Enkät: Så vill politikerna förbättra skolan

 

Skolporten bad de åtta riksdagspartierna att rangordna sina tre viktigaste skolpolitiska frågor inför valet. Så här svarade deras skolpolitiska talespersoner.

Snabblänkar direkt till partiets fullständiga svar: Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.

Illustration: Jens Magnusson

Socialdemokraterna

1. Ett attraktivt läraryrke. Stärk lärar- och skolledaryrket med fortsatta satsningar på lön, arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

2. En jämlik kunskapsskola. Öka likvärdigheten genom mer resurser till utsatta skolor, en blandad elevsammansättning, och att skolvalet görs genom en gemensam ansökan till alla skolor, oavsett driftsform.

3. En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan. Tidiga insatser är också en av många viktiga frågor. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Moderaterna

1. Fler elever ska lära sig mer. Sverige behöver investera i mer undervisningstid, framför allt i läsning och räkning. Vi behöver fortsätta satsa på lärarnas kompetensutveckling.

2. Fler skickliga lärare i alla klassrum. Utveckla lärarnas karriär- och utvecklingsvägar, mer flexibla vägar till läraryrket, skärp antagningskraven till lärarutbildningen.

3. Ökad trygghet och arbetsro för lärare och elever genom att ge personal större rätt att ingripa vid ordningssituationer. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Sverigedemokraterna

1. Förbättra elevernas, lärarnas och rektorernas arbetsmiljö. Om du mår bra så presterar du bra.

2. Inför en riktig karriärstege för lärare och rektorer med tydliga löneskillnader, så att duktiga personer dras till läraryrket.

3. Låt lärarna vara lärare. Avlasta dem med mer kringpersonal och gör staten till huvudman för denna personal, inklusive elevhälsan. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Miljöpartiet

1. Motverka den ökande ojämlikheten med ett riktat stöd till de skolor som har lägst resultat och svårast förutsättningar.

2. Garantera att alla elever får de insatser som behövs för att de ska ha lärt sig läsa, skriva och räkna senast i slutet av årskurs tre.

3. Gör läraryrket mer attraktivt genom att komplettera satsningarna på höjda löner och fortbildning med ett nationellt professionsprogram. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Centerpartiet

1. Likvärdighet och ökade kunskaper. Förbättra det tidiga stödet genom en 10-årig grundskola, kontinuerliga uppföljningar och digitaliserade, externt rättade nationella prov.

2. Stärk läraryrket genom ett karriärsystem med kompetensutvecklingsgaranti, fler vägar till yrket, fristående lärarutbildning, lärarassistenter och stärkt elevhälsa.

3. Värna och stärk valfriheten med informerade och obligatoriska skolval. Ställ samtidigt höga kvalitetskrav på huvudmännen för att säkra alla elevers rätt till en bra skola. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Vänsterpartiet

1. Stoppa vinstjakten i skolan. Skolans syfte ska vara att ge en bra undervisning, inte att generera vinst till ägarna.

2. Sätt stopp för de sexuella trakasserierna. Eftersom eleverna har skolplikt så måste skolorna vara trygga för dem.

3. Förstatliga skolan. Kommunernas skilda förutsättningar tillsammans med friskolepolitiken och en orättvis skolpeng försämrar likvärdigheten. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Liberalerna

1. Skolans kunskapsfokus ska stärkas genom tydliga kunskapskrav. Skriftliga omdömen från åk 1, nationella prov från åk 3 och betyg från åk 4.

2. Öka studieron i klassrummet. Förlorad undervisningstid ska tas igen. Elever som stör ska lättare avhysas, avstängas eller flyttas från skolan. Mobilfria lektioner.

3. Förstatliga grundskolan och gör den 10-årig. Det ökar likvärdigheten och ger eleverna tid att nå kunskapsmålen. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Kristdemokraterna

1. Förbättra det tidiga stödet i skolan, så att alla barn kan tillgodogöra sig undervisningen. Inför 6 000 nya speciallärare till år 2020.

2. Uppvärdera läraryrket genom att låta lärare vara lärare. Satsa på undervisningsmiljön, tillgång till speciallärare och elevvård, högre löner samt lärarassistenter.


3. Låt Skolverket utvärdera och rekommendera åtgärder mot mobbning. Satsa mer på en väl utvecklad och förebyggande elevhälsa. Läs partiets fullständiga svar längst ned!


Här kan du läsa partiernas fullständiga svar:

Socialdemokraterna

Ett attraktivt läraryrke.
Alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med krav och höga förväntningar på var och en – oavsett var i landet man bor. Det är en förutsättning för en jämlik kunskapsskola. Utan lärare kommer kunskapsresultaten inte att fortsätta uppåt. Därför vill vi ytterligare stärka lärar- och skolledaryrket genom fortsatta satsningar på bland annat lön, arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

En jämlik kunskapsskola.
Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får en lärorik och trygg skolgång där de möter riktigt bra lärare. Därför behöver alla skolor vara bra skolor och jämlikheten öka. Lika möjligheter förutsätter olika resurser. Skolor med störst utmaningar behöver få ökade resurser och större möjligheter att rekrytera de bästa lärarna. Vi vill också att alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning på sina skolor och att skolvalet görs genom en gemensam ansökan till alla skolor, oavsett driftsform.


En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan.
Svensk skola ska vara en plats för öppenhet, demokrati och kunskap. Varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid. Därför vill vi stoppa kommersialiseringen och skapa en skola fri från vinstjakt och religiös påverkan. Skolor ska inte kunna göra vinst genom att välja elever, minska lärartätheten, satsa mindre på kompetensutveckling eller ha en hög andel obehöriga lärare.

Övriga kommentarer: Tidiga insatser är också en av många viktiga frågor, inte minst då forskning visar att tidiga insatser har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång. Vi vill därför fortsätta satsa på tidiga insatser och se till att alla elever garanteras rätt stöd i tid.


Moderaterna

1 Fler elever ska lära sig mer i skolan.
Nästan var femte grundskolelev når idag inte behörighet för att läsa vidare på gymnasiet. Samtidigt tappar våra elever motsvarande ett år i undervisningstid i grundskolan jämfört med elever i andra länder. Våra kunskapsresultat ligger fortfarande enbart strax över eller på OECD:s genomsnitt. För få elever läser avancerad matematik och de få elever som gör det presterar sämre än elever i andra länder. Vår stora utmaning är helt enkelt att svenska elever lär sig för lite. Därför behöver Sverige fortsätta att investera i mer undervisningstid, framförallt i läsning och räkning. Det är grundläggande kompetenser som behövs för att sedan kunna ta till sig kunskap genom hela livet. En viktig del för att bättre rusta eleverna med djupare kunskaper är också att fortsätta att satsa på lärarnas kompetensutveckling.

Fler skickliga lärare i alla våra klassrum.
Det går inte att nog understryka betydelsen av skickliga lärare för att fler elever ska lära sig mer i skolan. En av de största utmaningarna för skolan är därför lärarbristen som blir värre och värre. Moderaterna prioriterar reformer som varaktigt höjer läraryrkets attraktivitet så att fler väljer läraryrket som sitt förstahandsval, men också så att fler som har lämnat yrket väljer att komma tillbaka till klassrummet. Vi vill fortsätta att utveckla lärarnas karriär- och utvecklingsvägar, öppna fler och mer flexibla vägar till läraryrket och skärpa antagningskraven till lärarutbildningen.


Ökad trygghet och arbetsro för lärare och elever.
PISA-mätningen visar att svenska elever skolkar mer än elever i andra länder och att var sjätte 15-åring utsätts för kränkningar och trakasserier flera gånger i månaden. I en sådan miljö är det svårt att lära sig. Samtidigt är lärarna hårt ansatta och enligt Arbetsmiljöverket är andelen grundskollärare som utsätts för våld är högre än genomsnittet för samtliga yrken, vilket är helt oacceptabelt. Skolan ska vara en trygg arbetsplats för alla som jobbar i skolan. Moderaterna vill se över de delar av skollagen som rör trygghet och studiero i syfte att tydliggöra och stärka lärare och rektorers rätt att ingripa vid en ordningssituation, så att personalen får verktygen som behövs för att kunna garantera ordning och arbetsro. Vi ser därför att lärarna också måste få med sig en bättre ledarskapskompetens från lärarutbildningen.


Sverigedemokraterna

1 Elevernas, lärarnas och rektorernas arbetsmiljö.
Om du mår bra så presterar du bra

Singaporemodellen, en karriärstege för lärare och rektorer på riktigt.
Utan möjlighet att göra karriär inom yrket så söker sig driftiga personer till andra yrken. Självklart finns det inom skolyrket olika duktiga personer och det måste få synas i löneskillnader.


Kringpersonalen och en statlig huvudman.
Lärare för allt annat idag än att vara lärare. Sedan kommunaliseringen 1991 har den personal som fanns på skolorna skurits ner hela tiden. SYV, kuratorer, vaktmästare, assistenter, skolhälsovården och så vidare. Idag är lärare allt detta också. Då läraryrket är ett kall för mertalet av lärarna så vänder de ut och in påstig själva för att ingen elev skall bli lidande. Detta leder till utbrändhet eller att man byter yrke. Låt lärare orka vara bra lärare och etablera en statlig huvudman för skolhälsovården och de övriga yrkena kring lärarna på skolan.

Övriga kommentarer: Det enda skolan behöver är politisk långsiktighet och beslut baserade på forskning och erfarenhet.


Miljöpartiet

1 En jämlik skola för alla elever, exempelvis genom riktat stöd till de skolor som har lägst resultat och svårast förutsättningar.
Den största utmaningen vi fortfarande har framför oss nästa mandatperiod är att ojämlikheten i den svenska skolan mellan skolor fortsätter öka. Det ska vi aldrig acceptera. Om vi fortsatt ska få stigande resultat i den svenska skolan måste ojämlikheten brytas. Alla föräldrar och elever ska kunna känna tillit till att deras närmsta skola är en bra skola. Barn med olika bakgrund och erfarenheter ska mötas i samma klassrum och skolan ska vara jämställd. Alla barn i Sverige ska ha rätt att gå i skola, oavsett föräldrarnas legala status.

2 Investeringar för att tidigt ge elever det stöd de behöver.
Miljöpartiet vill ge alla elever en ärlig chans att klara skolan. Den elev som är i behov av extra hjälp måste få stöd så fort som möjligt. Miljöpartiet vill genomföra en läsa-räkna-skriva-garanti där varje elev garanteras det stöd och de insatser hen behöver för att kunna läsa, skriva och räkna innan årskurs tre är slut. Då förebygger skolan problem som annars riskerar att växa sig stora för eleverna.


Att göra läraryrket mer attraktivt så att fler vill bli lärare, fler lärare stannar i yrket och fler vill återvända till läraryrket.
Miljöpartiet vill att lärarna ska ha goda villkor och lön. Välutbildade och engagerade lärare är viktigast för att skapa en bra skola. Under mandatperioden har vi genomfört stora satsningar för att få fler att vilja bli lärare, få fler att stanna i yrket och för att få lärare att återvända till yrket. Vi har höjt lärarlönerna, både generellt och riktat till lärare på skolor med tuffa förutsättningar, och genomfört flera fortbildningsinsatser riktade till exempelvis mattelärare, förskolechefer och rektorer. Vi vill under nästa mandatperiod införa ett professionsprogram som stärker lärare och rektorers rätt att utvecklas i yrket. Ett tydligt, nationellt ramverk för hur lärare och rektorer kan avancera i karriären genom kompetensutveckling och ökande erfarenhet.


Centerpartiet

Likvärdighet och ökade kunskaper.
När elever riskerar att inte nå målen är det viktigt att det upptäckts tidigt så att insatser kan sättas in i tid. Vi vill därför bland annat ha 10-årig grundskola, tidiga och kontinuerliga uppföljningar och digitaliserade och externt rättade nationella prov. Det handlar också om mer kompetens i skolan och då måste vi höja läraryrkets attraktivitet och skapa fler vägar in till yrket. För att alla skolor ska vara bra skolor behöver vi fortsätta satsa på skolor i utanförskapsområden och stärka utbildningen för nyanlända elever, bland annat genom tvåspråkiga klasser, utökad undervisningstid i svenska samt möjligheten att läsa något färre ämnen i högstadiet för de elever som kommit till Sverige sent.

Mer kompetens och fler lärare i skolan.
För att råda bot på lärarbristen behöver vi stärka läraryrkets attraktivitet. Det gör vi bland annat genom ett karriärsystem kopplat till en kompetensutvecklingsgaranti, fler vägar in i yrket, exempelvis genom initiativ likt Teach for Sweden, utbyggd KPU samt fristående lärarutbildning. Lärarna behöver också ges möjlighet att fokusera på sitt undervisningsuppdrag och mindre på administration och andra kringsysslor. Vi vill därför se fler yrkesroller i skolan så som lärarassistenter men även en stärkt elevhälsa.


Värna och stärk valfriheten.
Det fria skolvalet stärker kvalitén och ger elever och deras familjer möjlighet att välja en förskola eller skola som passar just dem, oavsett bostadsort eller föräldrars studiebakgrund. För att tillgängliggöra det fria skolvalet för fler vill vi införa informerade och aktiva skolval vilket gör det obligatoriskt att välja. Alla ska även ges den information och det stöd de behöver i valet av skola. För att säkra alla elevers rätt till en bra skola är det viktigt att höga kvalitetskrav ställs på huvudmännen. Om en skola inte håller måttet ska den ytterst kunna stängas, oavsett huvudman. I möjligast mån ska lika förutsättningar råda för både kommunala och fristående huvudmän.


Vänsterpartiet

Stoppa vinstjakten i skolan.
Skolans huvudsyfte ska vara att bedriva bra undervisning, inte generera vinst till giriga ägare.

Sätt stopp för sexuella trakasserier.
Efter Metoo måste skolan jobba mer aktivt med att motverka sexuella trakasserier. Eleverna har skolplikt, då måste skolorna vara trygga för dem.


Förstatliga skolan.
Kommuner har idag väldigt olika förutsättningar. I kombination med dagens orättvisa skolpengssystem och Sveriges extrema friskolepolitik leder det till att likvärdigheten och jämlikheten i skolan sjunker. Ett förstatligande är en förutsättning för att upprätta likvärdiga villkor för alla elever och lärare.


Liberalerna

Skolans kunskapsfokus ska stärkas.
Tydliga kunskapskrav gynnar alla elever, särskilt de med dåligt stöd hemifrån. Alla elevers kunskaper ska skannas när de börjar skolan och vårdnadshavarna ska få veta vad skolan förväntar sig av dem och eleverna. Ett skriftligt omdöme ska ges från årskurs 1. Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ska göras i årskurs 3 och de första betygen ska ges från årskurs 4. Nationella prov ska vara digitala och rättas externt för att motverka betygsinflation och uppnå nationell likvärdighet.

Ökad studiero i klassrummen.
Skollagen ska skärpas så att det tydligt framgår att lärarna har det fulla ansvaret för undervisningen. Studiero måste råda i alla klassrum för att underlätta inlärningen. Alla elever ska garanteras den utlovade undervisningstiden genom att förlorad tid ska tas igen. Lärare ska lättare kunna tvinga elever som stör lektionerna att lämna klassrummet. Elever som stör ordningen i skolan ska snabbare kunna avhysas, avstängas eller flyttas från skolan. I första hand är det mobbaren, inte den mobbade, som ska flyttas till en annan skola. Alla skolor ska vara mobilfria under lektionerna.


Inför statlig 10-årig grundskola.
För att garantera nationell likvärdighet och för ge att eleverna tid att nå kunskapsmålen bör skolans återförstatligas och en tio-årig grundskola införas. Kommunaliseringen var ett misslyckande och har lett till fallande kunskapsresultat och sänkt status för lärarna. Dagens förskoleklass bör omvandlas till första året i ett fyra-årigt lågstadium i en 10-årig grundskola för att ge eleverna tid att nå kunskapsmålen. Det är onödigt att eleverna börjar skolan två gånger då det skapar ett onödigt avbrott i elevens kunskapsutveckling.


Kristdemokraterna

1 Tidigt stöd i skolan.
Alla barn är olika. För att alla barn ska kunna tillgodogöra sig skolundervisningen efter sin bästa förmåga måste stöd sättas in så tidigt som möjligt. Kristdemokraterna har därför satsat extra resurser på ett speciallärarlyft som skulle innebära att 6000 nya speciallärare till år 2020. De elever som har behov av särskilt stöd behöver få anpassad undervisning efter behov och ibland också en anpassad klassrumsmiljö. Alla elever har rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så lång som möjligt.

Uppvärdera läraryrket.
En bra skola kräver att en stor andel av de mest lämpade väljer läraryrket. Så är det inte idag. Söktrycket till lärarutbildningarna är lågt och idag antas i princip alla behöriga sökande på utbildningen. En av huvudnycklarna för att höja attraktionskraften i yrket är att lärare faktiskt får vara lärare, att undervisningsmiljön stödjer uppdraget och att det finns tillgång till speciallärare och elevvård. Dessutom spelar löneläget roll för läraryrkets status. För att råda bot på problemen föreslår Kristdemokraterna att lärares administrativa börda ska minska genom att lärarassistenter tas in, liksom rastvakter m.m. För att fler ska bli lärare vill vi locka akademiker att gå en kortare lärarutbildning som komplement till den utbildning de redan har. Vi vill också öka möjligheten till fjärrundervisning samt låta de lärare som vill jobba kvar efter 67 års ålder. För att öka lärarnas löner och göra nya karriärvägar möjliga införde Alliansen karriärlärartjänster som innebar 5000 kronors lönepåslag. Nu vill vi att de lärare som tar de mest utmanande jobben i utanförskapsområdens skolor ska få ett lönepåslag om 10 000 kronor.

Mobbning.
Att barn mår bra och känner sig trygga i skolan är avgörande för hur de kan lyckas i sitt lärande och sin utveckling. Därför krävs att skolor använder sig av metoder för att hantera mobbning som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolverket bör få i uppdrag att göra en utvärdering av metoder mot mobbning och rekommendera program som kan användas. Kristdemokraterna gör också en stor satsning på elevhälsan, för att en väl utvecklad elevhälsovård förebygger ohälsa hos barn och unga.


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens magasin nr 3 2018. Tema: Skolan och valet 2018

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-05-21 12:54 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-05-22 10:30 av Moa Duvarci Engman


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
”Det behövs mer utrymme att prata om juridik i förskolan”
  Maria Refors Legge

”Det behövs mer utrymme att prata om juridik i förskolan”

Läs vår intervju med Maria Refors Legge, jur.dr. som ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Hon kommer att tala om juridik i förskolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt
Sista förbundsmötet – så ser ledningen ut i nya Sveriges Lärare

Det nya fackförbundet för Sveriges lärare tar form. Här är personerna som ska leda det nya förbundet.

Charlotta Blom blir ny chef för UNGA Musik i Syd

Charlotta Blom blir ny chef för UNGA Musik i Syd. Charlotta kommer närmast från tjänsten som VD för Ystads teater och tillträder sin tjänst 1 mars 2023.

Därför sa skolchefen i Arvidsjaur upp sig i protest

Den före detta skolchefen i Arvidsjaur sa upp sig i protest, vilket kommer att kosta kommunen minst 650 000 kronor. Det är de ledande politikerna i kommunstyrelsen som Ola Sonidsson anser saknar respekt för såväl barn- och utbildningsnämnden och honom som anställd.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Utmärkelser

Tyresö-förskola får årets Guldhatten!

Priset Guldhatten premierar årets störstainsats för barns språkutveckling – i år går det till förskolan Lek och Lär i Tyresö.

De kan bli ”Årets lärare i fritidshem” 2022

Här är de fyra finalisterna som har chansen att bli ”Årets lärare i fritidshem” 2022. Vinnaren presenteras på Fritidshemmens rikskonferens den 8 december.

”Ungdomarna är vår framtid”

Eleverna är framtiden. Och geografiämnet handlar om vår överlevnad. Katrin Bienzle Arruda, lärare på Globala gymnasiet, vet precis varför hon står i klassrummet varje dag. I våras fick hon pris med kunglig glans.

Läs fler
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier