i augusti förra året ska göra det tydligare för lärare vad de får och inte får göra. Det säger Maria Refors Legge som är doktor i utbildningsrätt.  

Inte tillräckligt stöd för studenter med dyslexi och dyskalkyli

Många högskolestudenter med dyslexi och dyskalkyli behöver mer och bättre pedagogiskt stöd under sina studier. Det visar vår enkät som 81 studenter svarat på.

3 frågor om: Vad är ett socioemotionellt team?

Vad gör man som kille om ens tjejkompis får mens? Vad innebär samtycke och hur hanterar man näthat? Det är frågor som det socioemotionella teamet på Celsiusskolan i Edsbyn pratar, guidar och stöttar högstadieeleverna med.

Så kan man undervisa om komplexa hållbarhetsfrågor

Läs Skolportens intervju med Lotta Dessen Jankell som är doktorand i geografididaktik och lärare i geografi. Hon ska föreläsa på Skolportens webbkonferens Geografi och kommer att tala om hur man kan undervisa om komplexa hållbarhetsfrågor.

Tusentals elever får särskilt stöd i skolan – Norah: ”Jag vill ha en framtid”

Närmare 2000 grundskoleelever i Skaraborg hade ett åtgärdsprogram förra läsåret. De särskilda stöden kan handla om enskild undervisning och kortare skoldagar. Femtonåriga Norah berättar att stöden inte hjälper henne: ”Det är det psykiska att jag måste just dit”.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Hur stöttar man elever med autism och adhd i idrottsundervisningen?
  Alexander Skytte

Hur stöttar man elever med autism och adhd i idrottsundervisningen?

Läs Skolportens intervju med Alexander Skytte, leg. lärare och författare. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i grundskolan och kommer att tala om elever med autism och adhd i idrottsundervisningen.

Läs mer och boka din plats!
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Utmärkelser

Böle förskola i Piteå prisas återigen för sitt internationella samarbete

På Böle förskola genomfördes under läsåret 20212022 ett eTwinningprojekt som hette Little Red Riding Hood around Europe. För sitt projekt har förskolan för tredje gången vunnit årets eTwinningpris. Det är lärarnas sinnrika undervisningssamarbeten med andra europeiska skolor för att främja internationell förståelse bland eleverna som prisas.

Årets Förskolekraft 2023 – Malin Gummesson från Aneby

Utmärkelsen Årets Förskolekraft 2023 tilldelas Malin Gummesson, leg. förskollärare på Vireda förskola i Aneby. Hon får priset för sin drivkraft och helhetstänk som gynnar förskolans utveckling och barnens bästa. Priset delas ut av Förskoletidningen.

Brev, resande gosedjur och konst i prisad internationell undervisning

Bors högstadieskola i Värnamo och Böle förskola i Piteå har vunnit årets eTwinningpris i var sin ålderskategori. Det är lärarnas sinnrika undervisningssamarbeten med andra europeiska skolor för att främja internationell förståelse bland eleverna som prisas.

Läs fler
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Ny rektor på Nybohovsskolan

Caroline Cloarec blir ny rektor på Nybohovsskolan i Liljeholmen, Stockholm. Hon kommer närmast från Solbergaskolan där hon varit biträdande rektor.

Jennika Pettersson – ny rektor på Bollnäs folkhögskola

Jennika Pettersson blir ny rektor för Bollnäs folkhögskola, hon tillträder den 17 april. Jennika arbetar idag inom Region Gävleborg som processledare inom avdelningen ledningsstöd hälso- och sjukvård.

Ulrika Hansson blir ny skolchef i Hallstahammar

Nu är rekryteringsprocessen av ny skolchef till Hallstahammars kommun avslutad. Ulrika Hansson, som idag är skolchef i Arboga kommun, tillträder sin tjänst den 29 maj och efterträder Anna Landehag som går i pension.

Läs fler Namn och Nytt
Nyhetskategorier